Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Africký mor ošípaných - aktuálna informácia január 2019

aktualizované dňa 11.6.2021
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Informácia o výskyte afrického moru ošípaných

Situácia vo výskyte AMO u domácich ošípaných a diviakov sa od začiatku roku 2018 zhoršuje najmä v Poľsku a na Ukrajine a výraznejšie tomu bolo aj v Rumunsku. V Taliansku (Sardínia), sa situácia hodnotí ako endemický výskyt.
Európska Komisia pravidelne v zmysle platnej legislatívy v spolupráci s členskými krajinami vyhodnocuje situáciu na pravidelnej báze na úrovni Stáleho výboru expertov pre zdravie a pohodu zvierat . V súlade s implementačným rozhodnutím komisie 2014/709/EC sú zadefinované pásma pokiaľ ide o výskyt AMO.

Výskyt afrického moru ošípaných je aj v západnej časti Európy- Dňa 13.9.2018 bol potvrdený africký mor ošípaných (AMO) u uhynutého diviaka v Belgicku. Infikovaná oblasť sa nachádza na hraniciach Belgicka, Francúzska a Luxemburska v ardénskej oblasti. Belgicko a Európska komisia prijali nevyhnutné veterinárne opatrenia na zabránenie šírenia AMO v súlade s platnou európskou legislatívou (SMERNICA RADY 2002/60/ES, VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE 2014/709/EÚ). V infikovanej oblasti evidujú belgické autority do 10.1.2019 do 300 pozitívnych diviakov.
V roku 2018 (apríl 2018) novo potvrdený výskyt u diviakov v Maďarsku, župa Heves, cca 35 km od južnej hranice so Slovenskom ako aj na východnej hranici Maďarska s Ukrajinou (župa Szabolcs-Szatmár-Bereg). Informácie o výskyte od maďarskej veterinárnej služby http://airterkep.nebih.gov.hu/aaijo/asp/asp.htm

Diagnostikované prípady v roku 2019 ku dňu 17.1.2019 v štátoch EÚ u domácich ošípaných –Taliansko (11), Rumunsko (6); u diviakov spolu 188: Belgicko (19), Estónsko (7), Maďarsko(17), Taliansko (4), Lotyšsko (10), Litva (21), Poľsko (95), Rumunsko (13).

 Dňa 13.1.2019 maďarské autority potvrdili prítomnosť vírusu u diviaka nájdeného v župe Borsód – Abaúj - Zemplén susediacej s okresom Rimavská Sobota. Vzdialenosť od SK hranice je menej ako 1 km. Pre Slovensko ide o veľmi nepriaznivú situáciu, na ktorú reaguje v zmysle národného kontrolného programu pre AMO v Slovenskej republike. Štátna veterinárna a potravinová správa SR vydala súbor nových opatrení:

  • na ochranu domácich chovov v nárazníkovej zóne, kde sa kladie zvýšený dôraz na zabránenie možného zavlečenia nákazy,
  • v poľovných revíroch v blízkosti hranice s Maďarskom sa vydali nové postupy pokiaľ ide o znižovanie denzity diviačej populácie, narábanie s telami diviakov, vyhľadávanie uhynutých tiel diviačej zveri, zákaz kŕmenia diviakov či odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov,
  • zavedenie systému registrácie fariem, na ktorých sa chová 1 ošípaná, predaja jatočných ošípaných na domácu zabíjačku, resp. dochovanie od registrovaných chovateľov,
  • v oblasti laboratórnej diagnostiky na referenčnom pracovisku VU Zvolen,
  • posilnenie spolupráce a výmeny informácií medzi všetkými zložkami, ktorých sa problematika boja s AMO týka,
  • organizáciu spolupráce s veterinárnym asanačným podnikom, pokiaľ ide o neškodné odstraňovanie tiel uhynutých diviakov resp. vedľajších živočíšnych produktov,
  • zvyšovanie povedomia o nebezpečenstve nákazy a možnosti predchádzania zavlečenia resp. jej šírenia nákazy medzi chovateľmi ošípaných resp., poľovníkmi.

List maďarskej kompetentnej authority hlavnému veterinárnemu lekárovi Slovenskej republikyVýskyt AMO v blízkosti hranice s Maďarskou republikou


Výskyt AMO v blízkosti hranice s Maďarskou republikou