Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácie pre dovozcov, vývozcov , obchodníkov s členskými štátmi EU, prepravcov

Zoznam tovarov podliehajúci veterinárnej kontrole
Vyberanie poplatkov
Dovoz neharmonizovaných komodít
Obchodovanie v rámci EU s neharmonizovanými komoditami

Dovoz tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín

Slovenská republika je členským štátom Európskej únie, z čoho vyplývajú určité práva a povinnosti. Čo sa týka dovozu tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole z tretích krajín je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a aktuálnymi právnymi predpismi Európskej únie, ktorými sa ustanovujú veterinárne požiadavky pre dovoz tovaru. V súlade s § 21 a 25 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti môže každá fyzická alebo právnická osoba dovážať len zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a vybrané produkty rastlinného pôvodu (ďalej len „tovar podliehajúci veterinárnej kontrole“), ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom a najmä nariadeniami vlády Slovenskej republiky, pochádzajú z tretej krajiny schválenej na dovoz do EÚ, pochádzajú z chovov, organizácií, zariadení, zberných stredísk zvierat a prevádzkarní schválených na dovoz do EÚ, sú sprevádzané certifikátom vydaným príslušným orgánom v krajine pôvodu, ktorý zodpovedá vzoru, stanovenému legislatívou EÚ alebo v prípade neharmonizovaného tovaru vzoru, stanovenému ŠVPS SR... Viac informácii

Vývoz tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole do tretích krajín

Vývoz tovarov z členským štátov Európskej únie do tretích krajín, hlavne do Ruskej federácie, Ukrajiny, Kirgizskej republiky, Číny, .... Viac informácii

Vnútrospoločenský obchod

Slovenská republika je členským štátom Európskej únie, z čoho vyplývajú určité práva a povinnosti. Čo sa týka vnútrospoločenského obchodu (obchodovanie s členskými štátmi EÚ) je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a aktuálnymi právnymi predpismi Európskej únie, ktorými sa ustanovujú veterinárne požiadavky pre vnútrospoločenský obchod. V súlade s § 32 a 33 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „zákon“) môžu byť predmetom obchodu s členskými štátmi len zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a krmivá (ďalej len „tovar podliehajúci veterinárnej kontrole“), ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom a najmä nariadeniami vlády Slovenskej republiky pre jednotlivé komodity podliehajúce veterinárnej kontrole, pochádzajú z chovov, organizácií, zariadení, zberných stredísk zvierat a prevádzkarní schválených na vnútrospoločenský obchod, sú sprevádzané certifikátom podpísaným úradným veterinárnym lekárom zodpovedným za chov, stredisko alebo organizáciu pôvodu, musia sprevádzať zvieratá, násadové vajcia a zárodočné produkty do miesta ich určenia a zodpovedajú vzoru, stanovenému legislatívou EÚ, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a krmivá sú sprevádzané do miesta ich určenia obchodným dokumentom podľa príslušnej legislatívy... Viac informácii

Informácia týkajúca sa BREXITu vo vzťahu k vnútrospoločenskému obchodu

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie nadobudla platnosť 31. januára 2020 o polnoci SEČ. Od tohto okamihu Spojené kráľovstvo už nie je členským štátom EÚ a považuje sa za tretiu krajinu. Nadobudnutím platnosti dohody o vystúpení začína plynúť prechodné obdobie od 1. februára 2020 do 31. decembra 2020. Počas tohto prechodného obdobia bude Spojené kráľovstvo naďalej uplatňovať právo Únie, t. z., že sa na Spojené kráľovstvo vzťahujú rovnaké pravidlá ako na ostatné štáty EÚ, týkajúce sa vnútrospoločenského obchodu. Prechodné obdobie sa môže 1x predĺžiť o 1 až 2 roky. Takéto rozhodnutie musí byť prijaté EÚ a Spojeným kráľovstvom pred 1. júlom 2020.