Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Domáca zabíjačka ošípaných

1. Ako je to v iných krajinách Európskej Únie?

Členské krajiny EÚ nie sú v tejto oblasti jednotné a platná legislatíva síce túto povinnosť nenariaďuje, ale dáva možnosť aby si členská krajina vytvorila vlastný vnútroštátny predpis.

2. Prečo potom vlastne táto nová povinnosť?

Prvoradý záujem: ochrana zdravia ľudí pred možným nakazením sa svalovcom (trichinelózu) s následnými zdravotnými následkami. Bolo zaznamenaných niekoľko prípadov tejto choroby u ľudí, ktorí uvádzali, že konzumovali surovú klobásu, tepelne neopracované mäso, údené mäso a iné tepelne neopracované výrobky práve z domácich zabíjačiek. Postihnutí mali teplotu okolo 39° C, bolesti brucha, svalov a kĺbov, bolesti hlavy, zvracanie a hnačku vyšetrením sa potvrdila prítomnosť svalovca.

3. Ako a komu som povinný zabíjačku nahlásiť?

Príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len RVPS) najneskôr 1 pracovný deň vopred v čase do 15,00 hod. Domácu zabíjačku možno nahlásiť telefonicky alebo inou formu napr.: písomne ( na príslušnú RVPS najneskôr jeden deň pred stanoveným termínom domácej zabíjačky), faxom, e-mailom;

4. Kde obdržím informácie ohľadom odberu vzorky?

Doporučujeme jednoducho zatelefonovať na RVPS a odborníci (úradní veterinárni lekári) budú informovať chovateľa. Taktiež o požadovanom sprievodnom liste, ktorý sprevádza vzorku do laboratória a ktorý chovateľ vyplní.Odber vzoriek

5. Ako odobrať vzorky na vyšetrenie na trichinely?

Odber vzorky zabezpečí sám chovateľ. Odoberajú sa vzorky bráničných pilierov z obidvoch polovíc jatočných tiel domácej ošípanej v mieste prechodu do šľachovitej časti o veľkosti lieskového orecha, resp. veľkosti 5 x 5 cm ( pozri obrázok ).

6. Musí byť pri odber vzorky prítomný úradný veterinárny lekár?

Nie, vzorky môže odobrať chovateľ, resp. mäsiar ( osoba), ktorá domácu zabíjačku vykonáva.

7.  Čo nasleduje po odbere vzorky?

Vzorky je treba vhodne zabaliť do mikroténového vrecka, alebo iného nepremokavého materiálu a uložiť do chladničky (nie v mrazničke !) následne treba vypísať krátky sprievodný list, ktorý pôjde so vzorkami do laboratória.

8.  Doručovanie vzoriek odobratých na domácej zabíjačke

Chovateľ osobne alebo poslom doručí vzorky na miesto zvozu vzoriek zriadeného príslušnou RVPS, resp. do miesta zberu vzoriek príslušného Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu (VPÚ) alebo Veterinárneho ústavu vo Zvolene (VÚ). Vzorky sa doručujú v pracovných dňoch do 15.00 hod vždy však podľa usmernenia RVPS, napr. ak sa konala domáca zabíjačka počas víkendových dní, vhodne zabalené odobraté vzorky uskladní chovateľ v chladničke (nie v mrazničke !) a doručí na miesto zvozu v pondelok do 15.00 hod.

9.  Čo v prípade ak sa zabíjajú viaceré ošípané pre súkromnú domácu spotrebu?

Každá odobratá vzorka bráničných pilierov z obidvoch polovíc jatočných tiel domácej ošípanej sa zabalí osobitne spôsobom podľa vyššie uvedeného vo bode 8.Trichinella

10. Môžem pokračovať v domácej zabíjačke aj keď nepoznám výsledok vyšetrenia na svalovca?

Samozrejme – to nikto nezakazuje – ale POZOR ! Mäso jatočnej ošípanej z domácej zabíjačky alebo jeho časti s vnútornými orgánmi, ktoré nie sú tepelne opracované môže byť použité pre domácu spotrebu po 3 pracovných dňoch od doručenia vzorky na miesto zvozu, teda ak chovateľ po domácej zabíjačke, ktorá bola počas víkendových dní doručil vzorku na určené miesto zvozu v najbližší pondelok a do štvrtka toho istého týždňa mu nebol oznámený pozitívny nález svalovca zistený laboratórnym vyšetrením môže použiť tepelne neopracované výrobky z domácej zabíjačky na svoju spotrebu

11.  Koľko € zaplatí chovateľ za vyšetrenie vzorky?

Vyšetrenie a monitorovanie vzoriek pôvodcu zoonózy Trichinella sa vykonáva v okresoch na základe vyhodnotenia rizika – pozitívne nálezy u divo žijúcej zveri za príslušný kalendárny rok. Náklady na laboratórne vyšetrovanie vzoriek na Trichinellu z odobratých z tiel domácich ošípaných zabíjaných u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu v týchto okresoch sú hradené z rozpočtových zdrojov ŠVPS SR. V roku 2020 sú to okresy:Košice – okolie, Revúca, Rožňava,Poprad,Medzilaborce,Stropkov,Liptovský Mikuláš, Gelnica, Zvolen,Rimavská Sobota. V ostatných okresoch si náklady spojené s laboratórnym vyšetrovaním si hradí sám chovateľ, ktorý si o toto vyšetrenie požiada (laboratórne vyšetrenie 1 vzorky tráviacou metódou stojí 5,50 €).

12.  Oznámenie výsledku laboratórneho vyšetrenia chovateľovi

Prípadný pozitívny nález laboratórneho vyšetrenia na svalovca bude chovateľovi oznámený bezodkladne (telefonicky, faxom, e-mailom – podľa uvedenia jeho kontaktného údaju v sprievodnom liste).

Čo dodať záverom?

Najrizikovejším produktom – výrobkom v tomto prípade je tradične vyrábaná domáca klobása zaúdená studeným dymom, ktorá je charakterizovaná ako tepelne neopracovaný produkt; tepelné opracovanie živočíšnych produktov, prípadne ich ošetrenie zodpovedajúcim zmrazením spoľahlivo likviduje pôvodcu trichinelózy.

Sme presvedčení, že chovatelia domácich ošípaných ako aj široká verejnosť pochopia, že táto povinnosť nie je namierená proti záujmom chovateľov domácich ošípaných a ani nemá za cieľ obmedzenie domácich zakáľačiek – ale práve naopak – má jednoznačný zámer – garantovanie bezpečných potravín z domácej zabíjačky určenej pre vlastnú spotrebu u chovateľa a jemu blízkych osôb (§ 115 a § 116 Občianskeho zákonníka).

Dokumenty

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.