Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Štátna veterinárna a potravinová správa získala certifikát „Efektívny používateľ modelu CAF“ ( „Effective CAF User“)

aktualizované dňa 19.9.2022

Štátna veterinárna a potravinová správa SR získala ako prvá z organizácií MPRV SR certifikát „Efektívny používateľ modelu CAF“ ( „Effective CAF User“), ktorý udelil Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe úspešnej dva roky trvajúcej realizácie európskeho projektu komplexného manažérstva kvality.

Používanie uvedeného titulu je výsledkom úspešného posúdenia „Samohodnotiacej správy podľa modelu CAF“ ( júl 2021 ) a „Externej spätnej väzby modelu CAF“ ( august 2022 ) v oblasti vodcovstva, zamestnancov, stratégií a plánovania, partnerstiev a zdrojov, procesov, výsledkov vo vzťahu k zamestnancom, výsledkom orientovaných na občana, výsledkov vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti a kľúčových výsledkov výkonnosti.

Získanie certifikátu potvrdzuje, že ŠVPS SR má rozpracované procesy na kontinuálne zlepšovanie kvality riadenia a realizácie postupov v rámci organizácie do vnútra a navonok. Certifikát založený na európskych princípoch riadenia prispieva k zvýšeniu národnej a medzinárodnej prestíže ŠVPS SR v oblasti efektívneho manažovania procesov kvality.

Platnosť certifikátu pre ŠVPS SR je dva roky ( obdobie udržateľnosti ) a jeho predĺženie je viazané na ďalšie posudzovanie akčných programov vylepšovania manažérstva kvality v podmienkach ŠVPS SR ( samohodnotiaca správa a externá spätná väzba modelu CAF.)

https://www.unms.sk/aktuality/993/vyrazny-posun-statnej-veterinarnej-a-potravinovej-spravy-slovenskej-republiky-ku-kvalite-a-spokojnosti-obcanov/