Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Legislatíva pre vnútrospoločenský obchod podliehajúci veterinárnej kontrole - Vedľajšie živočíšne produkty (VŽP) a z nich odvodené produkty neurčené na ľudskú spotrebu

Zoznam tovarov podliehajúci veterinárnej kontrole
Vyberanie poplatkov
Dovoz neharmonizovaných komodít


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009
ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch)

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 142/2011
ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice

  • Obchodný doklad na účely prepravy vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu v súlade s nariadením (ES) č. 1069/2009 v rámci EÚ (Nariadenie 142/2011 Príloha VIII, kapitola III bod 6)
  • vzor zdravotného osvedčenia na presun vedľajších živočíšnych produktov z reštrikčných zón zriadených na účely prevencie a kontroly určitých chorôb zo zoznamu (Nariadenie 142/2011 Príloha VIII, kapitola III bod 7)
  • vzor zdravotného osvedčenia, ktorý sa má priložiť k obchodnému dokladu v rámci obchodu s nespracovaným hnojom (Nariadenie 142/2011, Príloha XI, kapitola I)


Pokiaľ má prevádzkovateľ záujem zaslať VŽP materiál kategórie 1, 2 a odvodené produkty - mäsokostnú múčku alebo živočíšny tuk z materiálov kategórie 1, 2 do iného členského štátu, informuje príslušný orgán členského štátu pôvodu a príslušný orgán členského štátu určenia. Prevádzkovatelia predkladajú žiadosti o povolenie odoslať tieto vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty uvedené v článku 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009 príslušnému orgánu členského štátu určenia v súlade s týmto formátom:

  • Štandardný formát žiadostí o určité povolenie v obchode v rámci Únie (Nariadenie 142/2011, Príloha XVI, kapitola III, oddiel 10)


Pre viac informácii kliknite http://www.svps.sk/zvp/VZP_info.asp


Upozornenie:
Pri obchodovaní s VŽP materiál kategórie 1, 2 a odvodenými produktmi - mäsokostná múčka alebo živočíšny tuk z materiálov kategórie 1, 2 ako aj so spracovanou živočíšnou bielkovinou z mater. kat.3 je v súlade s čl. 48 odsek 3 nariadenia EP a Rady (ES) č. 1069/2009 stanovená povinnosť notifikácie zásielok prostredníctvom systému Traces.