Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Domáca zabíjačka oviec a kôz

Zabíjanie oviec a kôz na súkromnú domácu spotrebu je možné, ak je zabíjanie vopred nahlásené (aspoň 1 pracovný deň) na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu a sú dodržané podmienky uvedené v § 23 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktmi (VŽP)

Pri zabíjaní oviec a kôz vznikajú viaceré kategórie VŽP klasifikované podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených pre ľudskú spotrebu a nakladá sa s nimi podľa určenej kategórie nasledovane:

VŽP KAT 1

V zmysle článku 8 a prílohy V nariadenia (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) v platnom znení, sú za špecifikovaný rizikový materiál – ŠRM (tkanivá s najvyšším rizikom infekčnosti scrapie) považované tkanivá, ktoré sú získané z oviec a kôz

 • lebka vrátane mozgu a očí a miecha zvierat starších ako 12 mesiacov alebo zvierat s trvalými rezákmi prerezanými cez ďasno.

Neškodné odstraňovanie ŠRM

U oviec a kôz starších ako 12 mesiacov, ak sa po zabití a následných technologických postupoch jatočné telo opracuje rozpolením (poliacou pílou alebo manuálne sekáčom) bez predchádzajúceho odsávania miechy, sa dôkladne vyčistí miechový kanál od miechy a jeho okolie od zostatkov nervového tkaniva, kostnej drte a kostných častí, ktoré sa zahrnú do ŠRM.

Producenti ŠRM musia pri zabíjaní oviec a kôz mimo schválených miest – „domáce zabíjačky“:

 • ŠRM neškodne odstraňovať z tela zabíjaných oviec a kôz,
 • ŠRM oddelene umiestňovať do označených nádob s textom: materiál/VŽP KAT 1 – „určené len na likvidáciu“,
 • ŠRM okamžite zafarbiť (farbivo s methylovou fialovou alebo brilantnou modrou),
 • zabezpečiť likvidáciu ŠRM iba v schválenom spracovateľskom závode na VŽP KAT 1 – VAS s.r.o., Mojšová Lúčka alebo schválenej spaľovni,
 • povinne uchovať zberný list/obchodný doklad na VŽP KAT 1 minimálne 2 roky.

VŽP KAT 2

 • obsah tráviaceho traktu, vrátane obsahu predžalúdkov
 • nevyprázdnené predžalúdky a črevá
 • patologicky zmenené časti mäsa a vnútorností (zhnisané ložiská, parazity, …)

VŽP KAT 2 je možné odstrániť:

 1. v spracovateľskom závode na VŽP KAT 2 – VAS s.r.o., Mojšová Lúčka,
 2. kompostovaním na vlastnom pozemku,
 3. hnoj využiť len na vlastných pozemkoch zaoraním do pôdy, nesmie ísť na povrchové hnojenie.

VŽP KAT 3

 • zmenené mäso a vnútornosti – nevhodné na konzumáciu (napr. krvné zrazeniny)
 • kosti, šľachy, chrupavky
 • koža
 • krv

VŽP KAT 3 je možné odstrániť len:

 1. v spracovateľskom závode na VŽP KAT 3
 2. okrem krvi a kože použiť ako krmivo pre vlastné zvieratá (napr. psy a mačky)
 3. kompostovaním alebo transformáciou na bioplyn v schválenej bioplynovej stanici alebo v kompostovacom zariadení
 4. kože len schválený prepravca na zber a ošetrenie koží

Aktuálne zoznamy schválených prevádzok, ktoré sú oprávnené manipulovať s VŽP sú dostupné na stránke ŠVPS SR: https://www.svps.sk/zvp/zoznam_zvp.asp?LANG=SK

Náklady spojené s neškodným odstránením VŽP v schválených zariadeniach hradí producent VŽP. Doklad o neškodnom odstránení VŽP (kópiu zberného listu) vystaveného prepravcom alebo pracovníkom zbernej linky spracovateľského závodu (kafilérie, bioplynky, kompostárne) je chovateľ povinný uchovávať najmenej po dobu 2 rokov.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.