Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Výskyt besnoty v okrese Humenné

aktualizované dňa 17.10.2022
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Dňa 30.9.2022 bol v katastrálnom území obce Jabloň potvrdený prípad besnoty u jazveca lesného zastreleného so zmenami správania. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné za ohnisko nákazy vymedzila katastrálne územie obce Jabloň.

Zároveň vymedzila pásmo pozorovania, ktoré zahrňuje katastrálne územia obcí: Koškovce, Dedačov, Hankovce, Maškovce, Adidovce, Ľubiša, Veľopolie, Udavské, Vyšný Hrušov, Rovné, Zubné, Nechválova Polianka, Papín, Nižná Jablonka, Rokytov p/Humennom, Zbojné, Zbudské Dlhé, Hrabovec n/Laborcom, Brestov n/Laborcom, Radvaň n/Laborcom, Zbudská Belá, Nižné Ladičkovce, Vyšné Ladičkovce, Sopkovce, Baškovce, Turcovce, Hrubov, Volica, Slovenské Krivé.

Pre uvedené obce, poľovné združenia pôsobiace v katastrálnych územiach týchto obcí a vlastníkom/držiteľom hospodárskych zvierat v ohnisku a zóne pozorovania boli uložené opatrenia podľa platného Národného programu eradikácie besnoty na Slovensku na roky 2022 – 2023, ktorý je uverejnený na webovom sídle Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky. Súčasťou programu sú aj informácie o právnom podklade programu, vymedzenie pojmov, poučenie o chorobe, diagnostika, diagnostika, systém hlásenia choroby, kontrolné mechanizmy, premiestňovanie zvierat vnímavých druhov, kompenzácie pri ozdravovaní, monitoring a prevencia, stratégia ozdravovania od besnoty v Slovenskej republike, opatrenia pri výskyte choroby, dezinfekcia, zrušenie nariadených opatrení, vakcinácia proti besnote, povinnosť a pravidlá vyšetrení zdravotného stavu zvierat, ktoré poranili človeka alebo zviera.“

V rámci uložených opatrení prebehla v dotknutých obciach núdzová vakcinácia spoločenských a hospodárskych zvierat

https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/Narodny-program-eradikacie-besnoty.pdf

Ďalšie informácie o besnote v Slovenskej republike sú uverejnené na webovom sídle Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky

https://www.svps.sk/zvierata/choroby_besnota.asp

Nakoľko ide o nebezpečnú zoonózu žiadame odbornú a laickú verejnosť o bdelosť a ostražitosť sledovanie pri sledovaní neobvyklých zmien správania domácich a voľne žijúcich zvierat, nedotýkať sa zvierat, ktoré nepoznáte resp. sú voľne žijúce. V prípade akýchkoľvek podozrení/ pochybností je nevyhnutné kontaktovať úradných príp. súkromných veterinárnych lekárov, starostov obcí alebo poľovné združenia.

Často sa stáva, že zviera poraní človeka. V takýchto prípadoch poranenia človeka zvieraťom je potrebné, aby vyhľadal bezodkladne lekársku pomoc a informoval ho o tom, čo sa stalo lekára, ktorý nariadi ďalší postup.