Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 3/2009

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 3/2009
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format) Vybrané články časopisu (PDF format)
Obsah Editorial Vybrané články
Obsah

Editoriál (Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ
Prasacia chrípka – nová pandémia (Lešník, F., Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Prognózy prevalencie alimentárnych nákaz (Nagyová, A., Korim, P., Máté, D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Súčasnosť a prognózy produkcie a spracovania rýb na Slovensku (Kantíková, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
Finalizácia výroby v hydinárskom priemysle (Turek, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Farmové odchovy jeleňovitých na Slovensku z pohľadu produkcie zveriny (Lazar, P., Janto, R.,
Soroka, J., Nagyová, A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Biologické nebezpečenstvo spojené s tvorbou bioaerosólu v ustajňovacích objektoch hospodárskych
zvierat (Gregová, G., Venglovský, J., Vargová, M., Ondrašovič, M., Ondrašovičová, O., Laktičová, K.,
Sasáková, N., Kišová, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Probiotiká (Čokášová, D., Siegfried, L., Strojný, L., Bomba, A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Agrofarma, spol. s r.o. Červený Kameň . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158


Veterinárna starostlivosť prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
Hodnotenie miery regionálnej rizikovosti trichinelózy (Dubinský, P., Hurníková, Z.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
Neosporóza prežúvavcov na východnom Slovensku (Reiterová, K., Špilovská, S., Dubinský, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
Hygiena zabíjania a jatočného opracovania – výsledky bakteriologického vyšetrovania jatočných tiel
z bitúnkov v Prešovskom kraji v rokoch 2004–2008 (Hanzelyova, A., Gamčíková, K.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Porovnanie chemického zloženia a histologických zmien svaloviny pstruha dúhového po viacnásobnom
zmrazovaní (Nagy, J., Popelka, P., Lenhardt, Ľ., Koréneková, B., Tomková, I., Korimová, Ľ.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Animálne modely pri štúdiu diabetes mellitus – výhody a nevýhody – 2. časť (Ništiar, F., Rácz, O.,
Beňačka, R., Lukačínová, A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Dôkaz obilnín obsahujúcich glutén s použitím polymerázovej reťazovej reakcie (Kuchta, T., Piknová, Ľ., Brežná, B.) . .177


Veterinárna prax
Nutričný manažment včasného srdcového ochorenia: ACT a SPEED – 2. časť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179


Informácie z poľnohospodárskej a potravinárskej praxe, legislatívy, kongresov, výstav a personálie
Kancelária ústredného riaditeľa ŠVPS SR informuje (Matuš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Úloha potravín s vysokým obsahom antioxidantov v prevencii kardiovaskulárnych ochorení (Németh-Balogh, M.,
Paulovicsová, B., Turianica, I., Pokorná-Juríková, T.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
Veterinárna etológia ako integrálna súčasť veterinárnej medicíny (Kottferová, J., Mareková, J., Novacký, M.) . . . . . . .185
Týranie zvierat ako trestný čin (Hockicko,T., Bugarský, A., Korim, P., Takáčová, D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
Kupirácia uší ako nedovolený zákrok (Bugarský, A., Dousek, J., Takáčová, D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Svetový deň mlieka (Kantíková, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Hygiena Alimentorum má 30 rokov (Nagy, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Rekordný 24. ročník ceny rektora UVL v parkúrovom skákaní (Pirčová, Š., Karahuta, Š.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
Bačová cesta (Kantíková, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
Celoslovenské ovčiarske slávnosti – OVENÁLIE 2009 (Kantíková, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194
IX. kongres Komory veterinárnych lekárov SR (Felcan, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
Cezhraničná spolupráca medzi SZPI Brno a ŠVPS SR Bratislava (Štulc, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
45 rokov expertíznej činnosti v Alžírsku (Blecha, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
Šiesty Žitnoostrovský odborný seminár (Rajský, D., Figura, A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
Recenzia: Veterinárna etológia (Bugarský, A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Doc. MVDr. František Jenčík, CSc. 70-ročný (Bindas, Ľ. a kol.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
Jubilanti v III. štvrťroku 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
Pozvánka na odbornú konferenciu pri príležitosti 60. výročia založenia UVL v Košiciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Spomienka na prof. MVDr. Jána Tomáša, DrSc. (Jantošovič, J., Elečko, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Z našich radov odišli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202