Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 4/2009

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 4/2009
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format) Vybrané články časopisu (PDF format)
Obsah Editorial Vybrané články
Obsah

Editoriál (Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207
 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ
Úradná kontrola potravín vykonaná orgánmi ŠVPS SR podľa zákona NR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení
neskorších predpisov za 1. polrok 2009 (Pliešovský, J., Remža, J., Pokorný, F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
Vírusová hemoragická septikémia rýb sa objavila už aj na Slovensku (Vankúšová, M., Jančeková, J.,
Březinová, N., Červenská, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213
Líška hrdzavá najvýznamnejší zdroj alveolárnej echinokokózy a besnoty na Slovensku (Miterpáková, M.,
Reiterová, K., Dubinský, P., Juriš, P., Janto, R., Pokorný, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
E. coli: negatíva a pozitíva (Lešník, F., Juriš, P., Pavlová, S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
Význam fuzariotoxikóz v chovoch potravinových druhov prežúvavcov v našich podmienkach
(Maraček, I., Sopková, D., Klapáčová, K., Kostecká, Z., Legáth, J.,) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
Prežívanie patogénnych mikroorganizmov v komposte z exkrementov hospodárskych zvierat
(Gregová, G., Venglovský, J., Sasáková, N., Ondrašovičová, O., Ondrašovič, M., Laktičová, K.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
Jedovaté rastliny znovu aktuálne v praktickej veterinárnej medicíne – I. časť (Skalka, J. ml., Skalka, J. st.) . . . . . . .224
INSEMAS – Partner úspešného chovu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
 

Veterinárna starostlivosť prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
Efektívnosť kŕmneho aditíva redukovať nepriaznivé účinky deoxynivalenolu u brojlerových
kurčiat (Faixová, Z., Faix, Š., Čobanová, K.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Infekčná epididymitída baranov na Slovensku (Kováčová, D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
Monenzín vo výžive oviec a jahniat (Baran, M., Kalačnjuk, G. I., Žitňan, R., Siroka, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Epidemiologická a epizootologická situácia vo výskyte ornitózy – psitakózy a cicavčích chlamydióz na Slovensku
v roku 2008 (Čisláková, L., Halánová, M., Kováčová, D., Štefančíková, A., Kalinová, Z., Sulinová, Z.) . . . . . . . . . . . .239
Výskyt helmintóz u jatočných ošípaných dovezených z členských štátov EÚ na územie Slovenska
(Šefčíková, H., Juriš, P., Papajová, I., Rajský, D., Pokorný, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
Laboratórna diagnostika infekcií vyvolaných Toxoplasma gondii (Valenčáková, A., Luptáková, L., Malčeková, B.) . .246
 

Veterinárna prax
Laboratórna diagnostika črevných ochorení psov a mačiek (Roger Batt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
 

Informácie z poľnohospodárskej a potravinárskej praxe, legislatívy, kongresov, výstav a personálie
Kancelária ústredného riaditeľa ŠVPS SR informuje (Matuš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
Promócie absolventov študijného programu všeobecné veterinárne lekárstvo a hygiena potravín UVL
v Košiciach v akademickom roku 2008/2009 (Pilipčinec, E.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254
Vzdelávacie aktivity organizované IVVL v I. polroku 2009 (Pokorný, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255
Faktory vplývajúce na tvorbu parožia u jeleňovitých Cervidae (Rajský, M., Vodňanský, M., Rajský, D.) . . . . . . . . . . .256
10. jubilejný Stredoeurópsky bujatrický kongres (Kováč, G.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
Spomienka na zakladateľa medzinárodnej zoohygienickej spoločnosti (ISAH) prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc.
v kontexte podujatí poriadaných spoločnosťou (Venglovský, J., Ondrašovič, M., Juriš, P., Novák, P., Pintarič, Š.) . . . .263
Konferencia o aktuálnej legislatíve a podpore predaja z dvora v oblasti mäsa, mäsových výrobkov,
hydiny a vajec (Kantíková, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
AGROKOMPLEX Nitra 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
Docent Jaký – päťasedemdesiatnikom (Blecha, J., Pokorný, J., Pliešovský, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
MVDr. Štefan Hörman sa dožíva 90 rokov (Blecha, J., Pliešovský, J., Závodský, I.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
Absolventi Alma mater z roku 1964 na stretnutí po 45 rokoch spomínali na kolegov, ktorí nás opustili
v rokoch 2008 a 2009 (Maraček, I., Salaj, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Doc. MVDr. Alojz Žuffa, DrSc., 1924–1995 (Jantošovič, J., Kozák, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268
Prof. Ing. Pavel Hell, CSc., navždy odišiel... (Rajský, D. a kol.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269
Za MVDr. Václavom Firstom (Filo, Š. a kol.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
Z našich radov odišli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270