Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 3-4/2014

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 3-4/2014
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format)  
Obsah Editorial  
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent, spotrebiteľ


Animálne herpesvírusy: permanentne aktuálne (Lešník, F.)
Vírus horúčky Ebola (Kalinová, Z., Juriš, P.)
Diagnostika a profylaxia kliešťovej encefalitídy (Zákutná, Ľ., Dorko, E., Rimárová, K.)
Patogény v odpadových vodách a kaloch (Dudlová, A., Juriš, P.)
Význam draslíka v organizme ľudí a zvierat a jeho výskyt v potravinách (Korének, M., Koréneková, B., Húska, M.)
Mechanizmy fágovej rezistencie u baktérií mliečneho kvasenia (Dubíková, K., Tomáška, M., Javorský, P., Pristaš, P.)
Postup implementácie polymerázovej reťazovej reakcie do mikrobiologickej analýzy potravín (Kuchta, T., Kaclíková, E.)
Vplyv konzumovaných potravín a prídavných látok na organizmus detí (Čisláková, L.)
Mihuľovité (Petromyzontidae) a ich biologická charakteristika (Šimko, Š., Šimková, Z.)
Z našich polí, lúk a lesov (Renčko, A., Daňová D.)
Recenzia
 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy, Komory veterinárnych lekárov a UVLF v Košiciach


Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje

 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie


Vplyv aplikácie probiotík a prítomnosti komenzálnych baktérií na vývin a moduláciu prirodzenej imunitnej odpovede (Popper, M., Tkáčiková, Ľ., Gancarčíková, S., Nemcová, R., Sopková, D.)
Efektivita probiotík a prebiotík v prevencii akútnej ulceróznej kolitídy (Šoltésová, A., Hijová, E., Salaj, R., Kuzma, J., Bomba, A., Strojný, l., Petrášová, D.)
Biochemické parametre v krvi psov po aplikácii kmeňov Lactobacillus fermentum CCM 7421a Bifidobacterium animalis B/12 (Strompfová, V., Lauková A.)
LdH a jeho izoenzýmy v diagnostike ochorení respiračného aparátu u teliat (Šoltésová, H., Nagyová, V., Tóthová, Cs., Nagy, O.)
transport Cl-, Hco3-, a SCfA cez epitel bachora prežúvavcov (Daňo, M., Galamboš, M., Rosskopfová, O.)
K problémom eradikačného procesu besnoty na slovensku (Nagyová, A., Saladiová, D., Turek, P., Máté, D.)
Bakteriálne enteritídy na slovensku v rokoch 1999–2013 (Turek, P., Máté, D., Saládiová, D., Nagyová, A.)
Giardióza, epidemiológia a patogenéza (Dudlová, A., Juriš, P., Papajová, I., Vasilková, Z.)

 

Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav a personálie


Odpočet vzdelávacích aktivít IVVL ku dňu 30.06.2014
Atestačné práce obhájené na inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov v prvom polroku 2014
Jubilejná HYGIENA ALIMENTORUM v duchu bezpečnosti a tradičnej kvality mäsa a mäsových výrobkov (Turek, P.)
Pred päťdesiatimi rokmi začala československá vedecko-technická spolupráca v Alžírsku (Orban, P.)
Pôsobenie slovenských veterinárnych lekárov na africkom kontinente (Kubinec, J., Orban, O.)
Prehľad hlásených nežiaducich účinkov veterinárnych liekov a vakcín v SR v roku 2013
Školenie podkúvačov (Meitnerová, E.)
MVDr. Michal Flešár – dlhoročný pracovník veterinárneho ústavu v Prešove oslavuje 85. narodeniny
Jubilanti v 3. a 4. štvrťroku 2014
Nedožité osemdesiatiny doc. Jakého (Blecha, J.)
Za MVDr. Jánom Legárdom (Miholics, Š.)
Odišla prorektorka prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc. (Kundríková, Ľ.)
Za doc. MVDr. Jánom Jantošovičom, PhD. (Kozák, M.)
Odišiel vzácny človek (Reichel, P.)
Z našich radov odišli