Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 4/2010

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 6/2009
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format) Vybrané články časopisu (PDF format)
Obsah Editorial Vybrané články
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ
Vyhodnotenie úradnej kontroly rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2009 (Matušová, M., Ďurčanská, J.) . . . . . . . . . . .186
Exkurz do vývoja legislatívy v hygiene potravín (Saladiová, D., Nagyová, A., Pleva, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Porcinný teschovírus – aktuálny alebo zabudnutý vírus? (Vlasáková, M., Jacková, A., Lešková, V., Vilček, Š.) . . . . . . . . . . .194
Epidemiologické aspekty výskytu lymskej boreliózy v Košickom kraji (Kalinová, Z., Čisláková, L., Halánová, M.) . . . . . . .196
Aktuálne dostupné vakcíny proti Antraxu (Šajgalík, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198
Nové prístupy v imunoterapii a imunoprofylaxii (Lešník, F., Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 

 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy a Komory veterinárnych lekárov SR
Kancelária ústredného riaditeľa ŠVPS SR informuje (Matuš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Ing. Zsolt Simon – Minister pôdohospodárstva SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Menovanie MVDr. Rudolfa Smirgu za ústredného riaditeľa ŠVPS SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202
Menovanie prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. za ústredného riaditeľa ŠVPS SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
AGROKOMPLEX 2010 (Greguš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Odborné regionálne semináre – Základy anesteziológie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Dermatológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
Sérologický monitoring chrípky ošípaných vo vybraných chovoch Prešovského a Žilinského kraja (Kováčová, D., Babinčáková, M., Dindová, Ľ.) . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .206
Výskyt betalaktamáz s rozšíreným spektrom účinku u Escherichia coli izolovaných z mäsa hydiny (Kmeť, V., Kmeťová, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
Monitoring Toxoplasma gondii u líšok hrdzavých (Vulpes vulpes) v Slovenskej republike (Turčeková, Ľ., Spišák, F., Hurníková, Z., Dvorožňáková, E.) . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .211
Ekologický chov oviec a riziko parazitárnej infekcie (Dubinský, P., Miterpáková, M., Hurníková, Z., Štefančíková, A., Ševčíková, Z., Dvorožňáková, E.) . . . . . . . . .  . . . . . 213
Úloha drobných cicavcov – dôležitých rezervoárov v cirkulácii larválnej toxokarózy (Reiterová, K., Stanko, M.,Špilovská, S., Fričová, J., Mošanský, L., Dvorožňáková, E.) . . . . . . . . . . .217
Objasnenie pôvodu podunajských populácií cicavice obrovskej (Fascioloides magna, trematoda) s využitím molekulárnych markerov (Bazsalovicsová, E., Kráľová-Hromadová, I., Špakulová, M., Rajský, D.) . . . . . . . .222
Štatistické vyhodnotenie RTG vyšetrení za obdobie rokov 1999–2008 (Ševčík, A., Grunermelová, Ľ., Ledecký, V., Trbolová, A., Capík, I., Hluchý, M., Horňák, S., Mihály, M.) . . .  . . .225
 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Recenzia: Feješ, J.: Veselo aj vážne zo života zverolekára (Husár, L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
Promócie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (Pilipčinec, E.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230


Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav a personálie

Doc. MVDr. Dušan Rajský, CSc. – 60 ročný . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Životné jubileum doc. MVDr. Júliusa Čorbu, DrSc. (Dubinský, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
IV. Obraz bývalého důstojníka Československé armády – Vojtěcha Červinky (Červinka, B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Nedožité osemdesiatiny MVDr. Jozefa Kučeru (Blecha, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Recenzia: Klement, C. a kol.: Biologické zbrane (Šimko, Š.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Použitie eliminačných diét . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Z našich radov odišli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238