Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Scrapie

Informácie

Scrapie je fatálna neurodegeneratívna choroba dospelých oviec a kôz zapríčinená priónmi, zaradená medzi transmisívne spongiformné encefalopatie (TSE). Prióny sú abnormálne infekčné bielkoviny, ktoré sa hromadia v centrálnom nervovom systéme (CNS) bez imunitnej odpovede hostiteľa a spôsobujú nevyliečiteľné patologické zmeny v CNS.

  • Klasická scrapie je považovaná za infekčnú medzi zvieratami. Neexistujú žiadne dôkazy o súvislosti medzi scrapie a humánnymi TSE a predstavuje iba nízke riziko pre zdravie ľudí.
  • Atypická scrapie by podľa spoločného stanoviska EFSA (European Food Safety Authority) a ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) mohla byť len málo alebo vôbec nie nákazlivá a prirodzene sa ojedinele vyskytuje v populácii oviec a kôz.

Prenos a inkubačná doba

Prenos scrapie je možný orálnou cestou prostredníctvom krmiva s obsahom nervového tkaniva z postihnutých jedincov (prióny sú odolné voči bežným spracovateľským postupom pri výrobe krmiva). Priamy prenos klasickej scrapie je možný medzi zvieratami (horizontálny prenos) a z matky na potomstvo (vertikálny prenos). Inkubačná doba je veľmi dlhá a môže sa pohybovať od 1 do 5 rokov v závislosti od veľkosti infekčnej dávky, vnímavosti zvieraťa a stresových faktorov.

Klinické príznaky

Klinické príznaky scrapie sú rozmanité a zahŕňajú úporné svrbenie (škriabanie a šúchanie prevažne panvových končatín, bedier a hlavy), zmeny v správaní, depresiu, podráždenosť, agresivitu, chvenie a nekoordinované pohyby. Scrapie končí úhynom zvieraťa.

Diagnostika

Diagnózu pri podozrení na scrapie je možné potvrdiť vo vzorke časti mozgu (medulla oblongata) uhynutého alebo zabitého zvieraťa histopatológiou a imunochemickými metódami vrátane imunohistochemickej (IHC) metódy a Western blotu. V rámci monitoringu TSE u uhynutých oviec a kôz sa využívajú rýchle testy (ELISA). Doteraz neexistuje žiadna metóda, ktorá by umožňovala potvrdiť prítomnosť pôvodcu TSE u živých zvierat.

Terapia

Terapia scrapie v súčasnosti neexistuje. Symptomatická liečba je pri TSE neúčinná. Nakazené zvieratá po niekoľkých týždňoch od prvých klinických príznakov hynú s nervovými príznakmi na kachexiu a celkovú vyčerpanosť, alebo musia byť humánne utratené. Základom pre ochranu zvierat pred scrapie je prevencia.

Pre viac informácií o scrapie navštívte stránky Európskej Komisie alebo stránky EFSA (European Food Safety Authority)

Preventívne opatrenia proti scrapie

Preventívne opatrenia platné na Slovensku vychádzajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií v platnom znení. Konsolidované znenie Nariadenia (ES) č. 999/2001 je dostupné na stránke Európskej Komisie.

Medzi hlavné preventívne opatrenia proti scrapie patria:

1. Komplexný monitorovací systém scrapie

V SR sa aktuálne (od roku 2014) vykonáva monitoring scrapie nasledovne:

  • testujú sa všetky ovce a kozy podozrivé z nakazenia TSE bez ohľadu na vek,
  • testujú sa všetky ovce a kozy uhynuté a naliehavo zabité staršie ako 18 mesiacov,

Podrobné informácie a výnimky z testovaných zvierat určuje aktuálne platný Národný program eradikácie niektorých transmisívnych spongiformných encefalopatií v SR.

2. Chov oviec a kôz rezistentných voči klasickej scrapie

Za rezistentné voči klasickej scrapie sú považované ovce s genotypom ARR/ARR a kozy s aspoň jednou alelou K222, D146 alebo S146. Chovateľský program na rezistenciu oviec voči klasickej scrapie sa na Slovensku realizuje od roku 2004 do súčasnosti v spolupráci s Plemenárskymi službami SR š.p., Zväzom chovateľov oviec a kôz na SR a Slovenským zväzom chovateľov. Chovateľský program je každoročne aktualizovaný a jeho cieľom je zvýšiť počet rezistentných zvierat v populácii oviec na Slovensku prostredníctvom genotypizácie plemenných zvierat. Chovateľský program na rezistenciu kôz voči klasickej scrapie sa na Slovensku neuplatňuje.

Chovateľský program na rezistenciu oviec voči TSE – scrapie v SR pre aktuálny rok.

Za účelom obchodovania so živými zvieratami, ich spermou alebo embryami v rámci EÚ môže príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa po kontrole splnenia požiadaviek podľa prílohy VIII Nariadenia (ES) č. 999/2001 uznať hospodárstvu oviec a kôz štatút chovu so zanedbateľným rizikom alebo kontrolovaným rizikom klasickej scrapie.

Zoznam hospodárstiev so štatútom rizika klasickej scrapie/The list of holdings with a status for classical scrapie

3. Povinné odstránenie a likvidácia špecifikovaného rizikového materiálu (ŠRM) od určitého veku oviec a kôz

V zmysle článku 8 a prílohy V nariadenia (ES) č. 999/2001 sú za ŠRM (tkanivá s najvyšším rizikom infekčnosti scrapie) považované tkanivá, ktoré sú získané z oviec a kôz:

  • lebka vrátane mozgu a očí a miecha zvierat starších ako 12 mesiacov alebo zvierat s trvalými rezákmi prerezanými cez ďasno

ŠRM je klasifikované podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených pre ľudskú spotrebu, ako vedľajší živočíšny produkt (VŽP) kategórie 1 a nakladá sa s ním v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 1069/2009.

Povinnosti producentov ŠRM

Producenti ŠRM musia pri jatočnom opracovaní tiel oviec a kôz na bitúnkoch a rozrábkarniach a pri zabíjaní týchto zvierat mimo schválených miest (tzv. domáce zabíjačky):

  • ŠRM oddelene umiestňovať do označených nádob s textom: materiál/VŽP kategórie 1 – určené len na likvidáciu,
  • ŠRM okamžite zafarbiť (farbivo s methylovou fialovou alebo brilantnou modrou) a
  • ŠRM likvidovať v schválenom spracovateľskom závode na VŽP materiálu kategórie 1 – VAS s.r.o., Mojšová Lúčka. Producent ŠRM povinne uchováva zberný list/obchodný doklad na VŽP kat. 1 minimálne 2 roky.

4. Postup po zistení pozitívneho prípadu scrapie

Po zistení pozitívneho prípadu scrapie sa všetky časti pozitívneho zvieraťa zlikvidujú v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009 a postupuje sa podľa aktuálneho Národného pohotovostného plánu pre prípad podozrenia a výskytu niektorých TSE v SR.

5. Zákaz používania živočíšnych bielkovín v krmivách pre hospodárske zvieratá

Podrobnosti zákazu kŕmenia a požiadavky na skrmovanie živočíšnych bielkovín sú stanovené v článku 7 a prílohe IV nariadenia (ES) č. 999/2001.

Prehľad výnimiek zo zákazu používania živočíšnych bielkovín v krmivách:

Hospodárske zvieratá, z ktorých je spracovaná živočíšna bielkovina získanáHospodárske zvieratá, ktoré sa môžu kŕmiť spracovanou živočíšnou bielkovinou
Chovaný hmyzŽivočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu, ošípané, hydina
OšípanéŽivočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu, hydina
HydinaŽivočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu, ošípané
Chovaný hmyz a ošípanéŽivočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu, hydina
Chovaný hmyz a hydinaŽivočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu, ošípané
Ošípané a hydinaŽivočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu
Chovaný hmyz, ošípané a hydinaŽivočíchy akvakultúry, zvieratá chované na kožušinu

Výsledky monitoringu TSE

Scrapie u oviec z neinfikovaných chovov od 1.1.2022 do 31.12.2022

Cielená skupina oviecVyšetrenéPozitívne
Uhynuté, utratené a naliehavo zabité12 3821*
Zabité zdravé00
Podozrivé z TSE00
Spolu12 3281*
*atypická forma scrapie

Scrapie u kôz z neinfikovaných chovov od 1.1.2022 do 31.12.2022

Cielená skupina kôzVyšetrenéPozitívne
Uhynuté, utratené a naliehavo zabité3750
Zabité zdravé00
Podozrivé z TSE00
Spolu3750
Od roku 2003 do 31.12.2022 nebol v SR diagnostikovaný žiadny prípad scrapie u kôz.

Scrapie u oviec a kôz z infikovaných chovov od 1.1.2022 do 31.12.2022

Cielená skupina oviec a kôzVyšetrenéPozitívne
Uhynuté, utratené a naliehavo zabité110
Zabité ako zdravé00
Zabité z dôvodu eradikácie klasickej scrapie00
Podozrivé z TSE00
Spolu110
Od roku 2003 do 31.12.2022 bolo v SR diagnostikovaných 191 prípadov scrapie u oviec.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.