Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Požiadavky k povoleniu prepravcu na krátke cesty (do 8 hodín) TYP 1


v súlade s čl. 11 Nariadenia Rady č. 1/2005,  formát PDF veľkosť 27000kB z 22 decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (ďalej len „Nariadenie Rady č. 1/2005“) a § 6 ods. 2 písm. y) Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Zoznam registrovaných prepravcov zvierat sa nachádza v tejto sekcii.

1. žiadosť k povoleniu prepravcu na krátke cesty (do 8 hodín) TYP 1:

   V prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa - IČO a
 1. Žiadosť o vydanie povolenia prepravcu na krátke cesty (do 8 hodín) tlačivo vo formáte PDF tlačivo vo formáte DOCX
 2. overenú kópiu dokladu preukazujúcu právnu subjektivitu (netýka sa subjektov vedených v obchodnom alebo živnostenskom registri)
 3. uviesť druhy zvierat, pre ktoré žiadateľ žiada povolenie prepravcu na krátke cesty (do 8 hodín)

2. zodpovedná osoba za prepravu (dobré životné podmienky) zvierat:

 1.  meno, priezvisko a funkcia
 2.  všetky dostupné kontakty (tel., mobil, fax, e-mail)

3. počet vodičov a sprievodcov a ku každému z nich:

 1.  kópiu rozhodnutia o vydaní osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov (vydáva príslušná RVPS)
 2.  kópiu osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov (vydáva príslušná RVPS)

4. vnútorný poriadok na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy, ktorý obsahuje:

 1.  kópiu návodu pre správnu prax pri preprave živých zvierat
   Vzor Vnútorného poriadku na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy  formát RTF veľkosť 129kB

5. Vyhlásenie žiadateľa

že žiadosť o povolenie prepravcu nepredložil v inom členskom štáte podľa čl. 10 alebo 11 Nariadenia Rady č. 1/2005 a že mu ani nebolo takéto povolenie prepravcu v inom členskom štáte vydané  formát PDF veľkosť 27000kB  , príloha tlačivo - vzor čestného vyhlásenia formát RTF veľkosť 36kB  (upravené 19.04.2016)

6. výpis z registra trestov

Buď vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov formát DOCX veľkosť 16kB (upravené 03.04.2019) alebo výpis z registra trestov (originál) žiadateľa alebo zástupcu o bezúhonnosti za týranie zvierat za posledné tri roky (§ 203 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon do 31.12.2005 alebo § 378 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon po 1.1.2006)

7. kolok

v hodnote 4,5 €

 

 

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať na adresu:
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Sekcia zdravia zvierat
Odbor zdravia a ochrany zvierat
Botanická 17
842 13 Bratislava