Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia pre chovateľov ošípaných


Podmienky ustajnenia zvierat v chovoch ošípaných v Slovenskej republike od 1. januára 2013

1. Chovy prasníc a prasničiek s počtom 10 a viac kusov:

Podľa požiadaviek § 3 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 325/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných, počas obdobia začínajúceho štvrtým týždňom po pripustení a končiaceho jeden týždeň pred očakávaným prasením sa prasnice a prasničky musia chovať v skupinách. Dĺžka strán koterca, v ktorom sa skupina ošípaných chová, musí byť väčšia ako 2,8 m. Ak skupina ošípaných chovaných v koterci má menej ako 6 jedincov, dĺžka strán koterca musí byť väčšia ako 2,4 m.

2. Prasnice a prasničky musia mať stály prístup k materiálu, s ktorým môžu manipulovať. Za vhodný materiál, ktorý im umožní vyhľadávacie a manipulačné činnosti, je považovaná slama, seno, drevo, piliny, hubový kompost, rašelina alebo ich zmes, ktorá neohrozuje zdravie zvierat.

3. Celková voľná plocha podlahy dostupná pre všetky prasničky po pripúšťaní musí byť najmenej 1,64 m2 a pre prasnice najmenej 2,25 m2. Ak sa tieto ošípané chovajú v skupinách s menej ako 6 jedincami, voľná plocha podlahy sa musí zväčšiť o 10 %. Ak sa chovajú v skupinách so 40 a viac jedincami, voľná plocha podlahy môže byť o 10 % menšia.

Povrch podlahy musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

a) najmenej 0,95 m2 pre prasničku po pripúšťaní a 1,3 m2 pre prasnú prasnicu z celkovej plochy dostupnej pre ošípané musí mať súvislý pevný povrch, ktorého drenážne otvory nepresahujú 15 % jeho plochy,

b) ak sú ošípané chované v skupinách na roštovej podlahe:

- otvory medzi latkami roštu môžu mať najviac 11 mm pre ciciaky, 14 mm pre odstavčatá, 18 mm pre chovné ošípané a 20 mm pre prasničky a prasnice,
- najužšia latka roštu musí mať 50 mm pre ciciaky a odstavčatá a 80 mm pre chovné ošípané, prasničky a prasnice.

4. Ošípané, ktoré sa majú chovať v skupine, ale sú agresívne alebo napádané inými ošípanými, alebo sú choré, či zranené, musia sa dočasne chovať individuálne. V týchto prípadoch musí koterec umožniť ošípaným bez zábran sa otáčať, iba ak z veterinárneho hľadiska nie je potrebné zabrániť otáčaniu.

Existujúce zariadenia na chov ošípaných musia splniť požiadavky na ustajnenie zvierat do 31. decembra 2012.

Súvisiaca legislatíva:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z. v znení nariadenia vlády č. 325/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných Smernica Rady 2008/120/ES, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu ošípaných.