Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Veterinárny a potravinový ústav Bratislava


Adresa,  kontakty

Adresa

Adresa :
Tel :
Fax :
Email :
Web:

Botanická 15, 842 52 Bratislava
+421 2 381 08 212
+421 2 654 27 461
svuba@svuba.sk

http://www.svuba.sk

Riaditeľka

Meno:
Tel:
e-mail:

MVDr. Alexandra Šlezárová
+421 2 381 08 212, +421 905 387 949 
riaditel@svuba.sk


Základné informácie

Predmetom činnosti je vykonávanie veterinárnej laboratórnej a klinickej diagnostiky a skúšania potravín, krmív a surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu na území Slovenskej republiky spôsobmi a za podmienok uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch o veterinárnej starostlivosti, v zákone o potravinách, v krmivovom práve a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisoch v týchto oblastiach a plnenie úloh v zmysle rozhodnutí MPRV SR a ŠVPS SR. Laboratórium vykonáva analýzy v rozsahu svojej činnosti aj pre potreby súkromného sektora.


Akreditácia laboratória

Laboratórium je držiteľom osvedčenia o akreditácii č. S-127 zo dňa 2.1.2014

 

Skúšobné laboratórium, Detašované skúšobné laboratórium - Národné referenčné laboratórium pre mlieko a mliečne výrobky Hlohovecká 5, 951 41 Lužianky Oddelenie rádiometrie a rádiológie, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra sú spôsobilé vykonávať senzorické, mikrobiologické, hydrobiologické, chemické, molekulárno-biologické skúšky a stanovenie rádioaktivity v potravinách, krmivách a kŕmnych komponentoch živočíšneho a rastlinného pôvodu, tabaku, tabakových výrobkoch, vo vode a v zložkách životného prostredia; sérologické, virologické, parazitologické, mykologické, bakteriologické, patologicko-anatomické, molekulárno-biologické a toxikologické skúšky biologických materiálov a diagnostikovanie príčin ochorení a hynutí zvierat; vyjadrovanie názorov a interpretácií podľa fixného a flexibilného rozsahu akreditácie. Spôsobilosť vykonávať akreditovanú činnosť nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

 

 

Členenie ústavu

  • Odbor epizootológie
  • Odbor aplikovanej ekológie a hygienických disciplín
  • Certifikačný orgán