Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

aktualizované dňa 28.9.2023

Diviaky v intraviláne obce

Diviačia zver je voľne žijúca - poľovná zver a jej obhospodarovanie sa riadi zákonom o poľovníctve, to znamená že loviť, odchytávať alebo ináč manipulovať s takouto zverou môžu len užívatelia poľovných revírov, okrem prípadov nutnej obrany a krajnej núdze.

Kto povoľuje lov?

Ak je pozorovaný výskyt zveri v intraviláne (na nepoľovných plochách) a vznikne potreba obmedziť stavy niektorého druhu zveri na nepoľovných plochách, okrem farmových chovov, povoľuje lov zveri na týchto plochách na žiadosť ich užívateľov (vlastníkov pozemkov) príslušný Okresný úrad. Vykonaním lovu Okresný úrad poverí užívateľa poľovného revíru, v obvode ktorého sa nepoľovné plochy nachádzajú.

Keďže intravilán obce je nepoľovnou plochou, použitie strelnej zbrane v zmysle zákona o zbraniach a strelive je zvyčajne obmedzené. Zákon o poľovníctve pod pojmom lov zahŕňa aj odchyt, ktorý je možné vykonať aj na nepoľovnej ploche. Poverený užívateľ poľovného revíru je na základe rozhodnutia Okresného úradu povinný tento lov vykonať buď vo vlastnej réžii alebo ak nemá na takýto lov materiálne a technické vybavenie prostredníctvom služby od iného dodávateľa. Celý proces lovu však musí spĺňať požiadavky zákona o poľovníctve a zákona o zbraniach a strelive, inak by mohol byť posudzovaný ako trestný čin pytliactva alebo neoprávnené použitie strelnej zbrane

Ďalším orgánom, ktorý má zákonnú možnosť vo veci konať je príslušný úrad miestnej samosprávy. Pri riešení tejto problematiky úloha obce je napomôcť zabráneniu prítomnosti diviačej zveri v obci tým, že pravidelne odstraňuje z obce zdroj potravy pre diviaky, hlavne biologický odpad a tiež vyžaduje od vlastníkov pozemkov odstraňovanie burín na neobrábaných pozemkoch, ktoré diviakom poskytujú úkryt.

Orgány veterinárnej správy (RVPS) nemajú kompetencie vykonávať lov a ani usmrcovanie voľne žijúcej (poľovnej) zveri. Môžu konať len pri podozrení na chorobu alebo pri výskyte choroby uvedenej v legislatíve. U voľne žijúcej zveri však aj v prípade podozrenia na chorobu alebo pri výskyte choroby nariaďuje orgán veterinárnej správy opatrenia užívateľovi poľovného revíru, ktorý je povinný ich vykonať.

Miestne príslušné Regionálne veterinárne a potravinové správy sú spravidla súčinné v riešení vzniknutej situácie, vzhľadom na zabezpečenie kontroly a zabránenie šírenia afrického a klasického moru ošípaných v populácii diviačej zveri.

Diviaky a hlavné mesto Bratislava

RVPS Bratislava-mesto uzatvorila zmluvu na poskytnutie služieb spojených s odchytom a usmrtením zveri súkromného veterinárneho lekára ( SVL), ktorý vlastní narkotizačnú zbraň a odchytové klietky a ktoré v prípade potreby môže poverený užívateľ poľovného revíru využiť.

Okrem vyššie spomínaného zazmluvnenia SVL ďalšieho súkromného veterinárneho lekára zazmluvnili aj Mestské lesy Bratislava.

Súkromní veterinárni lekári disponujú dvomi odchytovými klietkami, ktoré presúvajú podľa potreby. Od októbra 2022 bolo takto v intraviláne Bratislavy odchytených 69 kusov diviačej zveri. V súčasnosti sú odchytové klietky umiestnené v lokalite Bratislava - Staré mesto.

Oznámenia

Oznámenia o výskyte diviačej zveri v intraviláne mesta, na základe vyššie uvedeného, RVPS Bratislava – mesto eviduje a informáciu ihneď preposielame Okresnému úradu Bratislava, odboru pozemkovému a lesnému oprávnenému vo veci konať a taktiež súkromnému veterinárnemu lekárovi.