Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

TRACES NT

aktualizované dňa 10.5.2022

TRACES NT (Trade Control Expert System – New Technology) je online platforma Európskej komisie pre hygienickú a fytosanitárnu certifikáciu potrebnú na dovoz zvierat, živočíšnych produktov, potravín a krmív neživočíšneho pôvodu a rastlín do Európskej únie, a na obchodovanie v rámci EÚ, a vývoz zvierat a určitých živočíšnych produktov z EÚ.

Možnosť vystopovať všetky pohyby zvierat, živočíšnych produktov, potravín a krmív neživočíšneho pôvodu a rastlín prispieva k zníženiu vplyvu ohnísk chorôb a umožňuje rýchlu reakciu na boj proti niektorým vážnym rizikám v poľnohospodársko -potravinovom reťazci.

Prevádzkovatelia sa môžu do systému Traces integrovať až po schválení/ registrovaní na príslušnom orgáne. Keď chcú prepravovať zvieratá alebo produkty živočíšneho pôvodu, musia vyplniť štandardizovaný elektronický formulár, ktorý obsahuje všetky náležité informácie o zvierati alebo produkte živočíšneho pôvodu, mieste určenia a všetkých etapách cesty.

Všetky tieto informácie sa zasielajú kompetentnému orgánu krajiny určenia EÚ, ústrednému kompetentnému orgánu krajiny alebo krajín tranzitu a všetkým náležitým kontrolným miestam. Možno do nich potom nahliadnuť pri kontrolách vykonávaných počas prepravy a/alebo na mieste určenia.

Každý prevádzkovateľ a používateľ sa do systému TRACES registruje sám- postup registrácie nájdete v manuáloch nižšie. Pri registrácii je potrebné prideliť svojej prevádzke správnu kompetentnú autoritu- miestne príslušný kompetentný orgán Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, podľa mesta regiónu sídla prevádzky (k jednému účtu prevádzkovateľa je možné prideliť viacero adries prevádzok s rôznymi kompetentnými RVPS). Žiadosť o registráciu do systému TRACES validuje vybraný kompetentný orgán.

Systém je pre používateľov k dispozícii bezplatne: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

Viac informácií k certifikácií jednotlivých komodít nájdete tu: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt-help/Content/Home.htm

Exportéri z tretích krajín, ktorí plánujú vyvážať do EÚ produkty živočíšneho pôvodu, musia byť v systéme TRACES NT registrovaní prostredníctvom Európskej komisie, ktorú musí za týmto účelom kontaktovať kompetentná autorita tretej krajiny e-mailom na adresu SANTE-IRL-NEC-LISTING@ec.europa.eu.

Exportéri z tretích krajín, ktorí plánujú vyvážať do EÚ vedľajšie živočíšne a odvodené produkty, zárodočné produkty a vtáky chované v zajatí, musia byť v systéme TRACES NT registrovaní prostredníctvom Európskej komisie- relevantnej sekcie DG SANTE, ktorú musí za týmto účelom kontaktovať kompetentná autorita tretej krajiny, alebo kontaktovať e-mailom TRACES Helpdesk tím na adresu SANTE-TRACES@ec.europa.eu.

Viac informácií o autorizácii prevádzkovateľov z tretích krajín na vývoz do EÚ nájdete na webstránke Európskej komisie https://ec.europa.eu/food/safety/biological-safety/food-hygiene/non-eu-countries-authorised-establishments_en.

Názov dokumentu
TRACES NT – EU-EXPORT Príručka používateľa pre prevádzkovateľov
EU Príručka registrácie TRACES New Technology určená pre TRACES používateľov
TRACES NT – EU-INTRA Príručka používateľa pre prevádzkovateľov
TRACES NT – Používateľská príručka Plánu prepravy Október 2021
Úvod do EU DOCOM, nový DOCOM modul v TRACES NT