Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vnútrospoločenský obchod s tovarom podliehajúcim veterinárnej kontrole - Živé zvieratá


Koňovité


  • V rámci systému sú všetky komodity podliehajúce veterinárnej kontrole rozdelené do 4 skupín - zárodočné produkty a patogény, živé zvieratá, živočíšne produkty, iné  
  • Ku každej komodite je priradená platná legislatíva Európskeho spoločenstva týkajúca sa schválených tretích krajín, schválených organizácií, zariadení a prevádzkarní, vzorov certifikátov, ako aj základná legislatíva EÚ a SR. Pokiaľ v kolónkach nie je priamo odkaz na legislatívu, môžete si ju vyhľadať na webovej stránke EÚ v akomkoľvek jazyku členského štátu alebov slovenskom jazyku na webovej stránke Inštitútu pre aproximáciu práva  
  • Dokumenty zverejnené na vyššie uvedených stránkach majú úradný (oficiálny) charakter.  
  • V niektorých kolónkach sa nachádzajú priamo odkazy na stránky spracovávané EÚ, na ktorých sú aktuálne informácie o schválených tretích krajinách, organizáciách, zariadeniach a prevádzkárňach  
  • V niektorých kolónkach sa nachádzajú pod slovenskou vlajkou konsolidované preklady. Upozorňujeme však, že tieto materiály nie sú úradnými (oficiálnymi) dokladmi. Majú však informatívny charakter a môžu slúžiť ako základný pracovný materiál

Názov komodity Schválené tretie krajiny Schválené organizácie, zariadenia Vzory certifikátov Základná legislatíva EÚ Základná legislatíva SR Poznamky
koňovité na chov, produkciu a na zabitie smernica Rady 2009/156/ES príloha III smernica Rady 2009/156/ES Nariadenie vlády SR 294/2003 Z.z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 506/2005 Z.z.)

Pozor na ochranné opatrenia proti infekčnej anémii koní v Rumunsku viď 2010/346/ES
registrované kone smernica Rady 2009/156/ES príloha II smernica Rady 2009/156/ES Nariadenie vlády SR 294/2003 Z.z.

(naposledy zmenené Nariadením vlády SR 506/2005 Z.z.)

Pozor na ochranné opatrenia proti infekčnej anémii koní v Rumunsku viď 2010/346/ES
Ochranné opatrenia proti infekčnej anémii koní v Rumunsku
  • Zoznam schválených chovov podľa článku 2 rozhodnutia Komisie 2010/346/EU Format PDF - aktualizácia ku 6.11.2015
  • Zoznam chovov registrovaných koní, z ktorých sú registrované kone odosielané ak sú účastníkmi určitých súťaží a podujatí v súlade s ustanoveniami článku 3.Format PDF - aktualizácia ku 6.11.2015