Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Ambulantný predaj rýb

Pri Ambulantnom predaji rýb je z hľadiska welfare žiadúce aby sa zabíjanie rýb pri ambulantnom predaji vykonávalo v osobitnom priestore (plenta) mimo dohľadu zákazníka, hlavne detí.

Aktuality

Pri manipulácii s rybami sa nesmie:

 • chytať ryby za oči a za žiabre
 • zbavovať ryby šupín za živa,
 • násilne vytláčať rybám vnútornosti( resp. ikry, mlieč a vnútornosti)
 • omráčiť a usmrtiť ryby iným spôsobom, ako je uvedené vyššie
 • vyberať ryby z vody iným spôsobom ako použitím podberáku
 • preplňovať príručné nádrže v predajniach a pri stánkovom predaji

Pri manipulácii s rybami sa musí:

 • držať vo vhodných nádobách, v ktorých na 1 m3 vody , pripadá najviac 200 kg živých rýb,
 • teplota vody pohybovať v rozmedzí 5°C až 10°C ( prípustná odchýlka ± 5 ° C) a je zabezpečená možnosť dostatočnej výmeny vody.
 • pumpovať čistú vodu a zabezpečiť odtok špinavej vody.
 • zabezpečiť taká kvalitu vody v zbernej nádrži , ktorá musí umožňovať fyziologické správanie zvierat.
 • minimalizovať čas mimo vodu strávený rybami počas manipulácie.

Zodpovednosť predajcu

Predajca je zodpovedný za predaj a manipuláciu s rybami a za dodržiavanie všetkých veterinárnych požiadaviek na ochranu zvierat do momentu, kým rybu nepredá, teda kým sa ryba nedostane do dispozičného práva kupujúceho. Od tohto okamihu sa ryba stáva výlučným vlastníctvom kupujúceho, ktorý zodpovedá za spôsob manipulácie s rybami.

Štúdie poukazujú aj na schopnosť rýb vykazovať strach, resp. stres.

Tak ako ostatné živočíchy aj ryby sú bytosti ktoré vnímajú okolité prostredie, pričom prostredie mimo vody pôsobí na ryby stresujúco.

Zodpovednosť kupujúceho

Po nákupe živej ryby, je dôležité zvážiť ďalšiu manipuláciu s ňou. Odporúčame využiť možnosť usmrtenia ryby na predajnom mieste alebo minimalizovať dobu, počas ktorej bola ryba mimo vody, ak si vyberiete živú rybu. Odporúčame brať na zreteľ maximálne pohodlie a bezpečnosť zvierat v záujme ich dobrej starostlivosti a ochrany ich welfare.

Pri prenose živej ryby je vhodné uprednostniť tašky, ktoré sú priedušné a z prírodných materiálov a vyhýbať sa prenosu týchto rýb v igelitových taškách.

Vypúšťanie nakúpených rýb do prírodných vodných tokov v zimnom období má pre ryby smrteľné dôsledky. Z toho dôvodu je žiadúce vyvarovať sa týchto aktivít.

Príslušné RVPS vykonávajú úradné kontroly podľa náhodného výberu/ podnetu na dodržiavanie požiadaviek predaja a zabíjania vianočných kaprov.

Inšpektori môžu vykonávať aj kontroly manipulácie s kaprami po ich predaji. V prípade zistenia porušenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú veterinárne požiadavky na ochranu zvierat, veterinárni inšpektori pristúpia k uloženiu pokuty/opatrení.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.