Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Registrácia chovu spoločenských zvierat

Obsahová stránka ešte nie je dokončená, táto časť obsahu je neúplná. Pracujeme na doplnení.

Ako registrovať chovné zariadenie spoločenských zvierat?

Máte chov spoločenských zvierat, ale predávate ich „iba“ v rámci územia SR? Vtedy je potrebné svoju činnosť ohlásiť na miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Podrobné špecifické podmienky, ktoré musí každý chov spoločenských zvierat podľa druhu a veľkosti zvieraťa spĺňať je definovaný vo Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 283/2020 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

Základné pravidlá registrácie chovných zariadení (CHZ)

 1. Registrujú sa všetky zariadenia, priestory, voľné výbehy, miesta, kde sa dočasne alebo trvalo držia nižšie uvedené druhy zvierat.
 2. Registrácia CHZ musí byť vykonaná pred začatím činnosti. Teda pred tým, ako sú do chovu premiestnené zvieratá.
 3. Povinnosť registrácie CHZ má prevádzkovateľ (žiadateľ, chovateľ, držiteľ, vlastník, „množiteľ“), je to osoba, ktorá je zodpovedná za zvieratá a to aj na časovo obmedzené obdobie s výnimkou držiteľov spoločenských zvierat a veterinárnych lekárov.

Kto môže byť prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ môže byť.

 • fyzická osoba
 • fyzická osoba – podnikateľ
 • právnická osoba
 • Na účel registrácie CHZ poskytuje prevádzkovateľ FO – rodné číslo, FO-podnikateľ/PO- IČO.

Spoločenské zviera je

zviera druhov: pes, mačka, fretka, bezstavovec okrem včiel, okrasné vodné živočíchy, obojživelník, plaz, vták iný ako hydina (tie, ktoré sú chované na mäso, konzumné vajcia, na iné produkty, na zazverovanie revírov), hlodavec a zajac (nepotravinové), ktoré je držané na súkromné nekomerčné účely.

Registrácia chovného zariadenia

Registrácia CHZ sa vzťahuje na suchozemské zvieratá.

 • Suchozemské zvieratá – vtáky, suchozemské cicavce, včely, čmeliaky
  • vtáky, ktorých CHZ podliehajú registrácii sú iné ako hydina (tie , ktoré sú chované na mäso, konzumné vajcia, na iné produkty, na zazverovanie revírov),
  • suchozemské cicavce, druhy ktorých CHZ podliehajú registrácii
   • podtrieda: Vajcorodce (Prototheria) ježura, vtákopysk
   • podtrieda: Živorodce (Theria)
    • nadrad: Vačkovce (Metatheria) koala, kengura,
    • nadrad: Placentovce (Eutheria)
     • rad: Hmyzožravce (Insectivora)
     • rad: Netopiere (Chiroptera)
     • rad: Slabozubce (Edentata)
     • rad: Hlodavce (Rodentia)
     • rad: Dvojitozubce (Lagomorpha)
     • rad: Mäsožravce (Carnivora)
     • rad: Chobotnatce (Proboscidae)
     • rad: Nepárnokopytníky (Perissodactyla) (zoznam v prílohe III nar. 429/2016)
     • rad: Párnokopytníky (Artiodactyla) (zoznam v prílohe III nar. 429/2016)

Ako sa registrovať

 1. Vyplňte tlačivo Žiadosť o registráciu chovného zariadenia pre spoločenské zvieratá.
 2. Tlačivo doručte na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS), ktorá začne po doručení vykonávať schvaľovací proces

Registrácia sa nevzťahuje na domácnosť, v ktorej sú spoločenské zvieratá držané na súkromné nekomerčné účely a veterinárne kliniky (ambulancie, ošetrovne, ordinácie, …)

Ohlásenie začatia činnosti chovného zariadenia

 1. Vyplňte tlačivo Ohlásenie začatia činnosti chovného zariadenia pre spoločenské zvieratá.
 2. Tlačivo doručte na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS)

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.