Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Presun spoločenských zvierat z členských štátov na územie Slovenskej republiky

Obsahová stránka ešte nie je dokončená, táto časť obsahu je neúplná. Pracujeme na doplnení.

Maximálny počet spoločenských zvierat (pes, mačka a fretka) pri nekomerčnom premiestňovaní, ktoré doprevádzajú vlastníka alebo oprávnenú osobu môže byť 5 kusov. Pre cestovanie z členských štátov Európskej únie na Slovensko musia byť splnené nasledovné požiadavky:

Psy, mačky a fretky

1 Sú označené

 1. mikročipom (musia spĺňať normu ISO 11 784 a byť odčítateľné odčítacím zariadením, ktoré je v súlade s normou ISO 11 785).
  Upozornenie: Ak horeuvedený mikročip nespĺňa tieto požiadavky, vlastník alebo oprávnená osoba poskytnú prostriedky potrebné na čítanie transpondéra pri každom overení označovania a kontrole totožnosti.
 2. zreteľným a čitateľným tetovaním vykonaným pred 3 .júlom 2011

2 Boli zaočkované proti besnote

 • vek psa, mačky alebo fretky pri očkovaní musí byť minimálne 12 týždňov
 • očkovanie vykonal oprávnený veterinárny lekár v súlade s vakcinačnou schémou konkrétnej očkovacej látky, ktorá má povolenie na uvedenie na trh

Podmienky platnosti očkovania proti besnote:

 • očkovanie je platné na 21. deň po jeho vykonaní, ak je dokončený protokol o primárnej vakcinácii (prvej vakcinácii) a trvá do doby uvedenej v technickej špecifikácii povolenia na uvedenie na trh (doba platnosti sa uvádza v príslušnom oddieli identifikačného dokladu (pet pase) – uvádza ju tam oprávnený veterinárny lekár
 • odo dňa preočkovania, ak bolo preočkovanie (revakcinácia ) vykonaná počas doby platnosti predchádzajúcej vakcíny (platnosť očkovania je vždy podľa výrobcu vakcíny, alebo podľa rozhodnutia ošetrujúceho povereného veterinárneho lekára ).
  Upozornenie: Preočkovanie (revakcinácia) sa považuje za prvé (primovakcináciu), ak neexistuje doklad o pôvodnom očkovaní alebo preočkovanie bolo vykonané po dobe platnosti predchádzajúceho očkovania.
 • vakcína musí byť podaná oprávneným veterinárnym lekárom
 • dátum podania vakcíny musí byť uvedený v pet pase zvieraťa, takisto jeho platnosť na 21. deň a dĺžka doby jeho platnosti
 • očkovaniu musí predchádzať dátum aplikácie mikročipu alebo tetovania alebo prečítania mikročipu alebo tetovania v identifikačnom doklade (pet pase) tj. najprv platné označenie zvieraťa ( mikročip alebo tetovanie) až potom vakcinácia

3 Sú sprevádzané identifikačným dokladom (pet pasom), ktorý vydáva oprávnený veterinárny lekár.

Pas je jednotný doklad, ktorý je platný vo všetkých členských štátoch. Každý pas má svoje identifikačné číslo a kód krajiny.


Prečítajte si viac

Výnimky

A Výnimka na nekomerčný presun mláďat psov, mačiek a fretiek na územie Slovenskej republiky

Slovenská republika povolí nekomerčný presun mláďat psov, mačiek a fretiek, ktoré:

 1. Majú menej ako 12 týždňov a neboli očkované proti besnote, ak cestujú bez sprievodu matky za týchto podmienok:
  1. Sú označené mikročipom (mikročip musí spĺňať normu ISO 11 784 a byť odčítateľný odčítacím zariadením, ktoré je v súlade s normou ISO 11 785 )
   Upozornenie: Ak horeuvedený mikročip nespĺňa tieto požiadavky, vlastník alebo oprávnená osoba poskytnú prostriedky potrebné na čítanie transpondéra pri každom overení označovania a kontrole totožnosti.
  2. Mláďa psa, mačky alebo fretky sú doprevádzané pet pasom
  3. Majiteľ alebo oprávnená osoba predloží podpísané vyhlásenie, že mláďa od narodenia až do okamihu nekomerčného presunu neprišlo do kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami, ktoré sú vnímavé na besnotu vzor vyhlásenia- príloha I, časť 1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0577-20141229&qid=1461584992201&from=SK
 2. Majú menej ako 12 týždňov a neboli očkované proti besnote, ak cestujú v sprievode matky na ktorej sú závislé za týchto podmienok:
  Mláďa psa, mačky alebo fretky je
  1. označené mikročipom (mikročip musí spĺňať normu ISO 11 784 a byť odčítateľný odčítacím zariadením, ktoré je v súlade s normou ISO 11 785 )
  2. mláďa psa, mačky alebo fretky je doprevádzané vlastným pet pasom
  3. matka, sprevádzajúca mláďa na ktorej je mláďa závislé musí byť označená mikročipom (mikročip musí spĺňať normu ISO 11 784 a byť odčítateľný odčítacím zariadením, ktoré je v súlade s normou ISO 11 785 )
   Upozornenie: Ak horeuvedený mikročip nespĺňa tieto požiadavky, vlastník alebo oprávnená osoba poskytnú prostriedky potrebné na čítanie transpondéra pri každom overení označovania a kontrole totožnosti.
  4. Matka môže mať aj tetovanie, ktoré musí byť dobre čitateľné a je bolo dokazateľne vykonané pred 3. júlom 2011.
  5. Matka musí byť sprevádzaná svojim pet pasom.
  6. Matka musí mať platné očkovanie proti besnote, ktoré je zapísané jej v pet pase a bolo vykonané pred narodením mláďaťa.
 3. Majú medzi 12. a 16.týždňov veku, boli očkované proti besnote, ale očkovanie ešte nie je platné za
  splnenia týchto podmienok:
  1. Mláďa psa, mačky alebo fretky je označené mikročipom (mikročip musí spĺňať normu ISO 11 784 a byť odčítateľný odčítacím zariadením, ktoré je v súlade s normou ISO 11 785 ).
   Upozornenie: Ak horeuvedený mikročip nespĺňa tieto požiadavky, vlastník alebo oprávnená osoba poskytnú prostriedky potrebné na čítanie transpondéra pri každom overení označovania a kontrole totožnosti.
  2. Mláďa psa, mačky alebo fretky je doprevádzané pet pasom
  3. Mláďa psa, mačky alebo fretky je očkované proti besnote ( údaj o očkovaní je zaznamenaný v pet pase), ale vakcinácia ešte nenadobudla úplatnosť
  4. Majiteľ alebo oprávnená osoba predložia podpísané vyhlásenie, že mláďa od narodenia až do okamžiku nekomerčného premiestňovania neprišlo do kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami, ktoré sú vnímavé na besnotu.

B Výnimka maximálneho počtu spoločenských zvierat (psy, mačky a fretky)

Maximálny počet spoločenských zvierat druhov (psy, mačky a fretky) môže prekročiť 5, za splnenia týchto podmienok:

 • Spoločenské zvieratá musia mať viac ako 6 mesiacov
 • Ide o nekomerčné premiestňovanie – na súťaže, výstavy, športové podujatia alebo tréningy na športové podujatia
 • Vlastník alebo oprávnená osoba v tomto prípade musí predložiť písomný doklad , ktorý potvrdí,
  1. že spoločenské zvieratá sú prihlásené na účasť na takýchto podujatiach (súťaže, výstavy, športové podujatia, tréningy na športové podujatia) alebo
  2. spoločenské zvieratá sú zaregistrované v združeniach, ktoré podujatie organizuje
Zatvoriť

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.