Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Požiadavky k povoleniu prepravcu na dlhé cesty (nad 8 hodín) TYP 2


v súlade s čl. 11 Nariadenia Rady č. 1/2005,  formát PDF veľkosť 27000kB z 22 decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (ďalej len „Nariadenie Rady č. 1/2005“) a § 6 ods. 2 písm. y) Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Zoznam registrovaných prepravcov zvierat sa nachádza v tejto sekcii.

1. Žiadosť pre povolenie prepravcu na dlhé cesty (nad 8 hodín) TYP 2:

   V prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa - IČO a
 1.   žiadosť o vydanie povolenia prepravcu na dlhé cesty (nad 8 hodín) tlačivo vo formáte PDF tlačivo vo formáte DOCX
 2.  overenú kópiu dokladu preukazujúcu právnu subjektivitu (netýka sa subjektov vedených v obchodnom alebo živnostenskom registri)
 3.  zoznam druhov zvierat, pre ktoré žiada povolenie prepravcu na dlhé cesty (nad 8 hodín)

2. Zodpovedná osoba za prepravu (dobré životné podmienky) zvierat:

 1.  meno, priezvisko a funkcia
 2.  všetky dostupné kontakty (tel., mobil, fax, e-mail)

3. Počet vodičov a sprievodcov a ku každému z nich:

 1.  kópiu rozhodnutia o vydaní osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov (vydáva príslušná RVPS)
 2.  kópiu osvedčenia o spôsobilosti vodičov a sprievodcov (vydáva príslušná RVPS)

4. Počet schválených dopravných prostriedkov na dlhé cesty a ku každému z nich:

 1.  kópiu rozhodnutia o schválení dopravného prostriedku na dlhé cesty (vydáva príslušná RVPS)
 2.  kópiu osvedčenia o schválení dopravného prostriedku na dlhé cesty (vydáva príslušná RVPS)

5. Vnútorný poriadok na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy, ktorý obsahuje:

 1.  kópiu návodu pre správnu prax pri preprave živých zvierat
 2.  kópiu vnútorných smerníc, v ktorej sú popísané podrobnosti o postupoch, ktoré umožňujú sledovať a zaznamenávať pohyb cestných vozidiel, za ktoré sú zodpovední, a kedykoľvek sa počas dlhých ciest s vodičmi daných vozidiel spojiť
 3. Vzor Vnútorného poriadku na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy  formát RTF veľkosť 122kB

6. Kópia pohotovostného plánu pre naliehavé prípady

tlačivo pohotovostný plán pre naliehavé prípady formát RTF veľkosť 126kB,  vzor pohotovostného plánu pre naliehavé prípady (vyplnený) formát PDF veľkosť 84kB

7. Vyhlásenie žiadateľa

že žiadosť o povolenie prepravcu nepredložil v inom členskom štáte podľa čl. 10 alebo 11 Nariadenia Rady č. 1/2005 a že mu ani nebolo takéto povolenie prepravcu v inom členskom štáte vydané  formát PDF veľkosť 27000kB  , príloha tlačivo - vzor čestného vyhlásenia formát RTF veľkosť 36kB (upravené 19.4.2016)

8. Výpis z registra trestov

Buď vyplnená žiadosť o výpis z registra trestov formát DOCX veľkosť 16kB (upravené 03.04.2019) alebo výpis z registra trestov (originál) žiadateľa alebo zástupcu o bezúhonnosti za týranie zvierat za posledné tri roky (§ 203 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon do 31.12.2005 alebo § 378 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon po 1.1.2006)

9. Kolok

v hodnote 4,5 €

 


Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať na adresu:
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Sekcia zdravia zvierat
Odbor zdravia a ochrany zvierat
Botanická 17
842 13 Bratislava