Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Bovine Spongiform Encephalopathy – BSE

Všeobecné informácie

Bovinná spongiformná encefalopatia (BSE) je fatálna neurodegeneratívna choroba dospelého hovädzieho dobytka (HD) zapríčinená priónmi, zaradená medzi transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE). Prióny sú abnormálne infekčné bielkoviny, ktoré sa hromadia v centrálnom nervovom systéme (CNS) bez imunitnej odpovede hostiteľa a spôsobujú nevyliečiteľné patologické zmeny v CNS.

 • Klasická BSE
  sa vyskytuje po konzumácii kontaminovaného krmiva priónmi. V posledných rokoch sa výskyt BSE výrazne znížil, vďaka úspešnej implementácii účinných kontrolných opatrení v EÚ a je extrémne nízky. Klasická BSE je jedinou formou TSE, u ktorej je preukázané, že je prenosná na ľudí (zoonóza) prostredníctvom konzumácie kontaminovaného mäsa a spôsobuje nevyliečiteľnú Creutzfeldt-Jakobovu chorobu.
 • Atypická BSE
  sa prirodzene a sporadicky vyskytuje vo všetkých populáciách HD. Počet prípadov atypickej BSE je zanedbateľný a prípady boli identifikované iba u staršieho HD pri intenzívnom testovaní zvierat. Keďže možnosť prenosu pôvodcu atypickej formy BSE nebola cez krmivo vylúčená, odporúča sa dodržiavať opatrenia na zníženie rizika prenosu BSE na zvieratá.

Prenos

Prenos BSE je prostredníctvom krmiva s obsahom nervového tkaniva z postihnutých zvierat (prióny sú odolné voči bežným spracovateľským postupom pri výrobe krmiva). Neexistuje žiadny dôkaz o priamom prenose medzi zvieratami (horizontálny prenos) a je malá pravdepodobnosť, že sa BSE prenáša z matky na potomstvo (vertikálny prenos).

Inkubačná doba

Inkubačná doba je veľmi dlhá a môže sa pohybovať od 2 do 10 rokov v závislosti od veľkosti infekčnej dávky, vnímavosti zvieraťa a stresových faktorov.

Klinické príznaky

Klinické príznaky BSE sú rozmanité, ale nezahŕňajú horúčku. Typické je narušenie funkcií CNS, prejavujúce sa zmenou chovania (nepokoj, kopanie, agresivita, separácia od stáda), poruchou koordinácie pohybov, zášklbami svalov, výrazným chudnutím pri zachovanej chuti k príjmu krmiva, slabosťou až neschopnosťou vstať a napokon úhynom zvieraťa.

Diagnostika

Diagnózu pri podozrení na BSE je možné potvrdiť vo vzorke časti mozgu (medulla oblongata) uhynutého alebo zabitého zvieraťa histopatológiou a imunochemickými metódami vrátane imunohistochemickej (IHC) metódy a Western blotu. V rámci monitoringu BSE u uhynutého HD sa využívajú rýchle testy (ELISA). Doteraz neexistuje žiadna metóda, ktorá by umožňovala potvrdiť prítomnosť pôvodcu BSE u živých zvierat!

Terapia

Terapia BSE v súčasnosti neexistuje. Symptomatická liečba je pri BSE neúčinná. Nakazené zvieratá po niekoľkých týždňoch od prvých klinických príznakov hynú s nervovými príznakmi na kachexiu a celkovú vyčerpanosť, alebo musia byť humánne utratené.

Prevencia je základom pre ochranu zvierat pred BSE.

Štatút Slovenska

Slovenskej republike (SR) bol Európskou Komisiou v roku 2014 uznaný štatút krajiny so zanedbateľným rizikom BSE, na základe posúdenia Organizácie pre zdravie zvierat (OIE). SR si tento štatút plnením monitoringu a dodržiavaním preventívnych opatrení udržuje dodnes.

Aktuálne znenie Rozhodnutia Komisie č. 2007/453/ES z 29. júna 2007, ktorým sa stanovuje štatút členských štátov, tretích krajín alebo ich regiónov podľa rizika BSE, je dostupné na stránke Európskej Komisie.

Pre viac informácií o BSE navštívte stránky Európskej Komisie alebo stránky EFSA (European Food Safety Authority)

Preventívne opatrenia proti BSE

Preventívne opatrenia platné v SR vychádzajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií v platnom znení. Konsolidované znenie Nariadenia (ES) č. 999/2001 je dostupné na stránke Európskej Komisie

Medzi hlavné preventívne opatrenia proti BSE patria:

1. Komplexný monitorovací systém BSE v krajine so zanedbateľným rizikom BSE

V SR sa aktuálne (od roku 2014) vykonáva monitoring BSE nasledovne:

 • testujú sa všetky kusy HD podozrivé z nakazenia BSE bez ohľadu na vek,
 • testuje sa všetok HD uhynutý a naliehavo zabitý starší ako 48 mesiacov,

Podrobné informácie a výnimky z testovaných zvierat určuje aktuálne platný Národný program eradikácie niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií v SR.

2. Povinné odstránenie a likvidácia špecifikovaného rizikového materiálu (ŠRM) od určitého veku HD

V zmysle článku 8 a prílohy V nariadenia (ES) č. 999/2001 sú za ŠRM (tkanivá s najvyšším rizikom infekčnosti BSE) považované tkanivá, ktoré sú získané z HD pôvodom:
Zo Slovenska a z iných členských štátov so štatútom zanedbateľného rizika BSE:

 • lebka okrem čeľuste vrátane mozgu, očí a miechy zvierat starších ako 12 mesiacov.

Z členských štátov alebo z tretej krajiny s kontrolovaným rizikom alebo neurčeným rizikom BSE:

 • lebka okrem čeľuste vrátane mozgu, očí a miechy zvierat starších ako 12 mesiacov,
 • chrbtica okrem chvostových stavcov, tŕňových a priečnych výbežkov krčných, hrudníkových a driekových stavcov, stredného krížového hrebeňa a krídel krížovej kosti, ale vrátane dorzálnych koreňových uzlín zvierat starších ako 30 mesiacov a
 • mandle, posledné štyri metre tenkého čreva, slepé črevo a mezentérium zvierat každého veku.

ŠRM je klasifikované podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených pre ľudskú spotrebu, ako vedľajší živočíšny produkt (VŽP) kategórie 1 a nakladá sa s ním v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Povinnosti producentov ŠRM

Producenti ŠRM musia pri jatočnom opracovaní tiel HD na bitúnkoch a rozrábkarniach a pri zabíjaní týchto zvierat mimo schválených miest (tzv. domáce zabíjačky):

 • ŠRM oddelene umiestňovať do označených nádob s textom: materiál/VŽP kategórie 1 – určené len na likvidáciu,
 • ŠRM okamžite zafarbiť (farbivo s methylovou fialovou alebo brilantnou modrou) a
 • ŠRM likvidovať v schválenom spracovateľskom závode na vedľajšie živočíšne produkty materiálu kategórie 1 – VAS s.r.o., Mojšová Lúčka. Producent ŠRM povinne uchováva zberný list/obchodný doklad na VŽP kat. 1 minimálne 2 roky.

3. Postup po zistení pozitívneho prípadu BSE

Po zistení pozitívneho prípadu BSE sa všetky časti pozitívneho zvieraťa zlikvidujú v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009 a postupuje sa podľa aktuálneho Národného pohotovostného plánu pre prípad podozrenia a výskytu niektorých TSE v SR.

Dokumenty

4. Zákaz používania živočíšnych bielkovín v krmivách pre hospodárske zvieratá

Podrobnosti zákazu kŕmenia a požiadavky na skrmovanie živočíšnych bielkovín sú stanovené v článku 7 a prílohe IV nariadenia (ES) č. 999/2001.

Prehľad výnimiek zo zákazu používania živočíšnych bielkovín v krmivách:

Hospodárske zvieratá, z ktorých je spracovaná živočíšna bielkovina získanáHospodárske zvieratá, ktoré sa môžu kŕmiť spracovanou živočíšnou bielkovinou
Chovaný hmyzŽivočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu, ošípané, hydina
OšípanéŽivočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu, hydina
HydinaŽivočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu, ošípané
Chovaný hmyz a ošípanéŽivočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu, hydina
Chovaný hmyz a hydinaŽivočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu, ošípané
Ošípané a hydinaŽivočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu
Chovaný hmyz, ošípané a hydinaŽivočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu“

Výsledky monitoringu BSE u hovädzieho dobytka

BSE u HD za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 v SR

Cielená skupina zvieratá HDPočet vyšetrených vzoriek v NRL pre TSE Zvolen
VyšetrenéPozitívne
Uhynuté a utratené86140
S klinickými príznakmi pri ante mortem vyšetrení00
Zabité zdravé00
Zabité z dôvodu eradikácie BSE00
Podozrivé00
Spolu86140

Chronologický prehľad prípadov BSE na Slovensku

RokStav
2022V roku 2022 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2021V roku 2021 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2020V roku 2020 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2019V roku 2019 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2018V roku 2018 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2017V roku 2017 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2016V roku 2016 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2015V roku 2015 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2014V roku 2014 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2013V roku 2013 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2012V roku 2012 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2011V roku 2011 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2010Prípad č.27 u 90 mesačnej kravy, (narodená 7.11.2002) na farme Zboj, CEHZ 103762, podniku Lesopoľnohospodársky majetok š. p. (kohorta – 27 zvierat)
2009V roku 2009 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2008Prípad č.26 u 81 mesačnej kravy, (narodená 8.10.2001) od chovateľa Ladislava Imricha, Smolnícka Huta (kohorta – 1 zviera)
2007Prípad č.25 u 80 mesačnej kravy, (narodená 28.3.2001) z Roľnícko-obchodného družstva Skalica (kohorta – 26 zvierat) Prípad č.24 u šesť a pol ročnej kravy narodenej v SR, a zabitej na bitúnku v Maďarskej republike (kohorta – 52 zvierat)
2006V roku 2006 nebol zaznamenaný výskyt BSE
2005Prípad č.23 u 64mesačnej kravy, na PD Kolárovo, farma Šeregakol – Veľký Ostrov, okr. Komárno (kohorta – 38 zvierat) Prípad č.21, 22 u 60 mesačnej kravy, na PD Sedlice, farma Sedlice, okres Prešov (kohorta – 102+5 zvierat)
 2004Prípad č.20 u 56 mesačnej kravy, na PD Sedlice, farma Sedlice, okres Prešov (kohorta – 19 zvierat) Prípad č.19 u 43 mesačnej kravy, na PD Trenčianska Turná, farma Turná (kohorta – 28 zvierat) Prípad č.18 u 42 mesačnej kravy, PD Tulčík, farma Záhradné, ktorá bola premiestnená na farmu Janovík (kohorta – 30 zvierat) Prípad č.17 u 54 mesačnej kravy, Poľnohospodársko-obchodného družstva Vechec, dvor Ortáše (kohorta – 16 zvierat) Prípad č.16 u 101 mesačnej kravy, farma Žarnov (kohorta – 18 zvierat) Prípad č.15 u 51 mesačnej kravy, farma Váhovce (kohorta – 29 zvierat) Prípad č.14 u 102 mesačnej kravy, farma Hozelec pri Poprade (kohorta – 32 zvierat)
2003Prípad č.13 u 93 mesačnej kravy, farma Horná Ždáňa, (kohorta – 6 zvierat) Prípad č.12 u 60 mesačnej kravy, farma Müller Nová Baňa, (kohorta – 5 zvierat)
2002Prípad č.11 u 136 mesačnej kravy ( narodenej 18.5.1991), farma Chyzerovce, (kohorta – 2 zvieratá) Prípad č.10 u 72 mesačnej kravy , farma Kolta, (kohorta – 8 zvierat) Prípad č.9 u 72 mesačnej kravy, farma Žarnov, (kohorta – 11 zvierat) Prípad č.8 u 67 mesačnej kravy, farma Sása, (kohorta – 12 zvierat) Prípad č.7 u 77 mesačnej kravy, farma Nová Ľubovňa, (kohorta – 12 zvierat) Prípad č.6 u 80 mesačnej kravy, farma Zádor, (kohorta – 8 zvierat)
2001Prípad č.5 u 72 mesačnej kravy, farma Dolné Držkovce, (kohorta – 9 zvierat) Prípad č.4 u 68 mesačnej kravy, farma Handlová-Horný dvor, (kohorta – 12 zvierat) Prípad č.3 u 75 mesačnej kravy, farma Podrečany, (kohorta – 11 zvierat) Prípad č.2 u 71 mesačnej kravy, farma Filakovo- Kalajvöldy , (kohorta – 64 zvierat) Prípad č.1 u 73 mesačnej kravy, farma Horná Ždáňa, (kohorta – 32 zvierat)

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.