Úvodná stránka

TRACES dokumenty


Intra

Názov dokumentu Document name Kategória Link
Vedľajšie živočíšne produkty/odvodené produkty neurčené na ľudskú spotrebu (hnoj)Animal by-products/derived products not intended for human consumption (manure)VŽP
Vodné živočíchy určené na použitie ako živá návnada pri ryboloveAquatic animals intended for use as live fishing baitŽZ
Vodné živočíchy určené do zariadení pre akvakultúruAquatic animals intended for aquaculture establishmentsŽZ
Vodné živočíchy určené na ľudskú spotrebuAquatic animals intended for human consumptionŽZ
Vodné živočíchy určené na vypustenie do voľnej prírodyAquatic animals intended for release into the wildŽZ
Vodné živočíchy, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia premiestňovania alebo núdzové opatrenia v súvislosti s chorobami zo zoznamu alebo objavujúcimi sa chorobamiAquatic animals subjected to movement restrictions or emergency measures regarding listed or emerging diseasesŽZ
Oznámenie VODNÉ ŽIVOČÍCHY podliehajúce dohľaduNotification AQUATIC ANIMALS subject to surveillanceŽZ
ČmeleBumble beesŽZ
Zásielka zásob embryí hovädzieho dobytka, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných pred 21. aprílom 2021 v súlade so smernicou Rady 89/556/EHS (22), ktorú odoslal po 20. apríli 2021 tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý embryá odobral alebo vyprodukovalConsignment of stocks of embryos of bovine animals collected or produced, processed, and stored before 21 April 2021 in accordance with Council Directive 89/556/EEC (22), dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the embryos were collected or producedZP
Zásielka uvedených zárodočných produktov , ktoré boli po 20. apríli 2021 odoslané zo zariadenia na spracovanie zárodočných produktovConsignments of listed germinal products dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishmentZP
 Zásielka ucedených zárodočných produktov, ktoré boli po 20. apríli 2021 odoslané z inseminačnej stanice na skladovanie zárodočných produktovConsignments of listed germinal products dispatched after 20 April 2021 from the germinal product storage centreZP
Hovädzí dobytok, ktorý nie je určený na zabitieBovine animals not intended for slaughterŽZ
Hovädzí dobytok určený na zabitieBovine animals intended for slaughterŽZ
 Zásielka oocytov a embryí hovädzieho dobytka, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/686 po 20. apríli 2021, ktorú odoslal tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukovalConsignment of oocytes and embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or producedZP
Zásielka spermy hovädzieho dobytka, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/686 po 20. apríli 2021, ktorá bola odoslaná z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranáConsignment of semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched from the semen collection centre where the semen was collectedZP
Zásielka zásob spermy hovädzieho dobytka, odobranej, spracovanej a skladovanej po 31. decembri 2004 a pred 21. aprílom 2021 v súlade so smernicou Rady 88/407/EHS (20), zmenenou smernicou Rady 2003/43/ES (21), ktorá bolá odoslaná po 20. apríli 2021 z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranáConsignment of stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored after 31 December 2004 and before 21 April 2021, in accordance with Council Directive 88/407/EEC (20), as amended by Council Directive 2003/43/EC (21), dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collectedZP
Zásielka zásob spermy hovädzieho dobytka, odobranej, spracovanej a skladovanej pred 1. januárom 2005 v súlade so smernicou Rady 88/407/EHS zmenenou smernicou Rady 93/60/EHS, ktoré boli odoslané po 20. apríli 2021 z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranáConsignments of stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored before 1 January 2005 in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by Council Directive 93/60/EEC, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collectedZP
Ťavovité, ktoré nie sú určené na zabitieCamelid animals not intended for slaughterŽZ
Ťavovité určené na zabitieCamelid animals intended for slaughterŽZ
Psy, mačky a fretkyDogs, cats and ferretsŽZ
Vtáky chované v zajatíCaptive birdsŽZ
 Jeleňovité, ktoré nie sú určené na zabitieCervid animals not intended for slaughterŽZ
 Jeleňovité určené na zabitieCervid animals intended for slaughterŽZ
Suchozemské zvieratá premiestňované medzi zariadeniami so špeciálnym režimomTerrestrial animals moved between confined establishmentsŽZ
Primáty premiestňované do zariadenia so špeciálnym režimomPrimates moved into a confined establishmentŽZ
Mäso, mäsové prípravky a výrobky z ošípaných (CSF- ASF)Pig meat, meat preparations and products (CSF - ASF)ŽP
Zásielka uvedených zárodočných produktov, ktoré boli po 20. apríli 2021 odoslané zo zariadenia na spracovanie zárodočných produktovConsignments of listed germinal products dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishmentZP
Zásielka uvedených zárodočných produktov, ktoré boli po 20. apríli 2021 odoslané zo zariadenia na spracovanie zárodočných produktov Consignments of listed germinal products dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishmentZP
Zásielku koňovitýchConsignment of equine animalsZP
Jednotlivé koňovité, ktoré nie je určené na zabitieIndividual equine animal not intended for slaughterZP
Zásielka oocytov a embryí koňovitých, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/686 po 20. apríli 2021, ktoré odoslal tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukovalConsignments of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or producedZP
Zásielka zásob oocytov a embryí koňovitých, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade so smernicou 92/65/EHS po 30. septembri 2014 a pred 21. aprílom 2021, ktoré odoslal po 20. apríli 2021 tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukovalConsignments of stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or producedZP
Zásielka zásob oocytov a embryí koňovitých, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade so smernicou 92/65/EHS po 31. auguste 2010 a pred 1. októbrom 2014, ktoré odoslal po 20. apríli 2021 tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukovalConsignments of stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or producedZP
Zásielka zásob oocytov a embryí koňovitých, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade so smernicou 92/65/EHS pred 1. septembrom 2010, ktoré odoslal po 20. apríli 2021 tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukovalConsignments of stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or producedZP
Zásielka spermy koňovitých, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/686 po 20. apríli 2021, ktoré boli odoslané z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranáConsignments of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched from the semen collection centre where the semen was collectedZP
Zásielka zásob spermy koňovitých, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade so smernicou 92/65/EHS po 30. septembri 2014 a pred 21. aprílom 2021, ktoré boli odoslané po 20. apríli 2021 z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranáConsignments of stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collectedZP
Zásielka zásob spermy koňovitých, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade so smernicou 92/65/EHS po 31. auguste 2010 a pred 1. októbrom 2014, ktoré boli odoslané po 20. apríli 2021 z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranáConsignments of stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 1 October 2014, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collectedZP
Zásielka zásob spermy koňovitých, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade so smernicou 92/65/EHS pred 1. septembrom 2010, ktoré boli odoslané po 20. apríli 2021 z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranáConsignments of stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collectedZP
Zásielka spermy, oocytov a embryí psov (Canis lupus familiaris) a mačiek (Felis silvestris catus), ktoré boli odobrané alebo vyprodukované, spracované a skladované v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/686Consignment of semen, oocytes and embryos of dogs (Canis lupus familiaris) and cats (Felis silvestris catus) which were collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686ZP
Zásielka spermy, oocytov a embryí suchozemských zvierat držaných v zariadení so špeciálnym režimom, ktoré boli odobrané alebo vyprodukované, spracované a skladované v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/686Consignment of semen, oocytes and embryos of terrestrial animals kept at confined establishment which were collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686ZP
Včely medonosnéHoneybeesŽZ
Násadové vajcia vtákov chovaných v zajatíHatching eggs of captive birdsZP
Nestiahnutá veľká voľne žijúca zver určená na ľudskú spotrebuUnskinned large wild game intended for human consumption ŽP
NeharmonizovanéNon HarmonizedŽZ/ZP/ŽP
Oznámenie určité VODNÉ ŽIVOČÍCHYNotification certain AQUATIC ANIMALŽZ
Oznámenie určité ČMELENotification certain BUMBLE BEESŽZ
Oznámenie URČITÉ ZÁRODOČNÉ PRODUKTYNotification CERTAIN GERMINAL PRODUCTSZP
Nahlásenie CIRKUSNotification CIRCUSŽZ
Iné mäsožravceOther carnivoresŽZ
Držané kopytníky, iné než hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, koňovité, ťavovité a jeleňovité, neurčené na zabitieKept ungulates, other than bovine, ovine, caprine, porcine, equine, camelid and cervid animals, not intended for slaughterŽZ
Držané kopytníky, iné než hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, koňovité, ťavovité a jeleňovité, určené na zabitieKept ungulates, other than bovine, ovine, caprine, porcine, equine, camelid and cervid animals, intended for slaughterŽZ
Zásielka uvedených zárodočných produktov, ktoré boli po 20. apríli 2021 odoslané zo zariadenia na spracovanie zárodočných produktovConsignments of listed germinal products dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishmentZP
Zásielka uvedených zárodočných produktov, ktoré boli po 20. apríli 2021 odoslané z inseminačnej stanice na skladovanie zárodočných produktovConsignments of listed germinal products dispatched after 20 April 2021 from the germinal product storage centreZP
Ovce a kozy, ktoré nie sú určené na zabitieOvine and caprine animals not intended for slaughterŽZ
Ovce a kozy určené na zabitieOvine and caprine animals intended for slaughterŽZ
Zásielka oocytov a embryí oviec a kôz, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/686 po 20. apríli 2021, ktoré odoslal tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukovalConsignments of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or producedZP
Zásielka zásob oocytov a embryí oviec a kôz, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade so smernicou 92/65/EHS po 31. auguste 2010 a pred 21. aprílom 2021, ktoré odoslal po 20. apríli 2021 tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukovalConsignments of stocks of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or producedZP
Zásielka zásob oocytov a embryí oviec a kôz, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade so smernicou 92/65/EHS pred 1. septembrom 2010, ktoré odoslal po 20. apríli 2021 tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukovalConsignments of stocks of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or producedZP
Zásielka spermy oviec a kôz, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/686 po 20. apríli 2021, ktoré boli odoslané z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranáConsignments of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched from the semen collection centre where the semen was collectedZP
Zásielka zásob spermy oviec a kôz, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade so smernicou 92/65/EHS po 31. auguste 2010 a pred 21. aprílom 2021, ktoré boli odoslané po 20. apríli 2021 z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranáConsignments of stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collectedZP
Zásielka zásob spermy oviec a kôz, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade so smernicou 92/65/EHS pred 1. septembrom 2010, ktoré boli odoslané po 20. apríli 2021 z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranáConsignments of stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collectedZP
 Produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov iných ako živé živočíchy akvakultúry, ktoré sú určené na ďalšie spracovanieProducts of animal origin from aquaculture animals other than live aquaculture animals, intended for further processingŽP
Zásielka uvedených zárodočných produktov, ktoré boli po 20. apríli 2021 odoslané zo zariadenia na spracovanie zárodočných produktovConsignments of listed germinal products dispatched after 20 April 2021 from the germinal product processing establishmentZP
Zásielka uvedených zárodočných produktov, ktoré boli po 20. apríli 2021 odoslané z inseminačnej stanice na skladovanie zárodočných produktovConsignments of listed germinal products dispatched after 20 April 2021 from the germinal product storage centreZP
Ošípané, ktoré nie sú určené na zabitiePorcine animals not intended for slaughterŽZ
Ošípané určené na zabitiePorcine animals intended for slaughterŽZ
Zásielka oocytov a embryí ošípaných, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/686 po 20. apríli 2021, ktoré odoslal tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukovalConsignments of oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or producedZP
Zásielka zásob oocytov a embryí ošípaných, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade so smernicou 92/65/EHS po 31. auguste 2010 a pred 21. aprílom 2021, ktoré odoslal po 20. apríli 2021 tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukovalConsignments of stocks of oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August 2010 and before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or producedZP
Zásielka zásob oocytov a embryí ošípaných, odobraných alebo vyprodukovaných, spracovaných a skladovaných v súlade so smernicou 92/65/EHS pred 1. septembrom 2010, ktoré odoslal po 20. apríli 2021 tím na odber alebo produkciu embryí, ktorý oocyty alebo embryá odobral alebo vyprodukovalConsignments of stocks of oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1 September 2010, dispatched after 20 April 2021 by the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or producedZP
Zásielka spermy ošípaných, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade s nariadením (EÚ) 2016/429 a delegovaným nariadením (EÚ) 2020/686 po 20. apríli 2021, ktoré boli odoslané z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranáConsignments of semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/686 after 20 April 2021, dispatched from the semen collection centre where the semen was collectedZP
Zásielka zásob spermy ošípaných, odobranej, spracovanej a skladovanej v súlade so smernicou 90/429/EHS (23) pred 21. aprílom 2021, ktoré boli odoslané po 20. apríli 2021 z inseminačnej stanice na odber spermy, na ktorej bola sperma odobranáConsignments of stocks of semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 90/429/EEC (23) before 21 April 2021, dispatched after 20 April 2021 from the semen collection centre where the semen was collectedZP
Jednodňové kurčatá Day-old chicksŽZ
Násadové vajcia hydinyHatching eggs of poultryZP
Menej než 20 kusov hydiny inej než vtáky bežce alebo menej než 20 násadových vajec hydiny inej než vtáky bežceLess than 20 heads of poultry other than ratites or less than 20 hatching eggs of poultry other than ratitesŽZ/ZP
 Vajcia bez obsahu špecifikovaných patogénovSpecified pathogen-free eggsŽP
Hydina na reprodukciu alebo úžitková hydinaBreeding poultry or productive poultryŽZ
Hydina určená na zabitiePoultry intended for slaughterŽZ
Včelie kráľovné podľa výnimkyQueen honeybees under derogationŽZ
MlokySalamandersŽZ
Voľne žijúce suchozemské zvieratáWild terrestrial animalsŽZ

Export

Názov dokumentu Document name Kategória Link
(CA) (V2) Vývoz vodných živočíchov určených pre maloobchod a stravovacie služby – Kanada(CA) (V2) Export of aquatic animals for retail use or food service – CanadaKanada (CA)
(CA) Plemenné ošípané na vývoz do Kanady(CA) Breeding pigs to CanadaKanada (CA)
(CA) Vaječné výrobky na vývoz do Kanady V.2.(CA) Egg products for export to Canada V.2.Kanada (CA)
(CA) Koňovité: kone z EÚ vyvážané na trvalý pobyt v Kanade(CA) Equidae EU horses exported for Permanent Stay in CanadaKanada (CA)
(CA) Koňovité: Kone z EÚ vyvážané na dočasný pobyt v Kanade(CA) Equidae EU horses exported for Temporary Stay in CanadaKanada (CA)
(CA) Vývoz krmiva pre okrasné vtáky s obsahom zložiek živočíšneho pôvodu do Kanady(CA) Export of ornamental bird food containing animal-origin ingredients to CanadaKanada (CA)
(CA) Vývoz spracovaného krmiva pre spoločenské zvieratá vrátane konzervovaného krmiva pre spoločenské zvieratá do Kanady(CA) Export of Processed Pet Food, including canned pet food to CanadaKanada (CA)
(CA) Čerstvé hovädzie mäso na vývoz do Kanady V.2.(CA) Fresh beef for export to Canada V.2.Kanada (CA)
(CA) Čerstvé hydinové mäso z EÚ do Kanady(CA) Fresh Poultry Meat from EU to CanadaKanada (CA)
(CA) Mäsové výrobky z dovezeného mäsa určené na vývoz do Kanady V.2.(CA) Meat products from imported meat for export to Canada V.2.Kanada (CA)
(CA) Nezakázané kafilericky spracované produkty (získané len z len neprežúvavcov) určené na vývoz do Kanady(CA) Non-prohibited (non-ruminant origin only) rendered products to CanadaKanada (CA)
(CA) Vývoz krmiva pre okrasné vtáky alebo krmiva pre hlodavce do Kanady V.2.(CA) Ornamental bird food or food for rodents to Canada V.2.Kanada (CA)
(CA) Bravčové mäso určené na vývoz do Kanady V.2.(CA) Pig Meat for export to Canada V.2.Kanada (CA)
(CA) Spracovaná krv ošípaných na vývoz do Kanady(CA) Processed Porcine Blood to CanadaKanada (CA)
(CA) Surové živočíšne produkty a vedľajšie produkty na výrobu farmaceutických produktov na vývoz do Kanady(CA) Raw animal products and by-products for pharmaceutical manufacture for export to CanadaKanada (CA)
(CL) Výrobky z krvi(CL) Blood productsČile (CL)
(CL) Hovädzie mäso určené pre Čile(CL) Bovine meat for ChileČile (CL)
(CL) Vajíčka hovädzieho dobytka/embryá hovädzieho dobytka získané in vivo(CL) Bovine ova, in vivo derived embryosČile (CL)
(CL) Črevá z domácich ošípaných (Sus scrofa domestica)(CL) Casings from Sus scrofa domesticaČile (CL)
(CL) Koňovité (konečný dovoz)(CL) Equidae (definitive import)Čile (CL)
(CL) Zmrazená sperma hovädzieho dobytka pre Čile(CL) Frozen bovine semen for ChileČile (CL)
(CL) Zmrazená sperma koní(CL) Frozen equine semenČile (CL)
(CL) Zmrazená sperma oviec/kôz pre Čile(CL) Frozen ovine, caprine semen for ChileČile (CL)
(CL) Želatína určená na ľudskú spotrebu(CL) Gelatine intended for human consumptionČile (CL)
(CL) Násadové vajcia/jednodňové kurčatá(CL) Hatching eggs, day-old chicksČile (CL)
(CL) Chladené/mrazené bravčové mäso(CL) Chilled, frozen porkČile (CL)
(CL) Laboratórne myši(CL) Laboratory miceČile (CL)
(CL) Mlieko a mliečne výrobky na vývoz do Čile(CL) Milk and dairy products for ChileČile (CL)
(CL) Ovčie/kozie vajíčka/embryá získané in vivo(CL) Ovine, caprine ova, in vivo derived embryosČile (CL)
(CL) Krmivo pre spoločenské zvieratá/žuvačky pre psov(CL) Petfood, dog chewsČile (CL)
(CL) Bravčový tuk alebo bravčové sadlo(CL) Pig fat or lardČile (CL)
(CL) Výrobky z hydinového mäsa(CL) Poultry meat productsČile (CL)
(CL) Spracované mäsové výrobky (bravčové mäso/hovädzie mäso)(CL) Processed meat products (pork, beef)Čile (CL)
(CL) Hotové jedlá na ľudskú spotrebu(CL) Ready-made meals for human consumptionČile (CL)
(CL) Registrované kone (dočasné prijatie)(CL) Registered horses (temporary admission)Čile (CL)
(EEU) Veterinárny certifikát pre spermu kancov vyvážanú z EÚ do colnej únie(EEU) Veterinary certificate for boar semen exported from the EU to the Customs UnionColná únia (EEU)
(EEU) Veterinárny сertifikát pre čmele, ktoré sa narodili a boli chované v kontrolovanom/ izolovanom zariadení, vyvážané z EÚ do colnej únie(EEU) Veterinary certificate for bumble bees exported from the EU to the Customs Union born and raised in a controlled- closed environmentColná únia (EEU)
(EEU) Veterinárny certifikát pre 1-dňové kurčatá, morčatá, káčatá, húsatá, pštrosie mláďatá a násadové vajcia týchto druhov, vyvážané z EÚ do colnej únie(EEU) Veterinary certificate for day-old chicks, turkey poults, ducklings, goslings, ostrich chicks and hatching eggs of these species exported from EU to the Customs UnionColná únia (EEU)
(EEU) Veterinárny certifikát pre konské mäso a surové mäsové prípravky vyvážané z EÚ do colnej únie(EEU) Veterinary certificate for horse meat and raw meat preparations, exported from the EU to the Customs UnionColná únia (EEU)
(EEU) Veterinárny certifikát pre vývoz chovných, úžitkových a športových koní/koňovitých (s výnimkou športových koní dočasne dovezených na účasť na súťažiach a dočasne dovezených cirkusových koní/koňovitých) z EÚ do colnej únie(EEU) Veterinary certificate for horses equidae for breeding utility and sport exported from the EU to the Customs UnionColná únia (EEU)
(EEU) Veterinárny certifikát pre nekonzervované/suché krmivo živočíšneho pôvodu pre spoločenské zvieratá vyvážané z EÚ do colnej únie(EEU) Veterinary certificate for non-canned, dry pet food of animal origin, exported from the EU to the Customs UnionColná únia (EEU)
(GB) 2006-168 In vitro Bovine embryos from approved semen centers GBHC008EVeľká Británia (GB)
(GB) 2006-168 In vitro produced bovine embryos GBHC007EVeľká Británia (GB)
(GB) 2006-168 In vivo bovine embryos GBHC006EVeľká Británia (GB)
(GB) 2011_630 Bovine semen – Section C GBHC005EVeľká Británia (GB)
(GB) 2011_630 Model Bovine semen B GBHC004EVeľká Británia (GB)
(GB) 2011-630 Model Bovine semen section A GBHC003EVeľká Británia (GB)
(GB) Animal by products for petfood from EU countries 3F 142-2011 GBHC132EVeľká Británia (GB)
(GB) Animal by-products to be used for purposes outside the feed chain or for trade samples (2) GBHC098EVeľká Británia (GB)
(GB) Apiculture by-products intended exclusively for use in apicultureVeľká Británia (GB)
(GB) Aquaculture and open ornamental from EU 1251-2008 GBHC059EVeľká Británia (GB)
(GB) Aquaculture transit or storage from the EU 1251-2008 GBHC061EVeľká Británia (GB)
(GB) Birds for approved bodies or conservation programs (GBHC211E)Veľká Británia (GB)
(GB) Birds for approved bodies or conservation programs GBHC211EVeľká Británia (GB)
(GB) Blood products not intended for human consumption that could be used as feed material GBHC095EVeľká Británia (GB)
(GB) Bovine fresh meat, minced meat BOV from EU 206-2010 GBHC070E.pdfVeľká Británia (GB)
(GB) BOV-X from the EU 206-2010 GBHC012EVeľká Británia (GB)
(GB) BOV-Y (domestic bovine animals for slaughter) from EU 206-2010 GBHC013EVeľká Británia (GB)
(GB) Breeding or productive poultry (BPP) from the EU 798-2008 GBHC028EVeľká Británia (GB)
(GB) Captive bred birds from EU 139-2013 GBHC027EVeľká Británia (GB)
(GB) Casings (CAS) from the EU 2003-779 GBHC084EVeľká Británia (GB)
(GB) Casings (CAS-T, S) transit or storage from the EU 2003-779 GBHC085EVeľká Británia (GB)
(GB) Collagen COL from the EU 2019-628 GBHC110EVeľká Británia (GB)
(GB) Colonies of bumble bees BEE from the EU GBHC026EVeľká Británia (GB)
(GB) Colostrum and colostrum based products (C-CPB) from EU 605-2010 GBHC068EVeľká Británia (GB)
(GB) Composite products from the EU 28-2012 GBHC088E.pdfVeľká Británia (GB)
(GB) Composite products transit or storage from EU 28-2012 GBHC089EVeľká Británia (GB)
(GB) Day old chicks (DOC) from the EU 798-2008 GBHC030EVeľká Británia (GB)
(GB) Dogchews from EU countries 3C 142-2011 GBHC130EVeľká Británia (GB)
(GB) Dogs, cats and ferrets from EU 2019294 GBHC157EVeľká Británia (GB)
(GB) Egg products from EU 798-2008 GBHC076EVeľká Británia (GB)
(GB) Egg products not intended for human consumption that could be used as feed GBHC140EVeľká Británia (GB)
(GB) Eggs from the EU 798-2008 GBHC075EVeľká Británia (GB)
(GB) Equine ova or embryos (dispatched after 31 August 2010) from EU Model 2 Section B 2018-628 GBHC051EVeľká Británia (GB)
(GB) Equine semen from EU Model 1 Section A 2018-659 GBHC046EVeľká Británia (GB)
(GB) Equine semen from EU Model 2 Section B 2018-659 GBHC047EVeľká Británia (GB)
(GB) Equine semen from EU Model 3 Section C 2018-659 GBHC048EVeľká Británia (GB)
(GB) Equine semen from EU Model 4 Section D 2018-659 GBHC049EVeľká Británia (GB)
(GB) Fat derivatives not intended for human consumption to be used outside the feed chain GBHC104EVeľká Británia (GB)
(GB) Fish oil from EU countries 9 142-2011 GBHC139EVeľká Británia (GB)
(GB) Fishery products from freezer, reefer or factory vessel from the EU, Captain to sign GBHC082EVeľká Británia (GB)
(GB) Fishery products from the EU 2019-628 GBHC080EVeľká Británia (GB)
(GB) Fishery products transferred in third countries from the EU GBHC081EVeľká Británia (GB)
(GB) Fresh meat from EU transit or storage 206-2010 GBHC156EVeľká Británia (GB)
(GB) Fresh meat of domestic solipeds EQU from the EU 206-2010 GBHC117EVeľká Británia (GB)
(GB) Fresh Meat of farmed non-domestic animals RUF from EU 206-2010 GBHC118EVeľká Británia (GB)
(GB) Fresh Meat of farmed non-domestic animals SUF from EU 206-2010 GBHC120EVeľká Británia (GB)
(GB) Fresh meat of wild ruminants RUW from the EU 206-2010 GBHC119EVeľká Británia (GB)
(GB) Fresh Meat of wild solipeds EQW from the EU 206-2010 GBHC122EVeľká Británia (GB)
(GB) Fresh Meat of wild suidae SUW from EU 206-2010 GBHC121EVeľká Británia (GB)
(GB) Fresh meat transit or storage under safeguard measures 206-2010 GBHC156E-SMVeľká Británia (GB)
(GB) Fresh or chilled hides and skins of ungulates from EU countries 5A 142-2011 GBHC133EVeľká Británia (GB)
(GB) FRG Chilled, frozen or prepared frogs' legs intended for human consumption (2019-628) GBHC148EVeľká Británia (GB)
(GB) Game trophies from EU countries 6B 142-2011 GBHC137EVeľká Británia (GB)
(GB) Gelatine and collagen from EU countries 11 142-2011 GBHC101EVeľká Británia (GB)
(GB) Gelatine for photography from EU countries 19 142-2011 GBHC143EVeľká Británia (GB)
(GB) Gelatine GEL from EU 2074-2005 GBHC109EVeľká Británia (GB)
(GB) Hatching eggs of poultry (HEP) from EU 798-2008 GBHC032EVeľká Británia (GB)
(GB) Hatching eggs of ratites (HER) from the EU 798-2008 GBHC033EVeľká Británia (GB)
(GB) HON Honey and other apiculture products intended for HC from EU 2074-2005 GBHC083EVeľká Británia (GB)
(GB) Horns and hooves for fertiliser from EU countries 18 142-2011 GBHC142EVeľká Británia (GB)
(GB) Hydrolysed protein, dicalcium phosphate and tricalcium phosphate not intended for human consumption to be used as feed material or for use outside the feed chain GBHC102EVeľká Británia (GB)
(GB) Innards for petfood from EU countries 3E 142-2011 GBHC131EVeľká Británia (GB)
(GB) Intermediate products GBHC144EVeľká Británia (GB)
(GB) Live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods from EU GBHC053EVeľká Británia (GB)
(GB) Meat of domestic swine model POR from EU under safeguard measures 206-2010 GBHC024E-SMVeľká Británia (GB)
(GB) Meat of farmed rabbits RM from EU 119-2009 GBHC155EVeľká Británia (GB)
(GB) Meat of wild land mammals WM from EU 119-2009 GBHC154EVeľká Británia (GB)
(GB) Meat of wild leporidae WL from EU 119-2009 GBHC153EVeľká Británia (GB)
(GB) Meat preparations (2000-572) GBHC115EVeľká Británia (GB)
(GB) Meat preparations intended for transit or storage GBHC116EVeľká Británia (GB)
(GB) Meat preparations intended for transit or storage GBHC116E-SMVeľká Británia (GB)
(GB) Meat products and treated stomachs, bladders and intestines (2007-777) GBHC127EVeľká Británia (GB)
(GB) Meat products intended for transit or storage (2007-777) GBHC128EVeľká Británia (GB)
(GB) Meat products TRANS STOR under safeguard measures (Decision 207-777) GBHC128E-SMVeľká Británia (GB)
(GB) Meat products under safeguard measures (2007-777) GBHC127E- SMVeľká Británia (GB)
(GB) Milk Colostrum Dairy Products transit, storage (T-S) from the EU 605-2010 GBHC069EVeľká Británia (GB)
(GB) Milk, milk-based products and milk-derived products not for human consumption GBHC091EVeľká Británia (GB)
(GB) Milk-HTB Dairy Products (Column B) from EU 605-2010 GBHC066EVeľká Británia (GB)
(GB) Milk-HTC Dairy products (Column C) from EU 605-2010 GBHC067EVeľká Británia (GB)
(GB) Milk-RM Raw milk (Column A) from EU 605-2010 GBHC064EVeľká Británia (GB)
(GB) Milk-RMP Raw milk products (Column A) from EU 605-2010 GBHC065EVeľká Británia (GB)
(GB) Model health certificate for insects for human consumption 2019-628 GBHC151EVeľká Británia (GB)
(GB) Model OTH Other Rabies Susceptible Species GBHC175EVeľká Británia (GB)
(GB) Ornamental aquatic for closed ornamental from EU 1251-2008 GBHC060EVeľká Británia (GB)
(GB) Ovine and caprine fresh meat, minced meat OVI from EU 206-2010 GBHC071EVeľká Británia (GB)
(GB) Ovine and caprine ova, embryos from the EU 2010-472 GBHC011EVeľká Británia (GB)
(GB) Ovine and caprine semen (approved collection centres) from the EU section A 2010-472 GBHC009EVeľká Británia (GB)
(GB) Ovine and caprine semen (approved storage centre) from EU Model 2 Section B 2010-472 GBHC010EVeľká Británia (GB)
(GB) OVI-X (domestic sheep, goats for breeding, production) from EU 206-2010 GBHC015E- V.2 July 2021Veľká Británia (GB)
(GB) OVI-Y (domestic sheep, goats for slaughter) from EU 206-2010 GBHC016EVeľká Británia (GB)
(GB) Pet birds from the EU 2007-25 GBHC058EVeľká Británia (GB)
(GB) Pig bristles from countries or regions thereof are free from African swine fever- GBHC138EVeľká Británia (GB)
(GB) Pig bristles from countries or regions thereof that are not free from African swine fever- GBHC038EVeľká Británia (GB)
(GB) POR (porcine meat) from EU 206-2010 GBHC024EVeľká Británia (GB)
(GB) Porcine semen from the EU 137-2012 GBHC001EVeľká Británia (GB)
(GB) POR-X (domestic pigs for breeding, production) from EU 206-2010 GBHC017EVeľká Británia (GB)
(GB) POR-Y (domestic pigs for slaughter) from the EU 206-2010 GBHC018EVeľká Británia (GB)
(GB) POU meat of poultry (798-2008) GBHC074EVeľká Británia (GB)
(GB) POU Transit, storage (798-2008) GBHC077EVeľká Británia (GB)
(GB) Primates from the EU PRI GBHC174EVeľká Británia (GB)
(GB) Processed insect protein not for human consumption GBHC090EVeľká Británia (GB)
(GB) Processed manure, derived products from processed manure andnguano from bats GBHC106EVeľká Británia (GB)
(GB) Processed petfood from EU countries 3B 142-2011 GBHC092EVeľká Británia (GB)
(GB) Queen honey bees and bumble bees QUE from EU GBHC025EVeľká Británia (GB)
(GB) RAT (meat of farmed ratites for human consumption) (798-2008) GBHC086EVeľká Británia (GB)
(GB) Raw collagen or gelatine materials RCG from EU 2019-628 GBHC111EVeľká Británia (GB)
(GB) Raw or treated raw collagen or gelatine materials transit or storage from EU 2016-759 GBHC123EVeľká Británia (GB)
(GB) Raw petfood from EU countries 3D 142-2011 GBHC093EVeľká Británia (GB)
(GB) Re-entry after temporary export of registered or unregistered equine GBHC167EVeľká Británia (GB)
(GB) Rendered animal fats and greaves intended for HC GBHC108E-SM (2019-628)Veľká Británia (GB)
(GB) Rendered fats not intended for human consumption for certain purposes outside the feed chain GBHC100EVeľká Británia (GB)
(GB) Rendered fats not intended for human consumption to be used as feed material GBHC099EVeľká Británia (GB)
(GB) Reptile meat from the EU 2019-628 GBHC150EVeľká Británia (GB)
(GB) RUM (non-domestic ruminants) from EU 206-2010 GBHC019EVeľká Británia (GB)
(GB) RUM-A from the EU 206-2010 GBHC124EVeľká Británia (GB)
(GB) Salamanders from the EU 2018-320 GBHC160EVeľká Británia (GB)
(GB) Single consignments of less than 20 units of poultry (LT20) from EU 798-2008 GBHC036EVeľká Británia (GB)
(GB) Slaughter and restocking poultry (SRP) from EU 798-2008 GBHC034EVeľká Británia (GB)
(GB) SNS Chilled, frozen, shelled, cooked, prepared or preserved snails intended fro human consumption (2019-628) GBHC149EVeľká Británia (GB)
(GB) Specified pathogen-free eggs (SPF) from the EU 798-2008 GBHC073EVeľká Británia (GB)
(GB) SUI (non-domestic pigs) from EU 206-2010 GBHC020EVeľká Británia (GB)
(GB) SUI-A from the EU 206-2010 GBHC125EVeľká Británia (GB)
(GB) Temporary or permanent admission of an unregistered equine from EU GBHC169EVeľká Británia (GB)
(GB) Temporary or permanent admission of Registered Equine - GBHC168EVeľká Británia (GB)
(GB) Transit of meat of wild leporidae, farmed rabbit, wild land mammal from EU 119-2009 GBHC057EVeľká Británia (GB)
(GB) Treated game trophies from EU countries 6A 142-2011 GBHC136EVeľká Británia (GB)
(GB) Treated hides and skins of ruminants and equidae from EU countries 5C 142-2011 GBHC135EVeľká Británia (GB)
(GB) Treated hides and skins of ungulates from EU countries 5B 142-2011 GBHC134EVeľká Británia (GB)
(GB) Treated raw collagen or gelatine materials TRCG from EU 2019-628 GBHC112EVeľká Británia (GB)
(GB) Untreated blood products, excluding those of Equidae, for the manufacture of derived products for purposes outside the feed chain for farmen animals GBHC096EVeľká Británia (GB)
(GB) Wild game bird meat (WGM) from EU 798-2008 GBHC087EVeľká Británia (GB)
(HK) Vývozné vyhlásenie na vývoz bravčového(-ých)/hovädzieho(- ích)/baranieho(-ích) (mäsa/drobov/mäsových výrobkov) z oprávnených členských štátov EÚ do Hongkongu (V2.)(HK) Export Declaration for the export of Pork,Beef,Mutton (Meat,Offal,Meat Products) from eligible EU Member States to Hong Kong (V2.)Hong Kong (HK)
(HK) Zdravotný certifikát na vývoz bravčového(-ých)/hovädzieho(- ích)/baranieho(-ích) (mäsa/drobov/mäsových výrobkov) z oprávnených členských štátov EÚ do Hongkongu (V2.)(HK) Health Certificate for the export of Pork,Beef,Mutton (Meat,Offal,Meat Products) from eligible EU Member States to Hong Kong (V2.)Hong Kong (HK)
(IR) Hovädzie mäso na vývoz do Iránu(IR) Bovine meat for export to IranIrán (IR)
(IR) Ovčie mäso na vývoz do Iránu(IR) Ovine meat for export to IranIrán (IR)
(MD) Embryá hovädzieho dobytka vyvážané z EÚ do Moldavskej republik(MD) bovine embryos exported from the EU to the Republic of MoldovaMoldavsko (MD)
(MD) hovädzí dobytok určený na chov a produkciu vyvážaný z EÚ do Moldavskej republiky(MD) breeding and production cattle exported from the EU to the Republic of MoldovaMoldavsko (MD)
(MD) Hydina na reprodukciu alebo úžitková hydina okrem vtákov nadradu bežce (BPP)(MD) Breeding or productive poultry other than ratites (BPP)Moldavsko (MD)
(MD) Konzervované mäso, párky, salámy a iné mäsové výrobky na ľudskú spotrebu vyvážané z EÚ do Moldavskej republiky(MD) Canned meat, sausages and other meat products for human consumption exported from the EU to the Republic of MoldovaMoldavsko (MD)
(MD) Mledzivo/Výrobky na báze mledziva C/CBP(MD) Colostrum, Colostrum –Based Products C-CBPMoldavsko (MD)
(MD) Sušené vajcia, zmes, albumín a iné spracované výrobky z vajec hydiny určené na ľudskú spotrebu vyvážané z EÚ do Moldavskej republiky(MD) Egg powder, mixture, albumin and other processed egg products from poultry for human consumption exported from the EU to the Republic of MoldovaMoldavsko (MD)
(MD) Embryá zvierat čeľade koňovité vyvážané z EÚ do Moldavskej republiky(MD) Embryos of the equine species exported from the EU to the Republic of MoldovaMoldavsko (MD)
(MD) Hotové potravinové výrobky s obsahom surovín živočíšneho pôvodu vyvážané z EÚ do Moldavskej republiky(MD) Finished food products, containing raw material of animal origin exported from the EU to the Republic of MoldovaMoldavsko (MD)
(MD) Produkty rybolovu(MD) Fishery ProductsMoldavsko (MD)
(MD) Sperma hovädzieho dobytka vyvážaná z EÚ do Moldavskej republiky(MD) For bovine semen exported from the EU to the Republic of Moldova.pdfMoldavsko (MD)
(MD) Sperma zvierat čeľade koňovité vyvážaná z EÚ do Moldavskej republiky(MD) For semen of the equine species exported from the EU to the Republic of MoldovaMoldavsko (MD)
(MD) Mäso zo zveriny(2) a chovných králikov a prípravky zo surového mäsa vyvážané z EÚ do Moldavskej republiky(MD) Game (2) meat and farm rabbit meat and raw meat preparations exported from the EU to the Republic of MoldovaMoldavsko (MD)
(MD) HEP (násadové vajcia z hydiny okrem vtákov nadradu bežce)(MD) HEP (hatching eggs of poultry other than ratites)Moldavsko (MD)
(MD) Živé lastúrniky, ostnatokožce, plášťovce a morské ulitníky(MD) Live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropodsMoldavsko (MD)
(MD) Mlieko HTB – Zdravotný certifikát pre mliečne výrobky na ľudskú spotrebu(MD) Milk HTB- Health certificate for dairy products for human consumptionMoldavsko (MD)
(MD) Mlieko HTC – Zdravotný certifikát pre mliečne výrobky na ľudskú spotrebu(MD) Milk HTC- Health certificate for dairy products for human consumptionMoldavsko (MD)
(MD) Mlieko RMP – zdravotný certifikát pre mliečne výrobky určené na ľudskú spotrebu(MD) Milk RMP - Health certificate for dairy products for human consumptionMoldavsko (MD)
(MD) Prírodný med a iné včelie produkty určené na ľudskú spotrebu vyvážané z EÚ do Moldavskej republiky(MD) Natural honey and other apiculture products intended for human consumption exported from the EU to the Republic of MoldovaMoldavsko (MD)
(MD) OVI-X(MD) OVI-X (live sheep and goats)Moldavsko (MD)
(MD) Plemenné a výkrmové ošípané vyvážané z EÚ do Moldavskej republiky(MD) Pigs for breeding and for fattening exported from the EU to the Republic of MoldovaMoldavsko (MD)
(MD) Bravčové mäso a mäsové prípravky vyvážané z EÚ do Moldavskej republiky(MD) Pork meat and meat preparations exported from the EU to the Republic of MoldovaMoldavsko (MD)
(MD) Hydinové mäso(MD) Poultry meatMoldavsko (MD)
(MD) RM Surové mlieko(MD) RM Raw MilkMoldavsko (MD)
(MX) DOC Jednodňové kurčatá z EÚ do Mexika(MX) DOC Day-old chicks from the EU to MexicoMexiko (MX)
(MX) Vývoz bravčového mäsa do Mexika V.2. (06/2017)(MX) Export of Pig Meat to Mexico V.2. (06-2017)Mexiko (MX)
(MX) HEP Násadové vajcia z EÚ do Mexika(MX) HEP Hatching eggs from the EU to MexicoMexiko (MX)
(MX) Hydrolyzovaná hovädzia bielkovina určená na vývoz do Mexika(MX) Hydrolysed beef protein for MexicoMexiko (MX)
(NZ) Sperma hovädzieho dobytka(NZ) Bovine SemenNový Zéland (NZ)
(NZ) Koňovité(NZ) EquidaeNový Zéland (NZ)
(NZ) Embryá hovädzieho dobytka získané in vivo(NZ) In vivo derived bovine embryosNový Zéland (NZ)
(NZ) Bravčové mäso určené na vývoz na Nový Zéland(NZ) Pig Meat for export to New ZealandNový Zéland (NZ)
(NZ) Morčacie mäso a výrobky z morčacieho mäsa (okrem tiel)(NZ) Turkey Meat and Meat Products (excluding carcasses)Nový Zéland (NZ)
(PE) Mliečne výrobky V.2(PE) Dairy products V.2Peru (PE)
(RU) Veterinárny certifikát pre črevá zvierat vyvážané z EÚ do Ruskej federácie(RU) Veterinary certificate for animal casings exported from the EU into the Russian FederationRuská federácia (RU)
(RU) Veterinárny certifikát na spermu hovädzieho dobytka vyvážanú z EÚ do Ruskej federácie(RU) Veterinary certificate for bovine semen exported from the EU to the Russian FederationRuská federácia (RU)
(RU) Veterinárny certifikát pre hovädzí dobytok na chov a produkciu vyvážaný z EÚ do Ruskej federácie(RU) Veterinary certificate for breeding and production cattle exported from EU to the Russian FederationRuská federácia (RU)
(RU) Veterinárny certifikát pre ovce a kozy na chov a produkciu vyvážané z EÚ do Ruskej federácie(RU) Veterinary certificate for breeding and production sheep and goats, exported from the EU to the Russian FederationRuská federácia (RU)
(RU) Veterinárny certifikát na konzervované mäso, salámy a iné mäsové výrobky určené na priamu spotrebu vyvážané z EÚ do Ruskej federácie(RU) Veterinary certificate for canned meat, salamis and other ready for consumption meat products, exported from the EU to the Russian FederationRuská federácia (RU)
(RU) Veterinárny certifikát na krmivo a kŕmne doplnkové látky živočíšneho pôvodu vyvážané z EÚ do Ruskej federácie(RU) Veterinary certificate for feed and feed additives of animal origin, exported from the EU into the Russian FederationRuská federácia (RU)
(RU) Veterinárny certifikát pre čerstvé – suché kože a ich časti získané z kožušinových zvierat a určené na výrobu kožušín, vyvážané z EÚ do Ruskej federácie(RU) Veterinary certificate for fresh-dried skins and parts thereof derived from fur animals and intended for fur manufacturing exported from the EU into the Russian FederationRuská federácia (RU)
(RU) Veterinárny certifikát pre kožušinové zvieratá vyvážané z EÚ do Ruskej federácie(RU) Veterinary certificate for fur animals exported from the EU into the Russian FederationRuská federácia (RU)
(RU) Veterinárny certifikát na mlieko a mliečne výrobky získané z hovädzieho dobytka a malých prežúvavcov, ktoré sú vyvážané z EÚ do Ruskej federácie(RU) Veterinary certificate for milk and milk products, derived from cattle and small ruminants exported from the EU into the Russian FederationRuská federácia (RU)
(RU) Veterinárny certifikát pre ošípané na chov vyvážané z EÚ do Ruskej federácie(RU) Veterinary certificate for pigs for breeding, exported from the EURuská federácia (RU)
(RU) Veterinárny certifikát pre dočasný vstup koní z EÚ do Ruskej federácie s účasťou na medzinárodných súťažiach na obdobie kratšie ako 90 dní(RU) Veterinary certificate for the temporary admission of horses from the EU into the Russian Federation for participation in international competitions for a period less than 90 daysRuská federácia (RU)
(UA) COL/GEL želatína (1)(2) a/alebo kolagén (1)(2) určené na ľudskú spotrebu v2(UA) COL-GEL Gelatine (1)(2) and or collagen (1)(2) intended for human consumption v2Ukrajina (UA)
(UA) Vaječné výrobky (EP)(UA) Egg products (EP)Ukrajina (UA)
(UA) Tepelne ošetrené mlieko a mliečne výrobky(UA) Heat treated milk and dairy productsUkrajina (UA)
(UA) Hydinové mäso (POU)(UA) Poultry meat (POU)Ukrajina (UA)
(US) Sperma koní(US) Equine semenSpojené štáty (US)
Sperma ošípaných (US)(US) Porcine semenSpojené štáty (US)

Ostatné

Názov dokumentu Document name Kategória Link
Plán prepravyJourney logAJL
Obchodný doklad- Vedľajšie živočíšne produkty/ odvodené produkty neurčené na ľudskú spotrebuCommercial document- Animal by-products/ derived products not intended for human consumptionDOCOM
Jednotný vstupný zdravotný doklad- potraviny a krmivá neživočíšneho pôvoduCommon healthy entry document- food and feed of non-animal originCHED
Jednotný vstupný zdravotný doklad- produkty živočíšneho pôvodu, zárodočné produkty a vedľajšie živočíšne produktyCommon healthy entry document- products of animal origin, germinal products and animal by-productsCHED
Jednotný vstupný zdravotný doklad- zvieratáCommon healthy entry document- animalsCHED
Vyhlásenie o spracovaníProcessing statementCATCH