Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Besnota

aktualizované dňa 4.11.2022
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Informácie o besnote

Besnota je akútne vírusové ochorenie zvierat (cicavcov) prenosné aj na človeka. Postihuje pritom predovšetkým centrálny nervový systém v dôsledku čoho sa pozorujú poruchy vedomia, zvýšená dráždivosť, parézy a paralýzy. Ochorenie sa zvyčajne končí smrťou.

Schválenie štatútu Slovenskej republiky ako krajiny bez výskytu besnoty Európskou Komisiou (EK) a samo vyhlásenie Slovenskej republiky za krajinu bez výskytu besnoty Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (OIE).

Slovenská republika splnila vo všetkých bodoch požiadavky článku 8.14.2. Zákonníka zdravia suchozemských zvierat 2019 na  vyhlásenie za krajinu bez výskytu besnoty. Slovenská republika ustanovuje minimálne dvojročné pozorovacie obdobie od získania štatútu krajiny prostej besnoty. Vzhľadom na  epizootologickú  situáciu v Maďarskej republike, Poľskej republike a na Ukrajine sa ŠVPS SR rozhodla pokračovať  v orálnej vakcinácii líšok v ďalších rokoch na rizikovom území Slovenskej republiky. Naďalej sa  bude vo vzťahu k besnote postupovať  v súlade so Zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, čiže naďalej sa bude dbať na preventívne opatrenia, monitoring a opatrenia pri dovoze zvierat so zreteľom na besnotu.        

EK zverejnila SK ako krajinu bez výskytu besnoty v prílohe III Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/620 z 15. apríla 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o schválenie štatútu bez výskytu choroby a bez vakcinácie v určitých členských štátoch alebo ich pásmach alebo kompartmentoch, pokiaľ ide o určité choroby zo zoznamu, a schválenie eradikačných programov pre uvedené choroby zo zoznamu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R0620-20210625&qid=1628249058022&from=SK

Oficiálny dokument o uznaní  samo vyhlásenia Slovenskej republiky za krajinu bez výskytu besnoty je uverejnený na linku:

2021-07-slovakia-rabies-eng.pdf (oie.int)

Prenos ochorenia

Pôvodcom ochorenia je vírus, ktorý má afinitu k nervovým bunkám, a ktorý je pomerne odolný voči vplyvom vonkajšieho prostredia. Vírus, ktorý sa dostane do organizmu sa šíri z miesta infekcie do centrálnej nervovej sústavy, tu sa množí a vyvoláva zápal mozgu. Vírus sa do organizmu dostáva pohryzením besným zvieraťom, pretože sa vylučuje prakticky iba slinami chorého zvieraťa. Vnímavosť na besnotu je u jednotlivých druhov zvierat rôzna, v prírodných podmienkach sú prameňom nákazy predovšetkým mäsožravce a netopiere. Extrémne vnímavé na besnotu sú líšky a z hospodárskych zvierat hovädzí dobytok. Choroba je veľmi nebezpečná, pretože môže postihnúť všetky druhy cicavcov, teda aj psy a mačky a taktiež aj človeka.

Nákazová situácia

Od januára 2013 do júna 2013 bolo v Slovenskej republike po období 6 rokov bez výskytu besnoty v blízkosti hraníc s Poľskom potvrdených 7 nových prípadov besnoty. V januári 2015 potvrdený v blízkosti hraníc s Poľskom ďalší prípad besnoty u uhynutej líšky. V rokoch 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 nebol v SR diagnostikovaný prípad besnoty.

Besnota psov a mačiek

Je dôležité uviesť ako sa besnota u našich psov a mačiek prejavuje. U psov prebieha zväčša v dvoch formách - a to zúrivej alebo tichej. Zúrivá forma má 3 štádiá.

V začiatočnej fáze, ktorá trvá 1-3 dni sa pes stáva apatický, neposlušný, schováva sa na tmavé miesta, neochotne plní rozkazy chovateľa alebo na ne vôbec nereaguje, prestáva rozlišovať známych ľudí od neznámych a podráždene reaguje na vonkajšie podnety. Psík je často nepokojný, líha si alebo vstáva, lapá akoby po vzduchu. Niekedy možno pozorovať aj svrbenie pohryzeného miesta. Jedným z typických príznakov je zvrátená chuť- zviera požiera rôzne predmety ako napr. drevo, zem, kamene, sklo a.i. V dôsledku ochrnutia hltana zviera nemôže prijímať potravu a piť vodu a začne slintať.

V druhej fáze sa však prejavujú príznaky ochorenia výraznejšie. Zvieratá majú záchvaty zúrivosti, často si hryzú niektorú časť tela a usilujú sa utiecť. Ak sa im to podarí, utekajú bezcieľne na veľké vzdialenosti. Tie zvieratá, ktoré sú v uzatvorenom priestore alebo v klietkach narážajú do stien, vylamujú si zuby, porania si papuľu. Je možné pozorovať nápadné slinenie, jazyk vyčnieva z papule. V poslednom štádiu už ochrnú ďalšie svalové skupiny, zvieratá nevydávajú žiadny hlas a po poklese telesnej teploty pes uhynie.

U tichej formy, ktorá sa vyskytuje asi v 10-20 % prípadov možno pozorovať len príznaky zo začiatočného štádia zúrivej. U mačiek sa prevažne vyskytuje tiež forma zúrivá. Mačka vytrvale mňaučí, chrapčí, vrhá sa na ľudí a iné zvieratá, hryzie a škriabe, pričom zubami a pazúrmi spôsobuje hlboké poranenia.

Očkovanie spoločenských zvierat

Základnou podmienkou pri eradikácii besnoty u domácich zvierat je evidencia a identifikácia psov ustanovená § 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, podľa ktorého psy musia byť identifikované a evidované orgánmi miestnej samosprávy a § 19 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon č. 39/2007 Z. z.“), podľa ktorého musia byť psy, mačky a fretky pri premiestňovaní nezameniteľne označené a ich identifikačné údaje vedené v centrálnom registri spoločenských zvierat. Počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Označovať psy , mačky a fretky schváleným transpondérom môže len veterinárny lekár.

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa vnímavého druhu mäsožravca (pes, mačka, fretka, kožušinové zvieratá), je povinný v súlade s § 17 zákona č. 39/2007 Z. z. na vlastné náklady zabezpečiť pri zvieratách starších ako 3 mesiace jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej registrovanej vakcíny (1 x ročne, 1x za 2 roky resp. 1x za 3 roky). Očkovanie vykonávajú v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti súkromní veterinárni lekári. V súčasnom období sú k dispozícii kvalitné očkovacie látky od rôznych výrobcov, ktoré garantujú ochranu očkovaného zvieraťa na obdobie minimálne 1 roku.

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je zabezpečiť bez meškania veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka. !!!! Na základe § 17 ods. 2 a § 37 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti je každá fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená disponovať živými zvieratami povinná bez meškania hlásiť orgánu veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu a úhyn zvieraťa a umožniť jeho vyšetrenie

Vakcinácia voľne žijúcich zvierat

Od roku 1994 sa v SR úspešne realizuje orálna vakcinácia líšok proti besnote. V auguste 2006 bol v Slovenskej Republike potvrdený prípad besnoty u líšky. Od augusta 2006 do 8.1.2013 nebol na území Slovenskej Republiky potvrdený žiadny prípad besnoty. Od januára 2013 bolo v Slovenskej republike po období 6 rokov bez výskytu besnoty v blízkosti hraníc s Poľskom potvrdených 8 nových prípadov besnoty. V roku 2015 bolo diagnostikovaných 5 prípadov besnoty u líšok v tesnej blízkosti poľskej hranice. V rokoch 2016, 2017,2018 a 2019 nebol v SR diagnostikovaný prípad besnoty a v roku 2018 Slovenská republika opätovne splnila požiadavky OIE a EK na vyhlásenie za krajinu bez výskytu besnoty.

Vzhľadom na nákazovú situáciu v súvislosti s výskytom besnoty v susedných krajinách (Poľsko, Ukrajina) bude na území Slovenskej Republiky pokračovať orálna vakcinácia líšok. Nakoľko Česká republika a Rakúsko sú vyhlásené za krajiny bez výskytu besnoty a v Maďarsku je priaznivá situácia vo výskyte besnoty, vakcinačné územie Slovenskej republiky tvoria okresy: Žilina, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Levoča, Prešov, Sabinov, Bardejov, Vranov nad Topľou, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stará Ľubovňa, Košice, Košice – okolie, Michalovce, Sobrance, Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica, Trebišov.

Chronologický prehľad prípadov Besnoty na Slovensku

Rok Popis
2022
 • Prípad č. 13 – usmrtený jazvec v katastrálnom území obce Jabloň, okres Humenné besnota laboratórne potvrdená národným referenčným laboratóriom VI Zvolen (zo dňa 30.09.2022)
2021 V roku 2021 nebol zaznamenaný prípad besnoty
2020 V roku 2020 nebol zaznamenaný prípad besnoty
2019 V roku 2019 nebol zaznamenaný prípad besnoty
2018 V roku 2018 nebol zaznamenaný prípad besnoty
2017 V roku 2017 nebol zaznamenaný prípad besnoty
2016 V roku 2016 nebol zaznamenaný prípad besnoty
2015
 • Prípad č. 12 – usmrtená líška v katastrálnom území obce Haligovce, okres Stará Ľubovňa, besnota laboratórne potvrdená národným referenčným laboratóriom VÚ Zvolen (zo dňa 02.09.2015)
 • Prípad č. 11 – usmrtená líška v katastrálnom území obce Matiašovce, okres Poprad, besnota laboratórne potvrdená národným referenčným laboratóriom VÚ Zvolen (zo dňa 19.08.2015)
 • Prípad č. 10 – usmrtená líška v katastrálnom území obce Spišská stará Ves, okres Poprad, besnota laboratórne potvrdená národným referenčným laboratóriom VÚ Zvolen (zo dňa 17.07.2015)
 • Prípad č. 9 – ulovená líška v katastrálnom území obce Veľký Lipník, okres Stará Ľubovňa, besnota laboratórne potvrdená národným referenčným laboratóriom VÚ Zvolen (zo dňa 26.06.2015)
 • Prípad č. 8 – uhynutá líška v katastrálnom území obce Plaveč, okres Stará Ľubovňa, besnota laboratórne potvrdená národným referenčným laboratóriom VÚ Zvolen (zo dňa 05.01.2015)
2014 V roku 2014 nebol zaznamenaný prípad besnoty
2013
 • Prípad č. 7 – pes utratený v obci Richvald, okr. Bardejov, besnota laboratórne potvrdená národným referenčným laboratóriom ŠVÚ Zvolen (zo dňa 13.05.2013)
 • Prípad č. 6 – pes utratený v meste Bardejov, mestská časť Tehelňa, besnota laboratórne potvrdená národným referenčným laboratóriom ŠVÚ Zvolen (zo dňa 07.05.2013)
 • Prípad č. 5 – kuna zabitá v meste Bardejov, mestská časť Tehelňa, besnota laboratórne potvrdená národným referenčným laboratóriom ŠVÚ Zvolen (zo dňa 07.05.2013)
 • Prípad č. 4 – líška zastrelená v katastrálnom území obce Rokytov, okr. Bardejov v rámci mimoriadneho monitoringu, besnota laboratórne potvrdená národným referenčným laboratóriom ŠVÚ Zvolen (zo dňa 20.04.2013)
 • Prípad č. 3 - uhynutá líška nájdená v obci Stebník, okr. Bardejov, besnota laboratórne potvrdená národným referenčným laboratóriom ŠVÚ Zvolen (zo dňa 18.03.2013)
 • Prípad č. 2 - uhynutá líška nájdená v katastrálnom území obce Kružlov, okr. Bardejov, besnota laboratórne potvrdená národným referenčným laboratóriom ŠVÚ Zvolen(zo dňa 11.03.2013)
 • Prípad č. 1 - uhynutá líška nájdená v obci Petrová, okr. Bardejov, besnota laboratórne potvrdená národným referenčným laboratóriom ŠVÚ Zvolen (zo dňa 08.01.2013)

Výsledky vyšetrenie zvierat na besnotu

Rok Divožijúce zvieratá Domáce zvieratá Celkový počet testovaných zvierat
Líška Ostatné Psy a mačky Ostatné
Pozitívne Negatívne Pozitívne Negatívne Pozitívne Negatívne Pozitívne Negatívne Pozitívne Negatívne
2021 0 785 0 31 0 96 0 7 0 919
2020 0 719 0 26 0 125 0 13 0 883
2019 0 691 0 41 0 135 0 9 0 876
2018 0 699 0 42 0 151 0 6 0 898
2017 0 1743 0 61 0 163 0 8 0 1975
2016 0 1716 0 51 0 172 0 7 0 1946
2015 5 1 874 0 33 0 217 0 9 5 2 133
2014 0 1 396 0 32 0 226 0 10 0 1 664
2013 4 3 535 1 45 2 213 0 4 7 3 797
2012 0 3 369 0 44 0 242 0 13 0 3 668
2011 0 3 264 0 60 0 279 0 20 0 3 623
2010 0 2 922 0 42 0 323 0 16 0 3 303
2009 0 3 203 0 86 0 391 0 28 0 3 708
2008 0 3 422 0 77 0 484 0 25 0 4 008
2007 0 3 751 0 86 0 445 0 31 0 4 313
2006 1 3 630 0 105 0 485 0 21 1 4 241
2005 44 1 767 2 126 4 654 0 42 50 2 589
2004 54 1 563 6 109 3 660 1 50 64 2 382
2003 295 1 791 13 159 43 676 3 72 354 2 698
2002 94 1 452 3 130 16 713 1 80 114 2 375
2001 72 1 027 4 116 11 674 0 62 87 1 879
2000 292 1 416 13 164 66 793 4 69 375 2 442
Spolu 861 44 950 42 1 635 145 8 221 9 595 1 057 54 401

Informácie, dokumenty, metodické usmernenia

 • Informácia pre verejnosť o nepriaznivej nákazovej situácii v besnote v Poľskej republike format PDF pridané dňa 07.02.2011
 • Postup pri poranení človeka zvieraťom pridané dňa 05.05.2010 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky informuje verejnosť o postupe pri vyšetrení zvierat, ktoré poranili človeka, o povinnostiach vlastníkov alebo držiteľov zvierat a o právach poraneného človeka. Besnota je vírusová choroba všetkých teplokrvných živočíchov, ktoré postihuje predovšetkým centrálny nervový systém. Patrí medzi zoonózy (choroby prenosné na človeka). Pri typickom priebehu sa choroba manifestuje poruchami vedomia, zvýšenou dráždivosťou, hydrofóbiou, čiastočným a v neskoršom štádiu celkovým ochrnutím. Po objavení klinických príznakov sa choroba vždy končí smrťou. Ochranná vakcinácia je jediným známym opatrením, ktoré v prípade poranenia skutočne besným zvieraťom zachráni život poškodenému človeku. Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný
 • Vzor veterinárneho osvedčenia o vyšetrení zdravotného stavu zvieraťa, ktoré poranilo človeka alebo zviera format PDF

Často kladené otázky

Je očkovanie psov a mačiek nebezpečné?

Očkovanie psov a mačiek nie je pre zvieratá nebezpečné a neovplyvňuje psychiku zvieraťa. Psy a mačky nie je potrebné na očkovanie dopredu zvlášť pripravovať. Samotný úkon trvá veľmi krátko, očkuje sa do podkožia a komplikácie po očkovaní sa vyskytujú len veľmi ojedinele. Niektoré precitlivené jedince môžu reagovať opuchom v mieste vpichu, ktoré po niekoľkých dňoch ustúpi. Ak bola dodržaná vakcinačná dávka, ktorá je 1 ml očkovacej látky bez ohľadu na veľkosť zvieraťa a vakcinácia bola správne vykonaná je zviera proti besnote odolné minimálne po dobu 1 roka (podľa druhu použitej registrovanej vakcíny). Očkovaný pes nevylučuje vírus besnoty, aj keby psa poranila besná líška.

Čo robiť ak pohryzie zviera človeka?

Často sa stáva, že zviera pohryzie človeka. V takýchto prípadoch poranenia človeka psom je potrebné, aby vyhľadal bezodkladne lekársku pomoc a informoval ho o tom, čo sa stalo. Lekár nariadi ďalší postup. Ak je známy vlastník psa, ktorý človeka pohrýzol musí podľa zákona o veterinárnej starostlivosti upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu správu alebo súkromného veterinárneho lekára o tejto situácii ( podozrení na besnotu), aby sa mohli začať realizovať všetky nevyhnutné opatrenia. To znamená, že majiteľ musí dať svojho psa klinicky vyšetriť súkromnému veterinárnemu lekárovi, po stanovenú dobu držať zviera v izolácii tak, aby mohlo byť podozrenie na besnotu vylúčené alebo potvrdené. Pes musí byť vyšetrený v deň kedy pohrýzol človeka. Kontrola jeho zdravotného stavu sa vykonáva na 5 deň a 14 deň. V prípade potvrdenia besnoty je vyhlásené ohnisko nákazy, čo spravidla býva kataster obce, k sa jedná o výskyt besnoty vo väčšom meste, za ohnisko nákazy sa vyhlasuje príslušná mestská časť. Orgány veterinárnej starostlivosti vydajú v ohnisku nákazy mimoriadne veterinárne opatrenia, ktorých súčasťou je zákaz premiestňovania vnímavých zvierat z a do vyhláseného ohniska nákazy. Vymedzenie ohniska nákazy sa zhoduje s hranicou obce alebo mestskej časti práve v súvislosti so zákazom premiestňovania, aby sa neobmedzovali obyvatelia vo vnútri vyhláseného ohniska nákazy nad nevyhnutne nutnú mieru (napríklad návštevy rodiny či známych v rámci obce, ...). Aby sa zabránilo eventuálnemu šíreniu nákazy, vydá príslušný orgán veterinárnej starostlivosti mimoriadne veterinárne opatrenia. Ich súčasťou býva i zákaz premiestňovania zvierat, zákaz konania pretekov a výstav v obci, na ktorú sa tieto mimoriadne veterinárne opatrenia vzťahujú. Samozrejme, zabezpečuje sa taktiež informovanosť obyvateľov rozhlasom, tlačou či výstražnými tabuľami o výskyte ohniska toho to ochorenia a o nariadených opatreniach, ktoré je potrebné rešpektovať.

Ako sa má postupovať pri náleze mŕtveho podozrivého zvieraťa

Pri náleze uhynutého vnímavého zvieraťa je vždy treba postupovať ako by sa jednalo o zviera besné. Aj zviera, ktoré zrazilo auto mohlo byť besné v poslednom, paralytickom štádiu choroby. Vždy treba upovedomiť príslušnú regionálnu veterinárnu správu, v mieste nálezu takéhoto mŕtveho zvieraťa, ktorá potom podnikne všetky nevyhnutné opatrenia.