Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Cestovanie so zvieraťom

Cestovanie so zvieraťom. Čo sa rozumie cestovaním?

Keď zviera cestuje s osobou, ktorá je uvedená ako vlastník v identifikačnom doklade zvieraťa a účelom presunu nie je predaj ani iná zmena vlastníctva zvieraťa.

Nekomerčné premiestňovanie

Legislatívne hovoríme o tzv. nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat.

Výnimka

Zviera môže cestovať aj v sprievode „oprávnenej osoby“, ktorou môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorú vlastník písomne oprávnil na nekomerčné premiestňovanie spoločenského zvieraťa v mene vlastníka.

Upozornenie

Ak nie sú splnené požiadavky nekomerčného premiestňovania (napr. zviera nesprevádza vlastník ani oprávnená osoba, zviera prepravuje právnická osoba, cestuje viac ako 5 zvierat atď.), je potrebné splniť podmienky tzv. komerčného premiestňovania alebo dovozu/vývozu, ktoréupravujú iné predpisy.

Viac o podmienkach komerčného premiestňovania.

Mohlo by vás zaujímať

Cestovanie v EÚ

Kam môžem v rámci EÚ cestovať?

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko.

Podmienky nekomerčného premiestňovania v rámci EÚ sa uplatňujú aj pri cestovaní medzi členskými štátmi EÚ a Nórskom, Severným Írskom a Švajčiarskom.

Ak v rámci cestovania z jedného členského štátu do druhého členského štátu prechádzate aj cez tretiu krajinu, je potrebné brať do úvahy podmienky pre vstup zvierat do danej tretej krajiny, aj keď ide len o tranzit. Viac o podmienkach vstupu zvierat do tretích krajín.

V takýchto prípadoch je zároveň potrebné brať do úvahy aj podmienku testu titra protilátok proti besnote, ktorý sa môže požadovať po prechode treťou krajinou pri návrate do EÚ. Viac o podmienkach vstupu/návratu so zvieraťom do EÚ z tretích krajín.

Tretie krajiny

Čo sú to tretie krajiny?

Termín „tretie krajiny“ označuje všetky krajiny mimo Európskej únie.

Kde nájsť informácie?

Každá tretia krajina si stanovuje vlastné podmienky vstupu jednotlivých druhov zvierat na svoje územie, preto je potrebné informovať sa v dostatočnom predstihu pred vycestovaním o požiadavkách danej tretej krajiny, do ktorej chcete vycestovať.

V prípade prechodu viacerými tretími krajina počas cesty do cieľovej tretej krajiny je potrebné informovať sa o podmienkach každej tretej krajiny, ktorou chcete prechádzať, nakoľko podmienky môžu byť odlišné.

Vlastníkom odporúčame informovať sa o podmienkach vstupu do tretej krajiny jedine z dôveryhodných zdrojov ako je kompetentná autorita tretej krajiny ( prostredníctvom e-mailu, telefonického kontaktu, oficiálnej webstránky) či veľvyslanectvo tretej krajiny na území EÚ.

V prípade prechodu aj členskými štátmi EÚ pri vycestovaní do tretích krajín je potrebné pri cestovaní spĺňať aj podmienky cestovania so zvieraťom v rámci EÚ.

Ako postupovať? 

Po zistení platných podmienok vstupu so zvieraťom do tretej krajiny je potrebné postupovať podľa požiadaviek a pokynov tretej krajiny. 

V prípade, že tretia krajina vyžaduje potvrdenie stanoveného veterinárneho dokumentu úradným veterinárnym lekárom krajiny pôvodu, je potrebné komunikovať požiadavku s miestne príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v mieste chovu zvieraťa. 

V prípade, že tretia krajina vyžaduje potvrdenie stanoveného veterinárneho dokumentu hlavným veterinárnym lekárom krajiny pôvodu, je potrebné komunikovať požiadavku s centrálnou autoritou Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky. 

Ďalším postupom v prípade potreby potvrdenia veterinárneho dokumentu stanoveného treťou krajinou je po splnení jeho podmienok potrebné úradnému veterinárnemu lekárovi predložiť správne vyplnený stanovený dokument spolu s veterinárnymi záznamami potvrdzujúcimi údaje uvedené v dokumente (najčastejšie EÚ pas spoločenského zvieraťa so záznamom o vlastníkovi zvieraťa, označení zvieraťa, jeho vakcinácii a iných ošetreniach, klinickej prehliadke, či laboratórne výsledky testov). 

Ak sú akékoľvek súvisiace dokumenty v cudzom jazyku, úradný veterinárny lekár je oprávnený požadovať doloženie úradného prekladu do slovenského jazyka. 

Návrat z tretích krajín do EÚ 

V prípade zamýšľaného návratu je vhodné informovať sa aj o podmienkach vstupu so zvieraťom z tretích krajín do EÚ ešte  pred vycestovaním do tretích krajín. 

V niektorých prípadoch je totiž nevyhnutné zabezpečiť požadované veterinárne ošetrenie pre vstup zvieraťa z tretej krajiny do EÚ ešte na území EÚ pred samotným vycestovaním. 

Viac o podmienkach pricestovania a návratu z tretích krajín so spoločenskými zvieratami do EÚ nájdete na samostatnom odkaze. 

Čo sa môže stať pri nesplnení podmienok?

Každá tretia krajina si stanovuje vlastné postupy a postihy pri zistení nesplnenia stanovených podmienok.

Všeobecne existujú základné princípy, kedy môže byť:

  • zamietnutý vstup zvieraťa na územie krajiny, 
  • nariadená karanténa zvieraťa v štátnom zariadený na náklady vlastníka, spolu s nákladmi na dodatočné ošetrenia, testovanie a celkovú starostlivosť 
  • nariadené utratenie zvieraťa na náklady vlastníka. 

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.