Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vnútrospoločenský obchod s tovarom podliehajúcim veterinárnej kontrole - Produkty živočíšneho pôvodu


Čerstvé mäso, mäsové prípravky, mleté mäso


  • V rámci systému sú všetky komodity podliehajúce veterinárnej kontrole rozdelené do 4 skupín - zárodočné produkty a patogény, živé zvieratá, živočíšne produkty, iné  
  • Ku každej komodite je priradená platná legislatíva Európskeho spoločenstva týkajúca sa schválených tretích krajín, schválených organizácií, zariadení a prevádzkarní, vzorov certifikátov, ako aj základná legislatíva EÚ a SR. Pokiaľ v kolónkach nie je priamo odkaz na legislatívu, môžete si ju vyhľadať na webovej stránke EÚ v akomkoľvek jazyku členského štátu alebov slovenskom jazyku na webovej stránke Inštitútu pre aproximáciu práva  
  • Dokumenty zverejnené na vyššie uvedených stránkach majú úradný (oficiálny) charakter.  
  • V niektorých kolónkach sa nachádzajú priamo odkazy na stránky spracovávané EÚ, na ktorých sú aktuálne informácie o schválených tretích krajinách, organizáciách, zariadeniach a prevádzkárňach  
  • V niektorých kolónkach sa nachádzajú pod slovenskou vlajkou konsolidované preklady. Upozorňujeme však, že tieto materiály nie sú úradnými (oficiálnymi) dokladmi. Majú však informatívny charakter a môžu slúžiť ako základný pracovný materiál

Názov komodity Schválené tretie krajiny Schválené organizácie, zariadenia Vzory certifikátov Základná legislatíva EÚ Základná legislatíva SR Poznamky
čerstvé mäso
hydina a zajacovité
obchodný dokument v súlade s prílohou III odiiel II Nariadenia (ES) 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady
(naposledy zmenené (EÚ) č. 16/2012)


Fínsko a Švédsko - prikladá sa doklad podľa vzoru v prílohe IV Nariadenia Komisie 1688/2005

(s výnimkou mäsových prípravkov a mechanicky separovaného mäsa)
Nariadenie (ES) 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady (PH)
(naposledy zmenené (EÚ) č. 16/2012)


Smernica Rady 2002/99/ES (AH)
Nariadenie vlády SR 41/2005 Z.z.
Pozor na obmedzenia v prípade Vtáčej chrípky o určitých ochranných opatreniach týkajúcich sa vysoko patogénnej vtáčej chrípky u hydiny v Spoločenstve viď 2006/415/ES (naposledy zmenené 2011/844/EÚ), o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 v Chorvátsku a Švajčiarsku viď 2009/494/ES, u voľne žijúcich vtákov v Spoločenstve viď 2006/563/ES (naposledy zmenené 2007/119/ES). Pozor v prípade preventívnej vakcinácie proti vysoko patogénnej vtáčej chrípke v krajinách Holandsko viď 2007/590/ES a Francúzsko viď 2006/148/ES, v prípade núdzovej vakcinácie v Taliansku viď 2007/638/ES.
čerstvé mäso
voľne žijúca zver
obchodný dokument v súlade s prílohou III odiiel IV Nariadenia (ES) 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady
(naposledy zmenené (EÚ) č. 16/2012)
Nariadenie (ES) 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady (PH)
(naposledy zmenené (EÚ) č. 16/2012)


Smernica Rady 2002/99/ES (AH)
Nariadenie vlády SR 41/2005 Z.z.
Pozor na obmedzenia v prípade Vtáčej chrípky o určitých ochranných opatreniach týkajúcich sa vysoko patogénnej vtáčej chrípky u hydiny v Spoločenstve viď 2006/415/ES (naposledy zmenené 2011/844/EÚ), o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 v Chorvátsku a Švajčiarsku viď 2009/494/ES, u voľne žijúcich vtákov v Spoločenstve viď 2006/563/ES (naposledy zmenené 2007/119/ES).
čerstvé mäso
zver z farmových chovov
obchodný dokument v súlade s prílohou III odiiel III Nariadenia (ES) 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady
(naposledy zmenené (EÚ) č. 16/2012)
Nariadenie (ES) 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady (PH)
(naposledy zmenené (EÚ) č. 16/2012)


Smernica Rady 2002/99/ES (AH)
Nariadenie vlády SR 41/2005 Z.z.
Pozor na obmedzenia v prípade Vtáčej chrípky o určitých ochranných opatreniach týkajúcich sa vysoko patogénnej vtáčej chrípky u hydiny v Spoločenstve viď 2006/415/ES (naposledy zmenené 2011/844/EÚ), o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 v Chorvátsku a Švajčiarsku viď 2009/494/ES, u voľne žijúcich vtákov v Spoločenstve viď 2006/563/ES (naposledy zmenené 2007/119/ES). Pozor v prípade preventívnej vakcinácie proti vysoko patogénnej vtáčej chrípke v krajinách Holandsko viď 2007/590/ES a Francúzsko viď 2006/148/ES, v prípade núdzovej vakcinácie v Taliansku viď 2007/638/ES.
čerstvé mäso
koňovité, hovädzí dobytok, ošípané, ovce a kozy
obchodný dokument v súlade s prílohou III odiiel I Nariadenia (ES) 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady
(naposledy zmenené (EÚ) č. 16/2012)


Fínsko a Švédsko-prikladá sa doklad podľa vzoru v prílohe IV Nariadenia Komisie 1688/2005

(naposledy zmenené (EÚ) č. 1223/2011)
(s výnimkou mäsových prípravkov a mechanicky separovaného mäsa)
Nariadenie (ES) 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady (PH)
(naposledy zmenené (EÚ) č. 16/2012)


Smernica Rady 2002/99/ES (AH)
Nariadenie vlády SR 41/2005 Z.z.
Pozor na prechodné opatrenia v prípade Klasického moru ošípaných v Rumunsku 2006/779/ES (naposledy zmenené 2007/630/ES), na opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v prípade Nemecka, Francúzska, Bulharska, Slovenska viď 2008/855/ES (naposledy zmenené 2012/250/EÚ)
mleté mäso, mäsové prípravky, mechanicky separované mäso obchodný dokument v súlade s prílohou III odiiel V Nariadenia (ES) 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady
(naposledy zmenené (EÚ) č. 16/2012)
Nariadenie (ES) 853/2004 Európskeho parlamentu a Rady (PH)
(naposledy zmenené (EÚ) č. 16/2012)


Smernica Rady 2002/99/ES (AH)
Nariadenie vlády SR 41/2005 Z.z.
Pozor na obmedzenia v prípade Vtáčej chrípky o určitých ochranných opatreniach týkajúcich sa vysoko patogénnej vtáčej chrípky u hydiny v Spoločenstve viď 2006/415/ES (naposledy zmenené 2011/844/EÚ), o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 v Chorvátsku a Švajčiarsku viď 2009/494/ES, u voľne žijúcich vtákov v Spoločenstve viď 2006/563/ES (naposledy zmenené 2007/119/ES). Pozor v prípade preventívnej vakcinácie proti vysoko patogénnej vtáčej chrípke v krajinách Holandsko viď 2007/590/ES a Francúzsko viď 2006/148/ES. Pozor na prechodné opatrenia v prípade Klasického moru ošípaných v Rumunsku 2006/779/ES, na opatrenia na kontrolu zdravia zvierat v prípade Nemecka, Francúzska, Bulharska, Slovenska viď 2008/855/ES (naposledy zmenené 2009/952/ES).