Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vyberanie poplatkov za vykonávanie veterinárnych kontrol na hraničných inšpekčných staniciach s platnosťou od 1.1.2008

Zoznam tovarov podliehajúci veterinárnej kontrole

Poplatky za veterinárne kontroly na hraničných inšpekčných staniciach sa od 1.1.2008 vyberajú podľa Prílohy V nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení a Nariadenia vlády SR č. 615/2007 Z. z., ktorým sa vydáva sadzobník poplatkov za vykonávanie veterinárnych kontrol (ďalej len „sadzobník poplatkov“)

Poplatky

Poplatky pri dovoze živých zvierat a produktov z tretích krajín a prevoze produktov a živých zvierat cez štáty Európskeho spoločenstva sa realizujú nasledovne:
 • pri dovoze mäsa (§ 7 písm. a) až c) sadzobníka poplatkov)
 • pri dovoze produktov rybolovu ( § 8 ods.1 písm. a) až c), § 8 ods.2 písm. a) až d) a § 8 ods.3 sadzobníka poplatkov)
 • pri dovoze mäsových výrobkov, mäsa z hydiny, zveriny, králičieho mäsa, zveriny zo zveri z farmových chovov, živočíšnych vedľajších produktov a krmív živočíšneho pôvodu ( § 9 ods. 1 písm. a) až c) sadzobníka poplatkov, pričom ide o iné produkty živočíšneho pôvodu ako sú produkty uvedené v § 7 a 8 sadzobníka poplatkov; § 9 ods. 2 písm. a) až d) sadzobníka poplatkov sa využíva v prípade ak ide o dovoz produktov uvedených v odseku 1 prepravovaných ako zlomkové zásielky vo veľkom)
 • pri prevoze produktov a živých zvierat cez štáty Európskeho spoločenstva ( podľa § 10 sadzobníka poplatkov)
 • pri dovoze živých zvierat ( § 11 ods. 1 písm. a) až c) sadzobníka poplatkov - dovoz zásielky hovädzieho dobytka, koňovitých, ošípaných, oviec, kôz, hydiny, králikov, malej pernatej zveri alebo drobnej zveri, diviakov a prežúvavcov; § 11 ods. 2 písm. a) a b) sadzobníka poplatkov - dovoz zásielky živých zvierat okrem druhov uvedených v odseku 1 a druhov uvedených v rozhodnutí Komisie č. 97/794/ES z 12. novembra 1997, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá pre uplatňovanie smernice Rady 91/496/EHS týkajúce sa veterinárnych kontrol zvierat, ktoré sa majú dovážať z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú. V. EÚ, kap. 3/zv. 22).
Poplatky podľa § 7, 8, 9, 10 a 11 sadzobníka poplatkov sa vyberajú na hraničných inšpekčných staniciach (ďalej len „HIS“) a uhrádza ich osoba zodpovedná za náklad (napr. dovozca, prepravca alebo ich colný deklarant). Pokiaľ ide o prevoz produktov a živých zvierat cez štáty Európskeho spoločenstva, poplatky sa vyberajú len na vstupných hraničných inšpekčných staniciach.

Sadzby jednotlivých poplatkov pri dovoze z tretích krajín a prevoze cez štáty Európskeho Spoločenstva sú uvedené v prílohe


Výber poplatkov

Výber poplatkov sa uskutočňuje na HIS:
 • Bratislava letisko
 • Vyšné Nemecké
 • Čierna nad Tisou

Poplatky za veterinárnu kontrolu sa vyberajú:
 1. v hotovosti, alebo
 2. v mimoriadnych prípadoch úhradou faktúry na základe zmluvy uzatvorenej medzi dovozcom a ŠVPS SR.
Pre uzatvorenie zmluvy je potrebná:
 • žiadosť dovozcu o uzatvorenie zmluvy
 • súhlasné odporučenie vedúceho HIS, ktorého obsahom je analýza predchádzajúcich aktivít príslušného dovozcu, ktorá spočíva najmä v hodnotení doteraz uskutočnených dovozov t.j. sortimente dovozových položiek, frekvencii a objeme dovozov za posledné 2 roky, doterajšej splatnosti príjmových pokladničných dokladov, osobné skúsenosti inšpektorov s firmou a ďalšie skúsenosti so spoluprácou.

Za správnosť výšky všetkých poplatkov zodpovedá veterinárny inšpektor.

Príloha V

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29.apríla 2004 o úradných kontrolách  uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva
a predpisov o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. V. EÚ, kap. 3/zv. 45) v platnom znení (Poplatky pri dovoze a prevoze cez štáty Európskeho spoločenstva )

Označenie Položka EUR Jednotka
§ 7, 8, 9

Dovoz mäsa, produktov rybolovu a iných výrobkov

   
§ 7 Mäso    
písm. a) zásielka mäsa do 6 ton  55,000 zásielka
písm. b) za každú aj začatú tonu nad 6 ton do 46 ton 9,000 tona
písm. c) zásielka mäsa nad 46 ton  420,000 zásielka
§ 8 Produkty rybolovu    
ods.1písm.a)  zásielka rybie výrobky do 6 ton  55,000 zásielka
písm. b) za každú aj začatú tonu nad 6 ton do 46 ton 9,000 tona
písm. c) zásielka rybích výrobkov nad 46 ton  420,000 zásielka
ods.2písm.a)  zlomkové zásielky vo veľkom do 500 ton 600,000 plavidlo
písm. b) zlomkové zásielky vo veľkom do 1 000 ton 1 200,000 plavidlo
písm. c) zlomkové zásielky vo veľkom do 2 000 ton 2 400,000 plavidlo
písm. d) zlomkové zásielky vo veľkom viac ako 2 000 ton 3 600,000 plavidlo
ods.3 prvých 50 ton v mesiaci za každú tonu 1,000 tona
  za každú ďalšiu aj začatú tonu 0,500 tona
§ 9 Mäsové výrobky, mäso z hydiny, zveriny, králičie mäso,    
  zverina zo zveri z farmového chovu, živočíšne vedľajšie    
  produkty a krmivá živočíšneho pôvodu    
ods.1písm.a)  zásielka do 6 ton a potom 55,000 zásielka
písm. b) za každú aj začatú tonu nad 6 ton do 46 ton 9,000 tona
písm. c) zásielka nad 46 ton  420,000 zásielka
ods.2písm.a)  zlomkové zásielky vo veľkom do 500 ton 600,000 plavidlo
písm. b) zlomkové zásielky vo veľkom do 1 000 ton 1 200,000 plavidlo
písm. c) zlomkové zásielky vo veľkom do 2 000 ton 2 400,000 plavidlo
písm. d) zlomkové zásielky vo veľkom viac ako 2 000 ton 3 600,000 plavidlo
       
§ 10 Prevoz produktov a živých zvierat cez štáty    
  Európskeho spoločenstva    
  Úradná kontrola pri prevoze a k tomu pripočítať  30,000 sadzba
  za každých 15 min.času stráveného na výkone kontroly    
  každého na kontrole zúčastneného inšpektora 20,000 1/4 hod.
       
§ 11

Dovoz živých zvierat 

   
  Hovädzí dobytok, koňovité, ošípané, ovce, kozy, hydina    
  králiky,malá pernatá zver alebo drobná zver, diviaky    
  a prežúvavce    
ods.1písm.a)  zásielka do 6 ton a potom 55,000 zásielka
písm. b) za každú aj začatú tonu nad 6 ton do 46 ton 9,000 tona
písm. c) zásielka nad 46 ton  420,000 zásielka
  Živé zvieratá okrem druhov uvedených v odseku 1 a     
  rozhodnutí Komisie č. 97/794/ES    
ods.2písm.a)  zásielka  do 46 ton  55,000 zásielka
písm. b) zásielka nad 46 ton  420,000 zásielka