Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 5-6/2013

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 5-6/2013
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format)  
Obsah Editorial  
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent, spotrebiteľ


Zhodnotenie národnej epidemiologickej situácie u ľudí a zvierat so zameraním na trendy a zdroje zoonózových infekcií a alimentárnych nákaz v Slovenskej republike za rok 2012
Paratuberkulóza (Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis) a Crohnova choroba (Kalinová, Z., Juriš, P.)
Západonílska horúčka (West Nile Fever) (Čisláková, L., Juriš, P.)
K niektorým problémom salmonelóz (Saladiová, D., Máté, D., Pirčová, Š., Nagyová, A.)
Surveillance leptospiróz v SR za rok 2012 (Gacíková, E.)
Listeriózy v SR v období rokov 2003–2012 (Saladiová, D., Nagyová, A., Pirčová, Š., Turek, P.)
Využitie HPLC metódy pri konfirmácií rezíduí kokcidiostatík v potravinových matriciach (Maďarová, M., Kožárová, I., Tkáčiková, S.)
Antioxidanty: iba mýty? (Lešník, F.)
Funkcia a význam mangánu v organizme ľudí a zvierat (Korének, M., Koréneková,B., Húska, M., Šteffeková, Z.)
Význam histamínu v potravinách z pohľadu verejného zdravia (Juriš, P., Dudlová, A., Sysel, D.)
Účinok kadmia na reprodukciu hydiny (Marettová, E., Maretta, M., Legáth, J.)
Kardioaktívne glykozidy (Šimko, Š.)
Legislatíva v oblasti veterinárnej farmakovigilance (Feldmárová, Z., Hederová, J., Chobotová, E.)
III. ročník odborného seminára v Brne (Blecha, J.)
Päťdesiatpäť rokov vzdelávania veterinárnych lekárov na Slovensku (Pokorný, J.)
Recenzia (Pokorný, J.)

 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy, KVL a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach


Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje
Prehľad uskutočnených vzdelávacích programov Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov za rok 2013 (Benková, L., Meitnerová, E., Rajzáková, I.)
Odpočet vzdelávacích aktivít IVVL ku dňu 31.12.2013
Otvorenie akademického roku 2013/2014 (Kundríková, Ľ.)
Pamätná tabuľa prof. MVDr. Karola Frieda (Kundríková, Ľ.)
Zlatá promócia 2013 (Kundríková, Ľ.)
Atestačné práce obhájené na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov v roku 2013
Účasť slovenských veterinárnych lekárov v československej veterinárnej expedícii v Mongolsku v protislintačkovej panzoocii v r.1964 a v medzinárodných veterinárnych expedíciách proti tuberkulóze, brucelóze a sopľavke v rokoch 1966, 1967, 1968 – pokračovanie (Márton, Š.)


Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie


Epizootológia a epidemiológia vírusových enterotoxikóz (Turek, P., Máté, D., Saládiová, D., Nagyová, A.)
Výskyt salmonel u hydiny v Slovenskej republike v roku 2012 (Škarková, A., Gašpar, G., Lorko, M.)
Výskyt subklinických mastitíd v chove dojníc s hlbokou podstielkou (Hisira, V., Farkašová, Z., Elečko, J., Mudroň, P.)
Proteíny akútnej fázy zápalu a vybrané hematologické ukazovatele u psov s respiratórnym ochorením horných dýchacích ciest (Goldírová, K., Tučková, M., Tóthová, C., Kováč, G., Kozák, M.)
Diagnostika a riadenie metabolickej premeny živín, ako nástroj tvorby produkčného zdravia u dojníc (Vajda, V., Maskaľová, I., Bujňák, L., Krempaský, M.)
Predklinická štúdia efektu rôznych dávok selegilínu na metabolizmus dopamínu u potkanov kmeňa Wistar (Stupák, M., Mašlanková, J., Hubková, B., Mihálik, J., Mareková, M.)
Meranie pevnosti rán u potkanov – porovnanie intradermálneho pokračujúceho a jednoduchého stehu (Sabol, F., Kováč, I., Jakubčová, K., Hollý, M., Chovan, M., Gál, P., Petrášová, D., Peržeľová, V., Kolcún, J., Tomori, Z.)


Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav a personálie


Ľan siaty (Linum usitatissimum L.) a jeho spoločenský význam (Šimko, Š.)
Činnosť slovenských veterinárnych lekárov v Afrike na juh od Sahary (Gašpar, P.)
MVDr. Oto Orban CSc. 80 ročný (Blecha, J.)
MVDr. Stanislav Polakovič – osemdesiatnik (Boleček, K.)
Prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc. oslávil 85. narodeniny (Turek, P.)
MVDr. Rastislav Škoda, CSc. má vzácne jubileum
Doc. MVDr. Štefan Izák oslávil svoje 90. narodeniny (Turek, P.)
Jubilanti v 4. štvrťroku 2013
K nedožitým 90. narodeninám prof. Rastislava Pospíšila (Čisláková, L.)
Z našich radov odišli