Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Ochrana zvierat – welfare zvierat

Svetová organizácia pre zdravie zvierat definuje dobré životné podmienky zvierat nasledovne:

 „Zviera žije v dobrých podmienkach, ak je zdravé, má pohodlie, dobrú výživu, je v bezpečí, môže sa správať prirodzene a netrpí nepríjemnými stavmi ako je bolesť, strach a úzkosť.“

Životné podmienky

Koncept dobrých životných podmienok zvierat je zakotvený v článku 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (EÚ), v ktorej sa zvieratá uznávajú ako cítiace bytosti. Pokiaľ ide o hospodárske zvieratá, EÚ stanovila súbor pravidiel, ktoré pomáhajú k väčšej ochrane zvierat chovaných na farmách, zabíjaných na bitúnkoch a pri ich preprave.

Tieto pravidlá vychádzajú z konceptu tzv. piatich slobôd, ktoré sú nárokmi na život bez:

  • hladu a smädu,
  • nepohodlia,
  • bolesti, zranenia alebo chorôb,
  • prejav prirodzeného správania
  • strachu a stresu

Dobré životné podmienky zvierat zohrávajú ústrednú úlohu v rámci udržateľnosti živočíšnej výroby vzhľadom na to, že chov zvierat v dobrých podmienkach je spojený s menšou mierou používania antibiotík, so zdravšími zvieratami v potravinovom reťazci a s nižším výskytom prenosu chorôb zo zvierat na ľudí.

Dobré životné podmienky zvierat tvoria dôležitý prvok stratégie „Z farmy na stôl“, ktorú Európska komisia (EK) prijala v roku 2020 v kontexte Európskej zelenej dohody. Komisia aktualizuje právne predpisy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat s cieľom uviesť ich do súladu s najnovšími vedeckými dôkazmi, rozšíriť ich rozsah pôsobnosti, zjednodušiť ich presadzovanie, a tak zabezpečiť vyššiu úroveň životných podmienok zvierat.

Súčasnosť

V súčasnosti prebiehajú na pôde Rady EÚ rokovania k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dobrých životných podmienkach psov a mačiek a ich vysledovateľnosti. V decembri 2023 bol predstavený aj návrh nariadenia o ochrane zvierat počas prepravy.

Medzi ďalšie plány Komisie patrí príprava nového znenia nariadenia Rady (ES) o ochrane zvierat počas usmrcovania, doterajšie smernice Rady o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely (požiadavky pre teľatá, nosnice, ošípané, brojlerové kurčatá, všeobecná smernica o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely) budú nahradené nariadením o ochrane zvierat držaných na komerčné účely, pripravuje sa tiež nové nariadenie EÚ so vzťahom k označovaniu produktov na základe dobrých životných podmienok zvierat.

Ochrana zvierat alebo welfare zvierat sa týka spôsobu, akým sa jedná so zvieratami v rôznych situáciách.

Je to záväzok zabezpečiť zdravie, pohodu a bezpečnosť zvierat, ktoré sú chované v zajatí alebo žijú vo voľnej prírode. Ochrana sa týka tiež zvierat pred neprimeraným využívaním, zneužívaním a týranie.

S cieľom zabezpečiť dobré welfare zvierat, existujú zákony a nariadenia, ktoré vynucujú minimálne štandardy pre chovateľov a majiteľov zvierat.

Aktuality

Často hľadáte

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.