Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Zmena vekového limitu pre odber vzoriek u HD v rámci monitoringu TSE pre rok 2023

Upozornenie majiteľov hovädzieho dobytka (HD) na zmenu vekového limitu pre odber vzoriek u HD v rámci monitoringu TSE pre rok 2023.

Od 01.01.2023 bude v platnosti Národný program eradikácie niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií (TSE) v SR pre rok 2023 so zmenou vekového limitu na odber vzoriek u HD nasledovne:

Odber úradných vzoriek na laboratórne vyšetrenie TSE sa vykonáva u:

 1. HD podozrivý z nakazenia BSE bez rozdielu veku
 2. HD zabitý na ľudskú spotrebu
  • starší ako 48 mesiacov naliehavo/núdzovo zabitý (ďalej len „NZ“) v súlade s bodom 1 kapitoly VI oddielu I prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004,
  • starší ako 30 mesiacov zabitý ako zdravý, pochádzajúci z krajín alebo regiónov, ktoré nie sú uvedené v prílohe k rozhodnutiu komisie (ES) č. 2009/719 v platnom znení.
 3. HD, ktorý nie je zabitý na ľudskú spotrebu
  • starší ako 48 mesiacov uhynutý alebo usmrtený (osobou alebo predátorom), s výnimkou zvierat:
   • usmrtených v rámci eradikácie iných chorôb, ako je napr. slintačka a krívačka, brucelóza, tuberkulóza a antrax,
   • uhynutých v rámci hromadného úhynu v dôsledku intoxikácie alebo prírodných katastrof napr. blesk, povodeň alebo požiar.

Zistenie

Z uvedeného vyplýva nasledovné: HD uhynutý/nutne zabitý po dátume 01.01.2023 s vekom pod hranicou 48 mesiacov nebude vyšetrený na TSE a úradným veterinárnym lekárom sa odber takýchto vzoriek nebude prostredníctvom RVPS preplácať.

Hovädzí dobytok uhynutý/nutne zabitý do 31.12.2022 bude vyšetrený v súlade s aktuálne platným Národným programom eradikácie niektorých TSE v SR pre rok 2022 (vyšetrovanie HD starších ako 24 mesiacov) . Zmeny sa nevzťahujú na odber vzoriek na TSE od oviec a kôz.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.