Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenská republika - krajina BEZ VÝSKYTU nákaz zvierat (čl. 38 nariadenia 2016/429- zákonník zdravia zvierat)
Slovakia free disease status (pursuant article 38 of 2016/429 - AHL)

aktualizované dňa 31.1.2023

TERRESTRIAL ANIMALS/SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

Part/časť 1(a)

Disease-free status from infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis in bovine animal populations

Status bez výskytu: Brucella abortus, B. melitensis a B. suis v populácii hovädzieho dobytka

Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie členského štátu alebo jeho časť ) Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
Slovak Republic-whole territory/Slovenská republika/celé územie from/od roku 2003

Part /Časť 1(b)

Disease-free status from infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis in ovine and caprine animal populations

Status bez výskytu: Brucella abortus, B. melitensis a B. suis v populácii oviec a kôz

Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie alebo jeho časť ) Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
Slovak Republic-whole territory/Slovenská republika/celé územie COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/620 of 15 April 2021
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/620 z15.apríla 2021
Free – annex 1, chapter 2, part.1
Bez výskytu – príloha 1, časť 1, kapitola 2

Part/Časť 2

Disease-free status from infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis) (MTBC)

Status bez výskytu: infekcia Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis) (MTBC)

Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie alebo jeho časť) Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
Slovak Republic-whole territory/Slovenská republika/celé územie From /od roku 2003

Part/Časť 3

Disease-free status from infection with rabies virus (RABV)

Status bez výskytu besnoty ( infekcia vírusom besnoty) RABV

Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie alebo jeho časť) Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
  COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/620 of 15 April 2021
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/620 z15.apríla 2021

Part/Časť 4

Disease-free status from enzootic bovine leukosis (EBL)

Status: bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy ( EBL)

Territory/územie (whole Member State or part thereof)/celé územie alebo jeho časť Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
Slovak Republic-whole territory/Slovenská republika/celé územie From/od roku 2003

Part/Časť 5

Disease-free status from infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis (IBR/IPV)

Status: bez výskytu infekčnej bovinnej rhinotracheitíde/ infekčnej pustulóznej vulvovaginitíde

Territory (whole Member State or part thereof/celé územie alebo jeho časť) Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/datum zmeny
No free status/ bez statusu bez výskytu

Part/Časť 6

Disease-free status from infection with Aujeszky’s disease virus (ADV)

Status: bez výskytu Aujezskyho choroby (ADV)

Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie alebo jeho časť ) Period, date of change of status and/or other comment/ obdobie/dátum zmeny
Slovak Republic /Slovenská republika from 2008/ od roku 2008

Part/Časť 7

Disease-free status from bovine viral diarrhoea (BVD)

Status: bez výskytu bovinnej vírusovej diarrhoea (BVD)

Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie alebo jeho časť ) Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
No free status/ bez statusu bez výskytu

Part/Časť 8

Disease-free status from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) (infection with BTV)

Status: bez výskytu zhubnej katarálnej horúčky oviec- modrý jazyk/bluetongue – serotypy 1-24 ( infekcia s BTV)

Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie alebo jeho časť ) Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
Slovak Republic /Slovenská republika COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION(EU) 2021/620 of 15 April 2021
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/620 z15.apríla 2021
Free – annex VIII part.1
Bez výskytu – príloha 8, časť 1

Part/Časť 9

Disease-free status from infestation with Varroa spp.

Status: bez infestácie Varroa spp.

Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie alebo jeho časť) Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
No free status/ bez statusu bez výskytu

Part /Časť 10

Disease-free status from infection with Newcastle disease virus without vaccination

Status: bez výskytu pseudomoru hydiny/Newcastelskej choroby- bez vakcinácie

Territory/územie (whole Member State or part thereof/celé územie alebo jeho časť) Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
No free status/ bez statusu bez výskytu

Part/Časť 11

Disease-free status from infection with highly pathogenic avian influenza (HPAI)

Status: bez výskytu vysokopatogénnej vtáčej chrípky

Compartment/Kompartment Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
No free status/ bez statusu bez výskytu

AQUATIC ANIMALS/ VODNÉ ŽIVOČÍCHY

Part /Časť 1

Disease-free status from viral haemorrhagic septicaemia (VHS)

Status: bez výskytu vírusovej haemorrhagickej septikémie ( VHS)

Territory/územie(whole Member State or part thereof, including compartments /celé územie alebo časť, vrátane kompartmentov) Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
No free status/ bez statusu bez výskytu

Part/Časť 2

Disease-free status from infectious haematopoietic necrosis (IHN)

Status bez výskytu infekčnej haematopoietickej nekrózy

Territory/územie (whole Member State or part thereof, including compartments/ celé územie alebo časť, vrátane kompartmentov) Period, date of change of status and/or other comment
No free status/ bez statusu bez výskytu

Part/Časť 3

Disease-free status from infection with highly polymorphic region deleted infectious salmon anaemia virus (HPR-deleted ISAV)

Territory (whole Member State or part thereof, including compartments celé územie alebo časť, vrátane kompartmentov /) Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
Slovak Republic /Slovenská republika COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION(EU) 2021/620 of 15 April 2021
VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/620 z15. apríla 2021
Free – annex XIV part.1
Bez výskytu – príloha 14, časť 1

Part/Časť 4

Disease-free status from infection with Marteilia refringens

Status bez výskytu Marteilia refrigens

Territory (whole Member State or part thereof, including compartments/ celé územie alebo časť, vrátane kompartmentov) Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
No free status/ bez statusu bez výskytu

Part 5

Disease-free status from infection with Bonamia exitiosa

Status bez výskytu – infekcia Bonamia exitiosa

Territory/územie (whole Member State or part thereof, including compartments /celé územie alebo časť, vrátane kompartmentov ) Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
No free status/ bez statusu bez výskytu

Part/Časť 6

Disease-free status from infection with Bonamia ostreae

Status bez výskytu Bonamia ostreae

Territory/územie (whole Member State or part thereof, including compartments /celé územie alebo časť, vrátane kompartmentov ) Period, date of change of status and/or other comment/obdobie/dátum zmeny
No free status/ bez statusu bez výskytu

Part/Časť 7

Disease-free status from infection with white spot syndrome virus (WSSV)

Territory/územie (whole Member State or part thereof, including compartments/ celé územie alebo časť, vrátane kompartmentov) Period, date of change of status and/or other comment
No free status/ bez statusu bez výskytu