Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia o potravinovom reťazci (IPR) súlade s nariadením (ES) č. 853/2004 a nariadením (ES) č. 854/2004 / Food chain information (FCI) in accordance with regulation (EC) No 853/2004 and regulation (EC) No 854/2004


IPR je podľa hygienických nariadení nie len jedným z nástrojov, ktorým sa realizuje prvotná zodpovednosť za hygienu a bezpečnosť potravín živočíšneho pôvodu prevádzkovateľov potravinárskych podnikov na úrovni prvovýroby (chovatelia) a na úrovni spracovania (bitúnky), ale je aj dôležitým zdrojom informácií pre zlepšenie zdravia zvierat ako aj pohody a ochrany zvierat. Jej účelom je informovať prevádzkovateľa bitúnku a úradného veterinárneho lekára vykonávajúceho prehliadky na bitúnku o osobitných prvkoch závažných pre bezpečnosť potravín.
Informáciu o potravinovom reťazci poskytuje prvovýrobca (chovateľ) prevádzkovateľovi bitúnku pri vnútrospoločenskom obchode s jatočnými zvieratami.

FCI is under hygiene regulations not only one of the tools by which the primary responsibility for hygiene and safety of foodstuffs of animal origin of food business operators at the level of primary production (breeders) and at the level of processing (slaughterhouses ) is realized but it is also the important source of information for improvement of animal health, animal welfare and protection of animals. Its purpose it to inform the slaughterhouse operator and official veterinarian performing inspections at the slaughterhouse on the special elements significant for food safety.
The primary producer (breeder) provides FCI to the slaughterhouse operator under intra-Community trade with animals intended for slaughter. Informacia o potravinovom retazci (IPR) v sulade s nariadenim (ES) č. 853/2004 a nariadenim (ES) č. 854/2004 / Food chain information (FCI) in accordance with regulation (EC) No 853/2004 and regulation (EC) No 854/2004