Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Postup schvaľovania vozidla na RVPS

Žiadateľ na RVPS ku schváleniu vozidla predkladá:

a) žiadosť, ktorá obsahuje:

1. obchodné meno, sídlo a IČO (právnická osoba) alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a IČO (fyzická osoba-podnikateľ),

2. adresu prevádzkarne, zariadenia alebo miesta, kde sa prevažne vozidlo zdržiava mimo prevádzky,

3. identifikáciu vozidla, ktoré žiada schváliť, minimálne evidenčné číslo vozidla (ďalej len „EČV“),

b) kópiu dokladu preukazujúceho vlastníctvo dopravného prostriedku alebo kópiu dokladu preukazujúceho platný nájomný vzťah k dopravnému prostriedku určenému na schválenie alebo obdobný zmluvný vzťah oprávňujúci žiadateľa vozidlo legálne používať,

c) písomné vyhlásenie žiadateľa, že dopravný prostriedok nie je predmetom schvaľovania na prepravu zvierat na dlhé cesty u iného príslušného orgánu v SR alebo v inom členskom štáte,

d) kópia technického preukazu schvaľovaného vozidla a technické údaje o ventilácii.

e) Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku v nominálnej hodnote 30 € (pri žiadosti podpísanej zaručeným elektronickým podpisom (ZEP), podanej elektronicky cez portál slovensko.sk je správny poplatok znížený na polovicu) spolu s prílohami.

Žiadateľ dopraví každý dopravný prostriedok na prepravu zvierat určený na dlhé cesty (nad 8 hodín) na schválenie na určené miesto a v určený čas.

Miesto a čas predvedenia dopravného prostriedku určí RVPS, hoci ŠVPS SR odporúča miesto a čas predvedenia dopravného prostriedku so žiadateľom dohodnúť.

Pri voľbe miesta na schválenie vozidla je rozhodujúce množstvo dopravných prostriedkov, ktoré majú byť schválené a priestorové možnosti na vykonanie všetkých potrebných pozorovaní a meraní. Oznámenie o mieste a čase schvaľovania vozidla doručí RVPS. Toto oznámenie sa doručuje žiadateľovi písomne doporučenou zásielkou alebo ho vydá žiadateľovi osobne proti podpisu.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.