Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky

 • Názov a sídlo prijímateľa: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Botanická č. 17 842 13 Bratislava
 • Názov projektu: Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky
 • Kód projektu: 311071Z736
 • Miesto realizácie projektu: Slovensko : Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.
 • Termín realizácie projektu: 31.05.2022- 23.02.2024
 • Výška zazmluvneného NFP: 1 522 888,41 € EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy o NFP: 29.10.2020
 • Zmluva: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5045559/

Stručný opis projektu

Projektom “Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR” sa zabezpečí implemtnácia Komplexného veterinárneho a potravinového informačného systému s označením KVEPIS.

Cieľom projektu je modernizácia, optimalizácia a automatizácia procesov ŠVPS SR a podriadených organizácií prostredníctvom informačného systému KVEPIS. Občanom a firmám, poľnohospodárom a potravinárom zjednodušiť dostupnosť služieb. Odstrániť zbytočnú administratívnu záťaž vybudovaním kvalitných elektronických služieb.

Najväčšími benefitmi elektronizácie hlavných procesov ŠVPS SR sú :

 • umožnenie podania elektronických hlásení zo strany občanov a podnikateľov;
 • evidencia, registrácia, schvaľovanie prevádzok, subjektov a činností;
 • podávanie podnetov a sťažností; – evidencia vzoriek z voľne žijúcich zvierat
 • vytvorenie elektronickej ambulantnej knihy (zjednotením v súčasnosti vedenej knihy veterinárnych úkonov a registra chovateľa), ktorá prepojí interné aj externé postupy pre cca 1 500 veterinárnych lekárov;
 • vytvorenie Elektronickej bitúnkovej knihy – Protokol o veterinárnej prehliadke na bitúnkoch, ktorá zabezpečí kompletnú elektronickú evidenciu na bitúnku a nahradí papierovú evidenciu pri ante mortem a post mortem kontrolách;
 • služba je určená pre úradných veterinárnych lekárov a bitúnky;
 • vytvorenie evidencie odchytených túlavých zvierat v zmysle § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti.

Projekt prispeje k zlepšeniu zdravia spotrebiteľov, k zvýšeniu bezpečnosti potravín tak na slovenskom, ako aj na európskom trhu (zrýchlenie procesov varovaní a výmeny dát), k zníženiu rizika zavlečenia, rozšírenia rôznych nákaz zvierat, k zlepšeniu zdravotného stavu chovaných zvierat, k lepšej kontrole nakladania s vedľajšími živočíšnymi produktami, k zlepšeniu kontroly používania liekov, a to predovšetkým u potravinových zvierat a k zníženiu rizika výskytu rezíduí.

Rovnako je možné očakávať aj výrazné zníženie motivácie k porušovaniu predpisov zo strany všetkých subjektov zapojených v celom chovateľskom a potravinárskom reťazci. Projekt vytvára predpoklady pre možnosť implementácie „food chain“ v podmienkach SR. Food chain je špecifickým prípadom implementácie block chain, v rámci ktorého je možné trasovať pôvod a spracovateľský cyklus potravinových výrobkov živočíšneho pôvodu. Prostredníctvom food chain bude možné poskytnúť občanovi informáciu o reálnom pôvode kupovaného mäsa, pôvodu zvieraťa, spôsobu jeho chovu, veterinárnych vyšetreniach, aplikácii antibiotík a iných liečiv, prepravy, miesta usmrtenia a procesov ante a post mortem. Všetky tieto informácie budú súčasťou budovaného IS KVEPIS (isvs_9111) a bude možné ich automaticky a v digitálnej forme poskytovať pre realizáciu konkrétneho riešenia implementácie food chain.

Hypertextové odkazy

 • Detail projektu na verejnej stránke ITMS2014+ (Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch)  www.itms2014.sk
 • Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
 • Centrálny koordinačný orgán  www.eufondy.sk
 • Operačný program Výskum a inovácie www.opvai.sk
 • Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho akivitách METAIS

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.