Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vnútrospoločenský obchod s tovarom podliehajúcim veterinárnej kontrole - Zárodočné produkty a patogény


Zárodočné produkty a patogény


  • V rámci systému sú všetky komodity podliehajúce veterinárnej kontrole rozdelené do 4 skupín - zárodočné produkty a patogény, živé zvieratá, živočíšne produkty, iné  
  • Ku každej komodite je priradená platná legislatíva Európskeho spoločenstva týkajúca sa schválených tretích krajín, schválených organizácií, zariadení a prevádzkarní, vzorov certifikátov, ako aj základná legislatíva EÚ a SR. Pokiaľ v kolónkach nie je priamo odkaz na legislatívu, môžete si ju vyhľadať na webovej stránke EÚ v akomkoľvek jazyku členského štátu alebov slovenskom jazyku na webovej stránke Inštitútu pre aproximáciu práva  
  • Dokumenty zverejnené na vyššie uvedených stránkach majú úradný (oficiálny) charakter.  
  • V niektorých kolónkach sa nachádzajú priamo odkazy na stránky spracovávané EÚ, na ktorých sú aktuálne informácie o schválených tretích krajinách, organizáciách, zariadeniach a prevádzkárňach  
  • V niektorých kolónkach sa nachádzajú pod slovenskou vlajkou konsolidované preklady. Upozorňujeme však, že tieto materiály nie sú úradnými (oficiálnymi) dokladmi. Majú však informatívny charakter a môžu slúžiť ako základný pracovný materiál

Názov komodity Schválené tretie krajiny Schválené organizácie, zariadenia Vzory certifikátov Základná legislatíva EÚ Základná legislatíva SR Poznamky
embryá a oocyty koní 2010/470/EÚ príloha II Smernica Rady 92/65/EHS
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Nariadenie vlády SR 313/2003 Z.z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 498/2003 Z.z.)


(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 504/2005 Z.z.)

embryá a oocyty ošípaných 2010/470/EÚ príloha V smernica Rady 92/65/EHS
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Nariadenie vlády SR 313/2003 Z.z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 498/2003 Z.z.)


(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 504/2005 Z.z.)

embryá a oocyty oviec a kôz 2010/470/EÚ príloha IV Smernica Rady 92/65/EHS
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Nariadenie vlády SR 313/2003 Z.z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 498/2003 Z.z.)


(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 504/2005 Z.z.)

embryá hovädzieho dobytka 89/556/EHS príloha C
(naposledy zmenené 2008/73/ES)
Smernica Rady 89/556/EHS
(naposledy zmenené 2008/73/ES)
Nariadenie vlády SR 291/2003 Z.z.
sperma hovädzieho dobytka 88/407/EHS príloha D
(naposledy zmenené 2011/629/EÚ)
Smernica Rady 88/407/EHS
(naposledy zmenená 2011/629/EÚ)
Nariadenie vlády SR 290/2003 Z.z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 40/2005 Z.z.)

sperma koní 2010/470/EÚ príloha I Smernica Rady 92/65/EHS
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Nariadenie vlády SR 313/2003 Z.z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 498/2003 Z.z.)


(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 504/2005 Z.z.)

sperma ošípaných 90/429/EHS príloha D
(naposledy zmenené 176/2012/EÚ)
Smernica Rady 90/429/EHS
(naposledy zmenené 176/2012/EÚ)
Nariadenie vlády SR 296/2003 Z.z.
sperma oviec a kôz 2010/470/EÚ príloha III Smernica Rady 92/65/EHS
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Nariadenie vlády SR 313/2003 Z.z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 498/2003 Z.z.)


(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 504/2005 Z.z.)