Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Manuál pre odber vzoriek-AMO, KMO

Účelom vydania manuálu je zabezpečenie

 • jednotných postupov pre odber, balenie a zasielanie vzoriek na virologické a serologické vyšetrenie KMO,
 • odberu vhodných vzoriek na vyšetrenie,
 • vhodných podmienok na prechodné uskladnenie vzoriek  do doručenia na laboratórne pracovisko,
 • minimálnych požiadaviek bio-bezpečnosti pri manipulácii so vzorkami,
 • jednotných epizootologických údajov o odobratých vzorkách.

Oprávnené osoby na odber vzoriek

 • úradný a súkromný veterinárny lekár
 • vyškolená osoba (veterinárny asistent alebo poľovník vyškolený na odber vzoriek u diviačej zveri).
 • minimálnych požiadaviek bio-bezpečnosti pri manipulácii so vzorkami,
 • jednotných epizootologických údajov o odobratých vzorkách

Miesto odberu vzoriek

 • na mieste určenom na vyvrhovanie ulovenej diviačej zveri
 • v poľovnom revíri

Mohlo by vás zaujímať

Materiál potrebný k odberu vzoriek

 • jednorazové rukavice, nôž, nožničky,
 • kostná pílka, plastový kontajner, plastové nepriepustné vrecká,
 • pero píšuce na plast, samolepiace štítky na označenie vzorkovníc, dezinfekčné prostriedky

Odber vzoriek a ich počet sa týka

 • diviakov, ktoré vykazujú príznaky alebo postmortálne nálezy poukazujúce na KMO, AMO a u sviňovitých, ktoré boli s nimi v kontakte,
 • všetkých nájdených uhynutých diviakov
 • ulovených diviakov podľa nariadenia RVPS (závisí od zaradenia revíru do zón vo vzťahu k AMO)
 • U ulovenej diviačej zveri počet odobratých vzoriek stanoví príslušná RVPS v súlade s “Národným programom eradikácie KMO, AMO u diviačej zveri“, vydaným MPRV SR.

Materiál vhodný na vyšetrenie

 • celý kus do hmotnosti cca 20 kg, ak je to vhodnejšie z dôvodu zabezpečenia bio-bezpečnosti pri manipulácii s uhynutým (utrateným) kusom
 • z uhynutých, utratených ošípaných alebo zastrelených diviakov sú najvhodnejšie tkanivá mandlí, sleziny a obličiek , prípadne tkanivo pľúc a lymfatické uzliny gastrohepatické, renálne, submandibulárne a retrofaringealne
 • u domácich ošípaných a zvierat podozrivých z nákazy sa vždy zasiela tkanivo mandlí, sleziny, obličky, lymfatickej uzliny

Ak sa nejedná o zviera podozrivé z nákazy AMO a ide o vyšetrenie v rámci monitoringu AMO u diviačej zveri, stačí, ak vo vzorke je aspoň jedno tkanivo z uvedených orgánov, resp. jeho časť o veľkosti vlašského orecha najvhodnejšie je odobrať tkanivo sleziny, min 5g, 5×2 cm.

V pokročilom štádiu rozkladu kadáveru je vhodné odobrať na laboratórne vyšetrenie dlhú rúrovitú kosť alebo hrudnú kosť.

Virologické vyšetrenie u živých ošípaných, ktoré preukazujú príznaky horúčky alebo iné príznaky ochorenia na AMO sa musia odobrať vzorky nekoagulovanej krvi alebo zrazenej krvi v súlade s pokynom laboratória.

Sérologické vyšetrenie je vhodná odobratá krv od živých ošípaných, resp. krvná zrazenina u diviakov zo srdca alebo veľkých dutých ciev , min.4x4cm.

Množstvo vzorky pri odbere od živých ošípaných je min.3 cm3. Krvná zrazenina u diviaka musí byť minimálne veľkosti vlašského orecha.

Odber vzoriek

Od živých zvierat môže vzorku odobrať len veterinárny lekár alebo veterinárny asistent pod dozorom veterinárneho lekára v súlade s medicínskymi postupmi pri vykonaní tohto úkonu.

Odber mandlí u uhynutých zvierat

Zviera položíme do chrbtovej polohy. Po oboch vnútorných stranách sánky vedieme hlboké rezy od brady až za hrtan (tesne za rozhraním hlavy a krku). Rezy vytvárajú klinovitý tvar.

Uvoľníme jazyk smerom od brady k hrtanu, až kým sa neobjaví hrtanová príklopka.

Na konci tvrdého podnebia tesne pred hrtanovou príklopkou sa nachádzajú mandle – dva útvary oválneho tvaru, asi 5mm hrubé, s drobnými jamkami na povrchu, ktoré odpreparujeme.

Odber sleziny, obličky a krvnej zrazeniny

Rezom v koži, podkoží a svalovine v strednej línii brucha otvoríme brušnú dutinu.

Vyberieme črevá, žalúdok a pečeň a položíme na nepriepustnú podložku. V blízkosti žalúdka nájdeme slezinu –  elastický tmavočervený orgán s relatívne ostrými okrajmi jazykovitého tvaru.

Obličky sa nachádzajú v dutine brušnej, pod bedrovými stavcami. Sú fazuľovitého tvaru, na povrchu lesklé, hnedočervenej farby, zvyčajne obrastené tukom. Časť zasielanej obličky musí obsahovať kôrovú aj dreňovú časť.

Rezom cez hrudnú kosť otvoríme dutinu hrudnú. Vyberieme srdce a pľúca. Srdce uchopíme do ľavej ruky v oblasti ušiek (horná časť srdca, kde vyúsťujú cievy) tak, aby hrot srdca smeroval k zápästiu ľavej ruky.

Od hornej časti srdca smerom k hrotu vykonáme rez naprieč srdcovými komorami a prepážkou. Vyberieme krvnú zrazeninu zo srdca. Ak sa nedá odobrať z rôznych dôvodov krvná zrazenina zo srdca (je rozstrieľané, príp. vykrvené) krvná zrazenina sa odoberie z veľkých dutých žíl alebo z krvnej zrazeniny, nachádzajúcej sa v telových dutinách.

Dbáme pritom, aby nebola znečistená obsahom tráviaceho aparátu.

Balenie odobratého materiálu

Časti odobratých tkanív a krvnej zrazeniny sa vložia do uzatvárateľného kontajnera na odber vzoriek na ktorom je nalepený identifikačný štítok s údajmi o odobratej vzorke.

Uzavretý kontajner sa vloží do plastového vrecka a vrecko sa uzavrie. Obdobne sa zabalí krv, odobratá do skúmaviek, ktoré musia byť označené spôsobom, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu zvieraťa z ktorého bola vzorka odobratá

Údaje o vzorke

Osoba, ktorá vykonala odber vzorky musí k odobratej vzorke priložiť údaje (ak nevypisuje žiadanku na mieste) o mieste odberu (chove, maštali, koterci), dátume odberu, označení zvieraťa, vekovej kategórii, počte zvierat v chove, dôvode odberu, klinických príznakoch, materiáli, ktorý daná vzorka obsahuje.

Ak ide o ulovené diviaky, prikladajú sa údaje o identifikácii vzorky (číslo značky ulovenej zveri), vekovej kategórii, pohlaví, správaní sa pred zastrelením, obsahu vzorky (zaslaných orgánoch), majiteľovi vzorky, okrese, katastrálnom území, kde bol diviak zastrelený (nájdený uhynutý), poľovnom revíri –kód revíru, poľovnom hospodárovi, strelcovi, kto a kedy odobral vzorku.

Značka na označovanie ulovenej zveri

V prípade podozrenia na ochorenie AMO u uloveného diviaka alebo ak ide o uhynutého diviaka je potrebné uviesť aj údaje o súradniciach GPS.

Uvedené údaje zapíše úradný (súkromný) veterinárny lekár do žiadanky na laboratórne vyšetrenie. Za správnosť údajov a obsah vzorky zodpovedá veterinárny lekár, ktorý žiadanku vypísal.

Prechodné uskladnenie a doručovanie vzorky

Odobraté a zabalené vzorky je potrebné uchovať pri 4 oC a doručiť v čo najkratšom čase od odberu na príslušnú RVPS. Transport vzoriek z RVPS do referenčného laboratória sa zabezpečuje najčastejšie zvoznou linkou ŠVÚ, najneskôr však do 7 dní od odberu vzorky.

Vzorky je potrebné uchovat na RVPS a počas transportu do laboratória pri 4 oC.  Vzorky nesmú zamrznúť.

RVPS vedie zoznam (resp. uchováva kópie žiadaniek) zaslaných vzoriek.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.