Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Čipovanie psov

V zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov od 1. 9.2018 pre vlastníkov psov pribúda povinnosť označiť na vlastné náklady implantovateľným čipom.

Ako identifikovať a registrovať psa

  • Pes musí byť označený do 12 týždňov veku alebo pred zmenou vlastníka.
  • Aplikáciu transpondéra psovi môže vykonať len súkromný veterinárny lekár (SVL) zapísaný v Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.
  • Za trvalé označenie psa je SVL oprávnený požadovať úhradu najviac 10,-€.
  • SVL údaje o identifikovanom psovi a jeho vlastníkovi zapíše do registra Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ) do 24 hodín od identifikácii zvieraťa.
  • SVL zapisuje každú vakcináciu a revakcináciu proti besnote do CRSZ do 24 hodín od vykonania.

Zmena vlastníka psa

Zmenu vlastníka musí nahlásiť pôvodný vlastník zvieraťa do 21 dní od vykonania zmeny. Taktiež má vlastník povinnosť nahlásiť úhyn psa SVL do 21 dňa od úhynu.

Ak je pes označený čipom a údaje nie sú zapísané v CRSZ

  • Vyhľadajte SVL, ktorý aplikáciu transpondéra vykonal a požiadať ho o zapísanie údajov do CRSZ
  • Požiadajte iného SVL o zapísanie informácií do CRSZ

Sankcia

Ak vlastník nezabezpečil na vlastné náklady označenie psa čipom, Regionálna veterinárna a potravinová správa je mu oprávnená uložiť pokutu vo výške najviac 50,- €. Pokuta je príjmom obce, kde má vlastník psa trvalý pobyt. Po zaplatení pokuty, preberá obec zodpovednosť za trvalé označenie psa.

Ak som súkromný veterinárny lekár (SVL)

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.