Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vnútrospoločenský obchod s tovarom podliehajúcim veterinárnej kontrole - Živé zvieratá


Hydina, násadové vajcia, vtáky


  • V rámci systému sú všetky komodity podliehajúce veterinárnej kontrole rozdelené do 4 skupín - zárodočné produkty a patogény, živé zvieratá, živočíšne produkty, iné  
  • Ku každej komodite je priradená platná legislatíva Európskeho spoločenstva týkajúca sa schválených tretích krajín, schválených organizácií, zariadení a prevádzkarní, vzorov certifikátov, ako aj základná legislatíva EÚ a SR. Pokiaľ v kolónkach nie je priamo odkaz na legislatívu, môžete si ju vyhľadať na webovej stránke EÚ v akomkoľvek jazyku členského štátu alebov slovenskom jazyku na webovej stránke Inštitútu pre aproximáciu práva  
  • Dokumenty zverejnené na vyššie uvedených stránkach majú úradný (oficiálny) charakter.  
  • V niektorých kolónkach sa nachádzajú priamo odkazy na stránky spracovávané EÚ, na ktorých sú aktuálne informácie o schválených tretích krajinách, organizáciách, zariadeniach a prevádzkárňach  
  • V niektorých kolónkach sa nachádzajú pod slovenskou vlajkou konsolidované preklady. Upozorňujeme však, že tieto materiály nie sú úradnými (oficiálnymi) dokladmi. Majú však informatívny charakter a môžu slúžiť ako základný pracovný materiál

Názov komodity Schválené tretie krajiny Schválené organizácie, zariadenia Vzory certifikátov Základná legislatíva EÚ Základná legislatíva SR Poznamky
hydina do 20 kusov Salmoneloza 1688/2005 2004/235/ES 2003/644/ES

Pseudomor 2005/65/ES 94/963/ES 95/98/ES
2009/158/ES príloha IV, vzor 4 Smernica Rady 2009/158/ES Nariadenie vlády SR 297/2003 Z.z.
Pozor na obmedzenia v prípade Vtáčej chrípky v Taliansku viď 2004/159/ES, o určitých ochranných opatreniach týkajúcich sa vysoko patogénnej vtáčej chrípky u hydiny v Spoločenstve viď 2006/415/ES (naposledy zmenené 2009/495/ES), o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 v Chorvátsku a Švajčiarsku viď 2009/494/ES (naposledy zmenené 2012/248/EÚ), u voľne žijúcich vtákov v Spoločenstve viď 2006/563/ES (naposledy zmenené 2007/119/ES). Pozor v prípade preventívnej vakcinácie proti vysoko patogénnej vtáčej chrípke v krajinách Holandsko viď 2007/590/ES a Francúzsko viď 2006/148/ES (naposledy zmenené 2006/438/ES), v prípade núdzovej vakcinácie v Taliansku viď 2007/638/ES.
hydina na chov a produkciu viac ako 19 kusov Salmoneloza 1688/2005 2004/235/ES 2003/644/ES

Pseudomor 2005/65/ES 94/963/ES 95/98/ES
2009/158/ES príloha IV, vzor 3 Smernica Rady 2009/158/ES Nariadenie vlády SR 297/2003 Z.z.
Pozor na obmedzenia v prípade Vtáčej chrípky v Taliansku viď 2004/159/ES, o určitých ochranných opatreniach týkajúcich sa vysoko patogénnej vtáčej chrípky u hydiny v Spoločenstve viď 2006/415/ES (naposledy zmenené 2009/495/ES), o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 v Chorvátsku a Švajčiarsku viď 2009/494/ES (naposledy zmenené 2012/248/EÚ), u voľne žijúcich vtákov v Spoločenstve viď 2006/563/ES (naposledy zmenené 2007/119/ES). Pozor v prípade preventívnej vakcinácie proti vysoko patogénnej vtáčej chrípke v krajinách Holandsko viď 2007/590/ES a Francúzsko viď 2006/148/ES (naposledy zmenené 2006/438/ES), v prípade núdzovej vakcinácie v Taliansku viď 2007/638/ES.
hydina na zabitie Salmoneloza 1688/2005 2004/235/ES 2003/644/ES

Pseudomor 2005/65/ES 94/963/ES 95/98/ES
2009/158/ES príloha IV, vzor 5 Smernica Rady 2009/158/ES Nariadenie vlády SR 297/2003 Z.z.
Pozor na obmedzenia v prípade Vtáčej chrípky v Taliansku viď 2004/159/ES, o určitých ochranných opatreniach týkajúcich sa vysoko patogénnej vtáčej chrípky u hydiny v Spoločenstve viď 2006/415/ES (naposledy zmenené 2009/495/ES), o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 v Chorvátsku a Švajčiarsku viď 2009/494/ES (naposledy zmenené 2012/248/EÚ), u voľne žijúcich vtákov v Spoločenstve viď 2006/563/ES (naposledy zmenené 2007/119/ES). Pozor v prípade preventívnej vakcinácie proti vysoko patogénnej vtáčej chrípke v krajinách Holandsko viď 2007/590/ES a Francúzsko viď 2006/148/ES (naposledy zmenené 2006/438/ES), v prípade núdzovej vakcinácie v Taliansku viď 2007/638/ES.
hydina na zazverenie, viac ako 19 kusov Salmoneloza 1688/2005 2004/235/ES 2003/644/ES

Pseudomor 2005/65/ES 94/963/ES 95/98/ES
2009/158/ES príloha IV, vzor 6 Smernica Rady 2009/158/ES Nariadenie vlády SR 297/2003 Z.z.
Pozor na obmedzenia v prípade Vtáčej chrípky v Taliansku viď 2004/159/ES, o určitých ochranných opatreniach týkajúcich sa vysoko patogénnej vtáčej chrípky u hydiny v Spoločenstve viď 2006/415/ES (naposledy zmenené 2009/495/ES), o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 v Chorvátsku a Švajčiarsku viď 2009/494/ES (naposledy zmenené 2012/248/EÚ), u voľne žijúcich vtákov v Spoločenstve viď 2006/563/ES (naposledy zmenené 2007/119/ES). Pozor v prípade preventívnej vakcinácie proti vysoko patogénnej vtáčej chrípke v krajinách Holandsko viď 2007/590/ES a Francúzsko viď 2006/148/ES (naposledy zmenené 2006/438/ES), v prípade núdzovej vakcinácie v Taliansku viď 2007/638/ES.
jednodňová hydina viac ako 19 kusov Salmoneloza 1688/2005 2004/235/ES 2003/644/ES

Pseudomor 2005/65/ES 94/963/ES 95/98/ES
2009/158/ES príloha IV, vzor 2 Smernica Rady 2009/158/ES Nariadenie vlády SR 297/2003 Z.z.
Pozor na obmedzenia v prípade Vtáčej chrípky v Taliansku viď 2004/159/ES, o určitých ochranných opatreniach týkajúcich sa vysoko patogénnej vtáčej chrípky u hydiny v Spoločenstve viď 2006/415/ES (naposledy zmenené 2009/495/ES), o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 v Chorvátsku a Švajčiarsku viď 2009/494/ES (naposledy zmenené 2012/248/EÚ), u voľne žijúcich vtákov v Spoločenstve viď 2006/563/ES (naposledy zmenené 2007/119/ES). Pozor v prípade preventívnej vakcinácie proti vysoko patogénnej vtáčej chrípke v krajinách Holandsko viď 2007/590/ES a Francúzsko viď 2006/148/ES (naposledy zmenené 2006/438/ES), v prípade núdzovej vakcinácie v Taliansku viď 2007/638/ES.
násadové vajcia hydiny do 20 kusov Salmoneloza 1688/2005 2004/235/ES 2003/644/ES

Pseudomor 2005/65/ES 94/963/ES 95/98/ES
2009/158/ES príloha IV, vzor 4 Smernica Rady 2009/158/ES Nariadenie vlády SR 297/2003 Z.z.
Pozor na obmedzenia v prípade Vtáčej chrípky v Taliansku viď 2004/159/ES, o určitých ochranných opatreniach týkajúcich sa vysoko patogénnej vtáčej chrípky u hydiny v Spoločenstve viď 2006/415/ES (naposledy zmenené 2009/495/ES), o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 v Chorvátsku a Švajčiarsku viď 2009/494/ES (naposledy zmenené 2012/248/EÚ), u voľne žijúcich vtákov v Spoločenstve viď 2006/563/ES (naposledy zmenené 2007/119/ES). Pozor v prípade preventívnej vakcinácie proti vysoko patogénnej vtáčej chrípke v krajinách Holandsko viď 2007/590/ES a Francúzsko viď 2006/148/ES (naposledy zmenené 2006/438/ES), v prípade núdzovej vakcinácie v Taliansku viď 2007/638/ES.
násadové vajcia hydiny viac ako 20 kusov Salmoneloza 1688/2005 2004/235/ES 2003/644/ES

Pseudomor 2005/65/ES 94/963/ES 95/98/ES
2009/158/ES príloha IV, vzor 1 Smernica Rady 2009/158/ES Nariadenie vlády SR 297/2003 Z.z.
Pozor na obmedzenia v prípade Vtáčej chrípky v Taliansku viď 2004/159/ES, o určitých ochranných opatreniach týkajúcich sa vysoko patogénnej vtáčej chrípky u hydiny v Spoločenstve viď 2006/415/ES (naposledy zmenené 2009/495/ES), o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 v Chorvátsku a Švajčiarsku viď 2009/494/ES (naposledy zmenené 2012/248/EÚ), u voľne žijúcich vtákov v Spoločenstve viď 2006/563/ES (naposledy zmenené 2007/119/ES). Pozor v prípade preventívnej vakcinácie proti vysoko patogénnej vtáčej chrípke v krajinách Holandsko viď 2007/590/ES a Francúzsko viď 2006/148/ES (naposledy zmenené 2006/438/ES), v prípade núdzovej vakcinácie v Taliansku viď 2007/638/ES.
papagájovité veterinárny certifikát o pôvode s detailami na identifikáciu
za účelom stanovenia vzoru certifikátu kontaktujte ŠVPS SR
Smernica Rady 92/65/EHS
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Nariadenie vlády SR 313/2003 Z.z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 498/2003 Z.z.)


(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 504/2005 Z.z.)

Pozor na obmedzenia v prípade Vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v Spoločenstve viď 2006/563/ES (naposledy zmenené 2007/119/ES), o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 v Chorvátsku a Švajčiarsku viď 2009/494/ES (naposledy zmenené 2012/248/EÚ).
vtáci okrem hydiny a papagájovitých 92/65/EHS článok 4, odrážka 4
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Smernica Rady 92/65/EHS
(naposledy zmenené 2012/112/EÚ)
Nariadenie vlády SR 313/2003 Z.z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 498/2003 Z.z.)


(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 504/2005 Z.z.)

Pozor na obmedzenia v prípade Vtáčej chrípky u voľne žijúcich vtákov v Spoločenstve viď 2006/563/ES (naposledy zmenené 2007/119/ES), o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 v Chorvátsku a Švajčiarsku viď 2009/494/ES (naposledy zmenené 2012/248/EÚ).