Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia pre chovateľov nosníc produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu


        Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky informuje prevádzkovateľov chovov nosníc produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu, že v súlade s Nariadením vlády SR č. 736/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc v znení nariadenia č. 326/2003 Z. z., od 1. januára 2012 sa zakazuje chovať nosnice v zariadeniach na chov nosníc v neobohatených klietkach. To znamená, že od 1. januára 2012 na území Slovenskej republiky je možné chovať nosnice len v alternatívnych systémoch chovu a v systémoch chovu s obohateným klietkami. Zákaz platí aj pre všetky členské štáty Európskej Únie.
        Nariadením vlády SR č. 736/2002 Z.z. sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovala Smernica Rady č. 1999/74/ES z 19. júla 1999, ktorá stanovuje minimálne normy na ochranu nosníc a Smernica Rady č. 2002/4/ES z 30. januára 2002 o registrácii zariadení na chov nosníc pokrytých Smernicou Rady 1999/74/ES.
        Smernica Rady č. 1999/74/ES nadobudla účinnosť 3. augusta 1999 a zaviedla zákaz používania neobohatených klietok v chovoch nosníc, pričom bolo stanovené prechodné obdobie v dĺžke viac ako 12 rokov, aby mohli chovatelia upraviť svoje chovné systémy. Slovenská republika mala od pristúpenia do Európskej Únie 8 rokov z tohto prechodného obdobia na zabezpečenie podmienok chovu nosníc v súlade s legislatívou EU.
        Prevádzkovateľ chovu nosníc, ktorý bude používať po 1. januári 2012 systém neobohatených klietok sa dopustí podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov priestupku pokiaľ ide o fyzickú osobu (§ 48) alebo iného správneho deliktu, pokiaľ ide o právnickú osobu (§ 51).
        V novembri 2004 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) zverejnil vedeckú správu a stanovisko o aspektoch dobrých životných podmienok rôznych systémov chovu nosníc. V správe sa hodnotia hlavne aspekty týkajúce sa zdravia a správania zvierat podľa jednotlivých systémoch chovu nosníc. Vedci v tejto správe dospeli k nasledovným úvahám:
 
 • zlomeniny kostí sú menej časté u sliepok v prispôsobených (obohatených) klietkach a v alternatívnych systémoch, v ktorých majú sliepky výrazne silnejšie kosti a menší počet zlomenín,
   
 •  funkčné poruchy nôh alebo deformácia prsnej kosti sú najmä dôsledkom nevhodnej konštrukcie bidla,
   
 • úmrtnosť je v niektorých najmodernejších veľkých systémoch s prispôsobenými (obohatenými) klietkami alebo v alternatívnych systémoch nižšia.


        Pokiaľ ide o prirodzené správanie zvierat, v stanovisku EFSA sa dospelo k záveru, že sliepky znášajú vajcia radšej v hniezde, najmä v chránenom hniezde. Preto by mali v systémoch ustajnenia existovať vhodné hniezda rozmiestnené v primeraných vzdialenostiach. K prirodzeným modelom správania patrí aj pitie, kŕmenie, hľadanie potravy a pravdepodobne aj prachový kúpeľ. Prirodzenou potrebou sliepok je aj odpočinok a sedenie na bidle, pričom by malo byť možné, aby sedeli všetky sliepky naraz.

Doterajšie zverejnené vedecké stanoviská zhodnotili, že systém obohatených klietok je výhodnejší v chovoch nosníc z pohľadu dobrých životných podmienok zvierat.
Európska Komisia plánuje zaviesť od 1. januára 2012 nasledovné opatrenia na zabezpečenie súladu s legislatívou:

 • obmedzenie obchodovania s vajcami pochádzajúcimi z neobohatených klietkových chovov v členských štátoch,
   
 • povolenie importu vajec z tretích krajín, len v prípade, že vajcia pochádzajú z chovov so systémom obohatených klietok,
   
 • zavedenie zvýšenej frekvencie kontrol v členských štátoch za účelom monitorovania vykonávania predmetnej smernice,
   
 • zverejnenie zoznamu producentov, ktorí nespĺňajú požiadavky stanovené legislatívou.