Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Premiestňovanie, dovoz/vývoz spoločenských zvierat

Základná legislatíva usmerňujúca premiestňovanie spoločenských zvierat:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003
 • Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013
 • Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 561/2016 z 11. apríla 2016, ktorým sa mení príloha IV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013, pokiaľ ide o vzor veterinárneho osvedčenia na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek alebo fretiek do členského štátu z určitého územia alebo tretej krajiny
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“)
 • Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/403 z 18. marca 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o vzory certifikátov zdravia zvierat a vzory certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup zásielok určitých kategórií suchozemských zvierat a ich zárodočných produktov do Únie a na ich premiestňovanie medzi členskými štátmi a o úradnú certifikáciu týkajúcu sa takýchto certifikátov, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/470/EÚ
 • Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/404 z 24. marca 2021, ktorým sa stanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich pásiem, z ktorých je povolený vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429
 • Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/688 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní suchozemských zvierat a násadových vajec v rámci Únie

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/692 z 30. januára 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa vstupu zásielok určitých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie a ich premiestňovania a zaobchádzania s nimi po ich vstupe do Únie

Čo je spoločenské zviera:
Článok 3 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003 (ďalej len „nariadenie 576/2013) definuje „spoločenské zviera“ ako zviera druhov uvedených v prílohe I sprevádzajúce svojho vlastníka alebo oprávnenú osobu počas nekomerčného premiestňovania, za ktoré počas tohto nekomerčného premiestňovania nesie zodpovednosť vlastník alebo oprávnená osoba.

Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat
Čl. 3 písm. a) nariadenia 576/2013 je definované ako každé premiestňovanie, ktorého cieľom nie je predaj spoločenského zvieraťa ani zmena jeho vlastníctva

Čo je obchod
Pod pojmom obchod sa rozumie podľa § 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. obchod so zvieratami, násadovými vajciami, zárodočnými produktmi, živočíšnymi vedľajšími produktmi, produktmi živočíšneho pôvodu a ostatnými produktmi podľa tohto zákona medzi členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „členský štát“).

Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat stanovuje nariadenie 576/2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat (psy, mačky, fretky).

 • nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat v rámci krajín EÚ
  • z členských štátov EÚ na územie Slovenskej republiky Formát PDF
  • zo Slovenskej republiky do členských štátov EÚ Formát PDF
 • nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat z tretích krajín na územie Slovenska
  • z tretích krajín nachádzajúcich sa na zozname krajín podľa nariadenia 576/2013. Formát PDF
  • z tretích krajín nenachádzajúcich sa na zozname podľa nariadenia 576/2013. Formát PDF
  • zoznam tretích krajín podľa nariadenia 576/2013 Formát PDF
 • nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat zo Slovenska do tretích krajín

Certifikát – Veterinárne osvedčenie pre psy a mačky určené na vývoz zo Slovenskej republiky Formát PDFFormát DOCX

Rozhodnutie členských štátov týkajúce sa uplatňovania výnimky z podmienok očkovania mladých psov a mačiek proti besnote https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals_en

 
V prípade komerčnej zásielky psov (presun spoločenského zvieraťa mimo územia SR so súčasnou zmenou vlastníctva, obchodovanie so psami, mačkami alebo fretkami mimo územia SR, a premiestňovanie viac ako 5ks zvierat) musia byť splnené minimálne podmienky ustanovené nariadením 576/2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat, a navyše zvieratá musia byť 48 hodín pred presunom klinicky vyšetrené veterinárnym lekárom schváleným príslušným orgánom a zvieratá musia byť počas prepravy na miesto určenia sprevádzané veterinárnym osvedčením o ich zdravotnom stave, ktoré vydáva úradný veterinárny lekár.


Vzor certifikátu zdravia zvierat na komerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek medzi členskými štátmi nájdete v kapitole 61 prílohy I VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2021/403, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o vzory certifikátov zdravia zvierat a vzory certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup zásielok určitých kategórií suchozemských zvierat a ich zárodočných produktov do Únie a na ich premiestňovanie medzi členskými štátmi a o úradnú certifikáciu týkajúcu sa takýchto certifikátov, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/470/EÚ.

V prípade komerčnej zásielky psov , mačiek alebo fretiek z pochádzajúcej z tretej krajiny smerujúcej na územie Slovenska, napr. v prípade kúpy zvieraťa z tretej krajiny, je potrebné, aby okrem vyššie uvedeného bolo zviera počas prepravy sprevádzané zdravotným certifikátom. Vzor certifikátu nájdete v kapitole 38 prílohy II VYKONÁVACIEHO NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/403, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o vzory certifikátov zdravia zvierat a vzory certifikátov zdravia zvierat/ úradných certifikátov na vstup zásielok určitých kategórií suchozemských zvierat a ich zárodočných produktov do Únie a na ich premiestňovanie medzi členskými štátmi a o úradnú certifikáciu týkajúcu sa takýchto certifikátov, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/470/EÚ.                   


Výnimka pre nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat z tretích krajín do členských štátov v súvislosti núteným opustením tretích krajín z dôvodu prírodných živlov.
Členské štáty môžu vo výnimočných situáciách povoliť nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat na svoje územie, ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené v týchto článkoch, ak:

 • vlastník už podal žiadosť o povolenie a štát určenia takéto povolenie udelil (Povolenie môže zahŕňať povolenie na tranzit cez iný členský štát, ak členský štát tranzitu poskytol členskému štátu určenia predchádzajúci súhlas) ;
 • spoločenské zvieratá sú izolované pod úradným dohľadom po dobu nevyhnutnú na to, aby splnili tieto podmienky a nepresahujúcu šesť mesiacov:
  • na mieste schválenom príslušným orgánom a
  • v súlade s podmienkami ustanovenými v povolení.

Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti B prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 576/2013 na územie SR 

Patria sem spoločenské zvieratá (iné ako psy, mačky, fretky) druhov:

 •  bezstavovce,
 • okrasné vodné živočíchy,
 • obojživelníky,
 • plazy,
 • vtáky, iné druhy vtákov ako hydina,
 • hlodavce a králiky

Nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat druhov uvedených v časti B prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 576/2013 na územie Slovenskej republiky Formát PDF aktualizované dňa 28.03.2018

Zoznam vstupných miest pre spoločenské zvieratá v rámci neobchodného styku pri vstupe z tretích krajín

Spoločenské zvieratá sa pri premiestňovaní z tretej krajiny na územie EÚ podrobujú kontrolám dokumentov a totožnosti príslušnými orgánmi na mieste vstupu na územie Spoločenstva.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.