Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zákaz chovu nosníc produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu v systéme neobohatených klietok od 1. januára 2012


        Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky informuje prevádzkovateľov chovov nosníc produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu, že v súlade s Nariadením vlády SR č. 736/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc v znení nariadenia č. 326/2003 Z. z., od 1. januára 2012 musí byť ukončený chov nosníc v zariadeniach so systémom neobohatených klietok. Na základe vyjadrenia Európskej Komisie, od 1. januára 2012 je zakázané uvádzať čerstvé vajcia na trh pochádzajúce z chovov nosníc so systémom neobohatených klietok. Zákaz platí aj pre všetky členské štáty Európskej Únie. To znamená, že od 1. januára 2012 na území Slovenskej republiky je možné chovať nosnice len v alternatívnych systémoch chovu a v systémoch chovu s obohateným klietkami.

Nariadením vlády SR č. 736/2002 Z.z. sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovala Smernica Rady č. 1999/74/ES z 19. júla 1999, ktorá stanovuje minimálne normy na ochranu nosníc a Smernica Rady č. 2002/4/ES z 30. januára 2002 o registrácii zariadení na chov nosníc pokrytých Smernicou Rady 1999/74/ES.

Smernica Rady č. 1999/74/ES nadobudla účinnosť 3. augusta 1999 a zaviedla zákaz používania neobohatených klietok v chovoch nosníc, pričom bolo stanovené prechodné obdobie v dĺžke viac ako 12 rokov, aby mohli chovatelia upraviť svoje chovné systémy. Slovenská republika mala od pristúpenia do Európskej Únie 8 rokov z tohto prechodného obdobia na zabezpečenie podmienok chovu nosníc v súlade s legislatívou EU.

Prevádzkovateľ chovu nosníc, ktorý bude používať po 1. januári 2012 systém neobohatených klietok sa dopustí podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov priestupku pokiaľ ide o fyzickú osobu (§ 48) alebo iného správneho deliktu, pokiaľ ide o právnickú osobu (§ 51).