Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Evidencia chovateľov voľne žijúcej zveri vo farmových chovoch


Chovatelia, ktorí chovajú divo žijúcu zver (zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) na trvalo ohradených miestach alebo zariadeniach, kde sú chované na účely rozmnožovania, chovu a zvyšovania úžitkovosti, vrátane chovu pod šírim nebom v tzv. farmových chovoch, sú povinní zaslať ohlásenie o činnosti v súlade s § 39 ods. 12 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (vzor v prílohe) na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu v SR (ďalej len „ŠVPS SR“) a kópiu ohlásenia predložiť na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

Štátna veterinárna a potravinová správa po prijatí ohlásenia pridelí danému chovu číslo a zapíše na zoznam vedený na ŠVPS SR.

Oznámenie o pridelení registračného čísla zašle ŠVPS SR danému subjektu a na vedomie príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

Zoznam chovov s voľne žijúcou zverou vo farmových chovoch je v tejto sekcii