Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Registrovanie a schvaľovanie chovov rýb podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/429 a súvisiacej legislatívy.

Od 21.apríla 2021 sa v SR priamo uplatňuje Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/429 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“), ktoré okrem iného stanovuje pravidlá na registrovanie a schvaľovanie zariadení pre akvakultúru, povinnosť viesť ich verejne prístupný zoznam, údaje, ktoré je ČŠ povinný viesť a podmienky premiestňovania. Registrácia a schvaľovanie je v kompetencii vecne a miestne príslušných regionálnych a potravinových správ (ďalej iba „RVPS“)

Legislatívny základ:

 • Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/429 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) Hlava II, Kapitola I, oddiel 1 a 2. (článok 172 – 184) (ďalej iba „AHL“)
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/691, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zariadení pre akvakultúru a prepravcov vodných živočíchov (ďalej iba „DN 2020/691“ )
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/990, ktorým sa dopĺňa nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat a certifikáciu v prípade premiestňovania vodných živočíchov a produktov živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov v rámci únie (ďalej iba „DN 2020/990“)
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1882 o uplatňovaní niektorých pravidiel prevencie a kontroly chorôb na kategórie chorôb zo zoznamu a o vytvorení zoznamu druhov a skupín druhov predstavujúcich značné riziko šírenia uvedených chorôb zo zoznamu (ďalej iba „VN 2018/1882“)
 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2037, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o výnimky z povinností prevádzkovateľov týkajúcich sa registrácie zariadení pre akvakultúru a vedenia záznamov (ďalej iba „VN 2021/2037“)
 • Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ( ďalej iba „zákon č. 39/2007 Z. z.“)

Registrácia zariadení pre akvakultúru:

Zariadenia pre akvakultúru, ktoré musia byť registrované RVPS (typy zariadení)
 • zariadenia pre akvakultúru, ktoré produkujú len malé množstvo živočíchov akvakultúry určených na dodávku na ľudskú spotrebu podľa Nariadenia vlády SR č. 360/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam - jedná sa o chovy, ktoré realizujú „predaj z dvora“
 • rybníky a iné zariadenia, v ktorých sa populácia vodných živočíchov udržiava len na účely rekreačného rybolovu opätovným zarybňovaním živočíchmi akvakultúry, zariadenia pre akvakultúru, v ktorých sa držia živočíchy akvakultúry výlučne na vypustenie do voľnej prírody - jedná sa napr. o rybárske revíry (rybárske revíry sa registrujú ako skupina zariadení, teda na zodpovedného užívateľa všetky revíry v územnej pôsobnosti RVPS)
 • zariadenia pre akvakultúru, v ktorých sa živočíchy akvakultúry držia v uzavretých priestoroch na okrasné účely, pod podmienkou, že dané zariadenie nepredstavuje významné riziko.
 • rybníky na extenzívny chov, v ktorých sa držia živočíchy akvakultúry na priamu ľudskú spotrebu alebo na vypustenie do voľnej prírody

Schvaľovanie zariadení pre akvakultúru:

Zariadenia pre akvakultúru, ktoré musia byť schválené RVPS (typy zariadení)
 • zariadenia pre akvakultúru, alebo skupina zariadení v ktorých sa živočíchy akvakultúry držia s cieľom ich premiestnenia z daného zariadenia buď ako živé, alebo ako produkty akvakultúry živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu
 • zariadenia pre akvakultúru, z ktorých sa živočíchy akvakultúry premiestňujú do iného členského štátu;
 • karanténne zariadenia pre živočíchy akvakultúry
 • zariadenia držiace živočíchy akvakultúry patriace k vektorom – napr. spoločný chov kaprov a pstruhov v akvakultúrnom zariadení;
 • zariadenia pre akvakultúru, ktoré sú uzavretými zariadeniami, v ktorých sa živočíchy akvakultúry držia na okrasné účely, pretože z dôvodu svojich spôsobov premiestňovania vytvárajú významné riziko choroby
 • zariadenia pre akvakultúru, v ktorých sa živočíchy akvakultúry držia v otvorených zariadeniach na okrasné účely
 • zariadenia pre akvakultúru so špeciálnym režimom – schvaľuje ŠVPS SR (podrobnosti v prílohe I časť 3 DN 2020/691)

Zariadenia pre akvakultúru, ktoré nemusia byť registrované/schválené RVPS (typy zariadení)

uzavreté zariadenia, ktoré nevypúšťajú odpadovú vodu priamo do prírodných vôd a nepremiestňujú živočíchy akvakultúry do iných zariadení akvakultúry ani ich nevypúšťajú do voľnej prírody, a sú jedným z týchto typov zariadení pre akvakultúru:
 • priestory, v ktorých sa chovajú okrasné zvieratá v akváriách alebo rybníkoch ako spoločenské zvieratá;
 • reštaurácie, v ktorých sú živočíchy akvakultúry vystavené v akváriách alebo rybníkoch na ľudskú spotrebu;
 • zariadenia, v ktorých sa chovajú živočíchy akvakultúry na účely zdravotnej starostlivosti a na iné podobné účely;
 • maloobchodné predajne držiace živočíchy akvakultúry určené na okrasné účely, ktoré dodáva priamo registrované/schválené akvakultúrne zariadenie alebo ich skupiny a ktoré sa predávajú priamo konečnému chovateľovi spoločenských zvierat;
 • vonkajšie rekreačné zariadenia, v ktorých sa živočíchy akvakultúry chovajú v rybníkoch na estetické účely alebo na účely kvality vody, ktoré priamo zásobuje registrované/schválené zariadenie pre akvakultúru;
 • domácnosti, v ktorých sa živočíchy akvakultúry chovajú vonku v rybníkoch alebo nádržiach výlučne na osobnú spotrebu a ktoré sú zásobované priamo schváleným zariadením pre akvakultúru.

Dodatočné informácie týkajúce sa registrácie/schvaľovania/ohlasovania činnosti:

 • Akvakultúrne zariadenia, ktoré sú registrované podľa smernice 2006/88 a v súčasnosti nie je potrebné podľa novej platnej legislatívy ich schválenie sa nemusia znovu registrovať.
 • Akvakultúrne zariadenia, ktoré sú registrované podľa smernice 2006/88 a v súčasnosti je potrebné podľa platnej legislatívy ich schválenie sa musia schváliť. Prednostne je potrebné schváliť akvakultúrne zariadenia, ktoré premiestňujú/vyvážajú živočíchy akvakultúry do ČŠ/tretích krajín.
 • Rybárske revíry je potrebné zaregistrovať ako skupinu zariadení. Na zodpovedného užívateľa (základnú organizáciu) je potrebné zaregistrovať všetky rybárske revíry, ktoré sú v jeho pôsobnosti. Ak má rybárske revíry na území viacerých RVPS, je potrebné samostatné schválenie na dotknutých miestne príslušných RVPS.
 • Ohlasovacia povinnosť začatia, prerušenia a ukončenia činnosti podľa § 37 zákona č. 39/2007 Z. z. v súvislosti s registráciou/schvaľovaním ostáva nezmenená. V prípade ukončenia/prerušenia činnosti registrovaného alebo schváleného zariadenia prevádzkovateľ je o tejto skutočnosti povinný informovať RVPS, ktorá bezodkladne zašle informáciu na ŠVPS SR.
 • Ak sa jedná o zmenu prevádzkovateľa v zariadení, ktoré bude ďalej vykonávať činnosť, RVPS zruší pôvodnému prevádzkovateľovi registráciu/schválenie. ŠVPS SR následne zruší rozlišovacie číslo tohto chovu rýb. Takéto zariadenie je potrebné nanovo zaregistrovať/schváliť na nového prevádzkovateľa. Novo zaregistrovanému /schválenému prevádzkovateľovi ŠVPS SR pridelí registračné resp. schvaľovacie číslo. 5.Pridelené rozlišovacie čísla chovov rýb pre jednotlivé doteraz registrované subjekty, ktoré nie je potrebné schváliť sa nebudú meniť (neplatí pre subjekty, ktoré majú čísla v inom tvare ako napr. RL – RA – 1 SK, tam sa budú meniť). Zmena nastane iba u subjektov, ktoré boli registrované a budú sa schvaľovať, vtedy sa číslo tiež ponecháva je však potrebné toto číslo v rozhodnutí o schválení uviesť ako jedinečné schvaľovacie číslo.
Registračné a schvaľovacie čísla u novo registrovaných a schválených akvakultúrnych zariadení (predtým neregistrovaných) bude prideľovať ŠVPS SR na základe z RVPS doručených dokumentoch o registrácií a rozhodnutí o schválení.