Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vnútrospoločenský obchod

Slovenská republika je členským štátom Európskej únie, z čoho vyplývajú určité práva a povinnosti. Čo sa týka vnútrospoločenského obchodu (obchodovanie s členskými štátmi EÚ) je potrebné postupovať v súlade so zákonom č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a aktuálnymi právnymi predpismi Európskej únie, ktorými sa ustanovujú veterinárne požiadavky pre vnútrospoločenský obchod.

V súlade s § 32 a 33 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti (ďalej len „zákon“) môžu byť predmetom obchodu s členskými štátmi len zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a krmivá (ďalej len „tovar podliehajúci veterinárnej kontrole“), ktoré:

  • spĺňajú požiadavky ustanovené zákonom a najmä nariadeniami vlády Slovenskej republiky pre jednotlivé komodity podliehajúce veterinárnej kontrole
  • pochádzajú z chovov, organizácií, zariadení, zberných stredísk zvierat a prevádzkarní schválených na vnútrospoločenský obchod
  • sú sprevádzané certifikátom podpísaným úradným veterinárnym lekárom zodpovedným za chov, stredisko alebo organizáciu pôvodu, musia sprevádzať zvieratá, násadové vajcia a zárodočné produkty do miesta ich určenia a zodpovedajú vzoru, stanovenému legislatívou EÚ
  • produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a krmivá sú sprevádzané do miesta ich určenia obchodným dokumentom podľa príslušnej legislatívy
  • zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty a krmivá podliehajú kontrolám pri obchodovaní s členskými štátmi. Kontroly pri výmenách tovarov podliehajúcich veterinárnej kontrole sa vykonávajú v súlade so Smernicou Rady 89/662/EHS a 90/425/EHS a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 292/2003 Z.z. o podrobnostiach veterinárnych kontrol pri výmenách produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi ( o kontrolách v mieste pôvodu pojednáva § 3, 4 tohto nariadenia, o kontrolách v mieste určenia pojednáva § 5 až 8) v znení neskorších predpisov a č.293/2003 Z.z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi ( o kontrolách v mieste pôvodu pojednáva § 3 a 4 a o kontrolách v mieste určenia pojednáva § 5 až 9) v znení neskorších predpisov. Konkrétne podmienky vnútrospoločenského obchodu sú uvádzané v jednotlivých nariadeniach vlád pojednávajúcich a vzťahujúcich sa na konkrétne tovary podliehajúce veterinárnej kontrole.

Legislatíva pre vnútrospoločenský obchod podliehajúci veterinárnej kontrole

Certifikáty určené na obchodovanie v rámci EÚ na ktoré zatiaľ EK nestanovila harmonizovaný vzor certifikátu

Zárodočné produkty
Dokument PDF
Zdravotný certifikát určený na obchod so spermou jeleňov vo vnútri Spoločenstva
Stavovce
Typ podmienky Dokument PDF
stanovené SR Veterinárny certifikát určený na premiestňovanie zvierat radu netopiere (Chiroptera) z členských krajín EÚ do Slovenskej republikypridané dňa 24.6.2022
stanovené SR Veterinárny certifikát určený na premiestňovanie živých zvierat triedy plazy (Reptilia) z členských krajín EÚ do Slovenskej republiky pridané dňa 4.9.2019
stanovené SR Veterinárny certifikát určený na premiestňovanie zvierat nadradu vačkovce z členských krajín EÚ do Slovenskej republiky formát PDF, veľkosť 114kB, pridané dňa 27.4.2018
stanovené SR Veterinárny certifikát určený na obchodovanie so zvieratami podradu plutvonožce(Pinnipedia) z členských krajín EÚ do Slovenskej republiky formát PDF, veľkosť 236kB, pridané dňa 6.4.2017
stanovené SR Veterinárny certifikát určený na premiestňovanie laboratórnych zvierat rádu hlodavce (Rodentia) z členských krajín EÚ do Slovenskej republiky formát PDF, veľkosť 315kB, aktualizované dňa 10.10.2017
stanovené inými krajinami EÚ Zdravotný certifikát pre obchodovanie medzi členskými štátmi EÚ - Slovnisko - šelmyformát PDF, veľkosť 296kB, aktualizované dňa 8.6.2020

Iné doklady pri presunoch v rámci EÚ

Požiadavky stanovené inými krajinami EÚ
Dokument PDF
Presun športových holubov do Poľska - "Sprievodný doklad pre holuby určené na športové účely odosielané zo Slovenskej republiky do Poľska" formát PDF, veľkosť 164kB, pridané dňa 9.10.2013 sprievodný doklad pri presune športových holubov odosielaných zo Slovenskej republiky do Poľska, a tam vypustených za účelom spätného doletu do Slovenskej republiky
Presun športových holubov do ČR a Nemecka - "Sprievodný doklad pre holuby určené na športové účely odosielané zo Slovenskej republiky do iných členských štátov EÚ" formát PDF, veľkosť 149kB, pridané dňa 6.6.2013 sprievodný doklad pri presune športových holubov odosielaných zo Slovenskej republiky do Českej republiky a Nemecka, a tam vypustených za účelom spätného doletu do Slovenskej republiky
Presun športových holubov z členských štátov EÚ do Slovenskej republiky "Sprievodný doklad pre holuby určené na športové účely odosielané z členských štátov EÚ do Slovenskej republiky" formát PDF, veľkosť 272kB, pridané dňa 29.03.2017