Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia o výskyte antraxu v chove hovädzieho dobytka vo Svidníku

aktualizované dňa 11.6.2021
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zverejňuje nasledovné informácie ohľadom výskytu antraxu v chove hovädzieho dobytka s počtom 120 kusov zvierat bez trhovej produkcie mlieka v okrese Svidník:

  • Dňa 5.7.2010 bol hlásený prvý úhyn kravy privátnemu veterinárnemu lekárovi majiteľom farmy. Nakoľko krava bola v značnom rozklade /autolýza/ nebolo možné vykonať následné klinické a laboratórne vyšetrenia.
  • Dňa 7.7.2010 bol hlásený ďalší úhyn. Nakoľko po obhliadke kadáveru chýbali typické príznaky pre antrax – z telových otvorov nevytekala krv a ani ďalšie zmeny na uhynutom zvierati nevykazovali zmeny, ktoré by nasvedčovali, že sa jedná o antrax bolo prikročené k patologickej pitve. Na základe výsledkov patologicko - anatomickej pitvy, bolo vyslovené podozrenie, že sa môže jednať o antrax. Parenchymatózne orgány, krv, bachorový obsah boli ihneď doručené na Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, kde sa vykonali prvé analýzy. Výsledky prvých laboratórnych testov potvrdili, že ide o nebezpečné ochorenie – zoonózu, Antrax - sneť slezinovú.
  • Dňa 9. 7. 2010 Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne potvrdil ochorenie antrax zo vzoriek odobratých z uhynutých tiel.
  • Regionálna veterinárna a potravinová správa vo Svidníku v zmysle zákona SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ešte 9.7.2010 nariadila veterinárne opatrenia na likvidáciu a zabránenie šírenia nebezpečného ochorenia sneti slezinovej v rámci ktorých je predovšetkým zakázané premiestňovanie zvierat z ohniska nákazy, pasenie zvierat a voľný pohyb osôb v priestoroch farmy (ohniska). Ďalej v ohnisku je nariadená karanténa s pravidelnými klinickými vyšetreniami všetkých zvierat, asanácia a dezinfekcia miesta úhynov zvierat, atď ...
  • Všetky osoby, u ktorých sa predpokladal kontakt s infekčným agensom v rámci ohniska nákazy boli nahlásené na Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Svidníku.
  • Ku dňu 10. 7. 2010 uhynulo 7 ks hovädzieho dobytka, bol zabezpečený okamžitý odvoz kadáverov kafilériou VAS – Mojšová Lúčka, za sprísnených veterinárnych podmienok a pod kontrolou úradných veterinárnych lekárov príslušnej RVPS.
Ochorenie sa vyskytlo v oblasti, ktorá bola postihnutá nedávnymi povodňami a s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k nakazeniu zvierat spórami Bacillus antracis vyplavenými z pôdy po týchto záplavách.

ŠVPS SR požiadala všetky regionálne veterinárne a potravinové správy v SR, aby zabezpečili zvýšené kontroly zdravotného stavu v chovoch malých a veľkých prežúvavcov, predovšetkým v oblastiach, ktoré boli postihnuté záplavami. V prípade výskytu klinických príznakov, ktoré by mohli vzbudzovať podozrenie na antrax príslušné RVPS prijmú všetky potrebné opatrenia a zabezpečia rýchly odber vzoriek na potvrdenie alebo vylúčenie antraxu.