Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Aviárna influenza


Aktuálna informácia k výskytu aviárnej influenzy subtypu H5 na Slovensku


Dňa 28.3.2018 bol laboratórnym výsledkom referenčného laboratória VÚ Zvolen potvrdený výskyt vtáčej chrípky subtypu H5 u voľne žijúcich vtákov. Výskyt bol potvrdený pri vodnej nádrži Kráľová, okres. Galanta u čajky smejivej (Chroicocephalus ridibundus). Ide o vysoko - patogénny typ H5N6 potvrdený v jednej z 5 nájdených uhynutých čajok.
Na základe genetickej analýzy ide o príbuznosť z izolátmi vírusu pochádzajúceho z Japonska a Tajvanu , kde cirkulovali v rokoch 2016/2017. V roku 2017 sa rozšírili do Európy cirkulácia bola zaznamenaná v Grécku a následne UK, NL, DE, SE, DK.

Regionálna veterinárna a potravinová správa SR v Galante v tejto súvislosti nariadila príslušným poľovným združeniam opatrenia so stanovením monitorovacieho územia s okruhom 3 km od miesta nálezu a to aj zvýšený dohľad na populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, spoluprácu s ornitologickými organizáciami a nahlasovaciu povinnosť na RVPS Galanta. Ďalej bol nariadený zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody okrem prípadu keď je to povolené príslušným orgánom na osobitné účely ako aj zákaz vypúšťania pernatej zveri zo zajatia do voľnej prírody.

V okolí miesta nálezu/potvrdenia výskytu sa nenachádzajú žiadne chovy hydiny ( miesto pri vodnej ploche nádrže Kráľová) . V okruhu 3 km spadá časť jednej obce (Kajal), kde okrem súpisu všetkých chovov hydiny , holubov a iných vtákov chovaných v zajatí sa nariaďujú opatrenia na zabránenie zavlečenia nákazy do chovov , vrátane zamedzenia priameho a nepriameho kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcim vtáctvom ako aj informovania verejnosti o nariadených opatreniach.

V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami je potrebné byť veľmi opatrní pokiaľ ide o riziko rozšírenia nákazy na území SR. Obranou proti výskytu nákazy v chovoch je PREVENCIA. V rámci preventívnych opatrení (mnohé sú súčasťou stále platných mimoriadnych núdzových opatrení) upozorňujeme na:
 
  • Pravidlá biologickej ochrany chovov
  • Zamedzenie kontaktu voľne žijúcich vtákov s hydinou, krmivom resp. napájacou vodou
  • Zasieťovanie výbehov pre hydinu
  • Predkladanie krmiva hydine pod prístreškom


   Mapa výskytu:

 

0