Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Predaj, darovanie, adopcia, nákup a obchodovanie so zvieratmi

Predaj, darovanie, adopcia, nákup a obchodovanie

Každá zmena vlastníctva spoločenského zvieraťa, predaj, adopcia aj darovanie, sa považuje za komerčnú činnosť a je potrebné splniť náležité podmienky.

Ako pôvodní vlastníci a predajcovia zvieraťa musíme spĺňať podmienky chovu zvierat a prevodu ich vlastníctva.

Ako zodpovední budúci vlastníci zvierat sa zaujímame o pôvod zvierat od legitímnych chovateľov s dobrými životnými podmienkami a o samotný zdravotný a ostatný stav nadobúdaných zvierat, ktoré si môžeme rôznymi spôsobmi preveriť.

Ako novým vlastníkom zvierat nám tiež pribúdajú určité povinnosti a musíme spĺňať podmienky jeho ďalšieho chovu.

Predaj, darovanie, nákup, adopcia a nadobudnutie nového zvieraťa v rámci Slovenska

Odkiaľ je možné zviera nadobudnúť?

Iba z registrovaného chovu spoločenských zvierat alebo zo schválenej karanténnej stanice a útulku.

V platnosti od 2022 musí byť každý, kto chce predať alebo iným spôsobom odstúpiť vlastníctvo zvieraťa (napr. darovať) registrovaný na miestne príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe ako chovateľ spoločenských zvierat. Preto je pri nadobudnutí zvieraťa vhodné informovať sa u pôvodného vlastníka či je registrovaným chovateľom spoločenských zvierat a vykonáva túto činnosť pod dohľadom veterinárnej správy. Viac o registrácii chovu spoločenských zvierat nájdete na samostatnom odkaze.

Aké podmienky musí zviera spĺňať?

V prípade psov musí byť každé zviera pred prvou zmenou vlastníctva, najneskôr však do 12 týždňov veku zvieraťa, nezameniteľne označené mikročipom.

Registrácia psov v Centrálnom registri spoločenských zvierat

V rámci označenia psa mikročipom je vlastník tiež povinný uviesť svoje identifikačné údaje a údaje psa do Centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ) prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára, ktorý označenie vykonal. Registráciu psa v CRSZ je možné si overiť priamo prostredníctvom online Centrálneho registra spoločenských zvierat, preto je vhodné od pôvodného vlastníka vyžiadať číslo mikročipu zvieraťa a jeho registráciu overiť.

Vakcinácia proti besnote 

V prípade vnímavých mäsožravých zvierat (napr. psy, mačky, fretky…) starších ako tri mesiace je vlastník alebo držiteľ zvieraťa tiež povinný na vlastné náklady zabezpečiť jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej vakcíny, udržiavať ho v imunite a zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb. Vakcináciu označeného psa proti besnote je taktiež možné si overiť prostredníctvom online online Centrálneho registra spoločenských zvierat po zadaní čísla jeho mikročipu. 

Hlásenie zmeny vlastníka psa (nie nevyhnutne už v čase nadobudnutia) 

Vlastník psa je povinný nahlásiť pri zmene vlastníka psa najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníctva údaje o novom vlastníkovi psa do Centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára; údaje je povinná nahlásiť osoba, ktorá prevádza vlastníctvo psa, teda pôvodný vlastník. 

Aké dokumenty musia zviera pri zmene vlastníka sprevádzať? 

Spoločenské zviera v rámci krajiny nemusí sprevádzať žiadny veterinárny dokument. Zaužívanou praxou je však dokument vo forme tzv. vakcinačného preukazu, v ktorom sú uvedené údaje vlastníka a samotného zvieraťa a do ktoré súkromný veterinárny lekár zaznamenal označenie zvieraťa mikročipom, jeho vakcináciu proti besnote a iným infekčným ochoreniam, jeho ošetrenie proti parazitom či vykonanie klinickej prehliadky.  

Zviera v rámci krajiny môže ale nemusí sprevádzať EÚ pas spoločenského zvieraťa. 

Vhodným dokumentom zastávajúcim iný záujem je však aj kúpno-predajná zmluva o zvierati medzi pôvodným a novým vlastníkom, ktorá môže byť nápomocná pri nečakaných udalostiach aj v rámci veterinárneho konania. 

Čo sa môže stať pri nesplnení podmienok?

Vlastník/držiteľ zvieraťa môže byť pri nesplnení veterinárnych požiadaviek chovu spoločenských zvierat pokutovaný alebo inak riešený kompetentnými orgánmi.

Napr.

 • pokuta 50 € fyzickej osobe za nezabezpečenie trvalého označenia psa mikročipom;
 • pokuta od 300 do 800 € fyzickej osobe, ktorá pri zmene vlastníka psa nenahlási údaje o novom vlastníkovi psa do Centrálneho registra spoločenských zvierat prostredníctvom súkromného veterinárneho lekára najneskôr do 21 dní odo dňa zmeny vlastníka psa;
 • pokuta od 400 do 1000 € fyzickej osobe, ktorá nezabezpečí pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace vakcináciu a revakcináciu proti besnote, ako aj vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb.

Na čo si dávať pozor?

Existujú rôzne praktiky predaja zvierat, ktoré napovedajú nelegitímnosť predajcu, pôvodu zvieraťa a podmienok jeho chovu.

Podozrivé praktiky

 • Prevzatie zvieraťa na verejnom mieste (napr. na parkovisku)
  vznikajú pochybnosti o pôvode zvieraťa a podmienkach jeho chovu, keďže nemáte možnosť vidieť odkiaľ a z akého prostredia vaše budúce zviera pochádza, nevidíte jeho rodičov či súrodencov, neviete s akým množstvom a druhmi zvierat predajca obchoduje, nemáte možnosť vidieť prirodzené správanie zvieraťa v jeho domácom prostredí a správanie voči ostatným zvieratám
 • Pes neoznačený mikročipom
  okrem porušenia legislatívy vznikajú pochybnosti o pôvode zvieraťa, poukazuje na nevôľu predajcu voči jeho dohľadateľnosti ako pôvodného vlastníka zvieraťa a chovateľa zvierat všeobecne, ľahostajnosť k stanoveným podmienkam chovu a bezpečnosti zvieraťa v prípade jeho straty či odcudzenia
 • Anonymný inzerát
  vznikajú pochybnosti o pôvode zvieraťa, poukazuje na nevôľu predajcu voči jeho dohľadateľnosti ako pôvodného vlastníka zvieraťa a chovateľa zvierat všeobecne, snaha o docielenie neidentifikovateľnosti a nekontaktovateľnosti v prípade akýchkoľvek problémov, napovedá nesplneniu podmienky registrácie chovu spoločenských zvierat a neurčitým podmienkam chovu zvieraťa
 • Bezkonkurenčne nízka cena zvieraťa
  vznikajú pochybnosti o zabezpečení dostatočných finančných prostriedkov do adekvátnych podmienok chovu zvieraťa, vhodnej stravy a veterinárnej starostlivosti o zviera, prípadne o jeho zdravotnom stave

Vhodné praktiky

 • Prevzatie zvieraťa priamo u chovateľa
  máte možnosť sa uistiť o vhodných podmienkach chovu, spoznať jeho rodičov či súrodencov, vidieť prirodzené správanie zvieraťa v jeho domácom prostredí bez stresu a správanie voči ostatným zvieratám
 • Záznamy o označení zvieraťa, o jeho vakcinácii a odčervení
  v tzv. vakcinačnom preukaze (prípadne EÚ pase spoločenského zvieraťa) máte veterinárnym lekárom zaznamenané všetky veterinárne ošetrenia a teda pravidelnú veterinárnu starostlivosť o zviera (napr. vhodný profil šteňaťa: vo veku 8 týždňov 2x odčervenie a vakcinácia proti infekčným chorobám parvovirózy a psinky, vo veku 12 týždňov vakcinácia proti besnote)
 • Kúpna zmluva
  oficiálnym dokumentom o podmienkach predaja a kúpy zvieraťa obsahujúcim identifikáciu predávajúceho a kupujúceho (meno, priezvisko, adresa, kontakt, číslo občianskeho preukazu) a identifikáciu zvieraťa (číslo mikročipu, plemeno, pohlavie, dátum narodenia, odčervenie, vakcinácia, atď.) s dátumom zmeny vlastníctva a podmienkami prípadnej reklamácie či vrátenia zvieraťa predchádzate veľkému množstvu možných problémov

Predaj, darovanie, nákup, adopcia a nadobudnutie nového zvieraťa v rámci EÚ

Odkiaľ je možné zviera nadobudnúť?

Iba z registrovaného chovu spoločenských zvierat, zo schválenej karanténnej stanice a útulku alebo zo schváleného strediska na zhromažďovanie spoločenských zvierat v krajine EÚ.

Každá aj fyzická osoba, ktorá chce predať alebo iným spôsobom odstúpiť vlastníctvo zvieraťa (napr. darovať), musí byť registrovaná na miestne príslušnej veterinárnej autorite krajiny EÚ ako chovateľ spoločenských zvierat. Preto je pri nadobudnutí zvieraťa vhodné informovať sa u pôvodného vlastníka či je registrovaným chovateľom spoločenských zvierat a vykonáva túto činnosť pod dohľadom veterinárnych orgánov.

Viac o registrácii chovu spoločenských zvierat na území Slovenska nájdete na samostatnom odkaze.

Aké podmienky musí zviera spĺňať?

Označenie

Psy, mačky a fretky musia byť označené mikročipom (transpondérom).

Kto zvieratá označuje?

Ktorýkoľvek súkromný veterinárny lekár.

Vakcinácia proti besnote

Psy, mačky a fretky musia byť platne vakcinované proti besnote.

Požiadavky platnej vakcinácie proti besnote:

 • pred vakcináciou musí byť zviera nezameniteľne označené mikročipom;
 • vakcínu podá oprávnený veterinárny lekár;
 • v čase vakcinácie má spoločenské zviera aspoň 12 týždňov;
 • dátum podania vakcíny uvedie oprávnený alebo úradný veterinárny lekár v EÚ pase spoločenského zvieraťa;
 • doba platnosti vakcinácie sa začína vytvorením ochrannej imunity, ktorá nastáva po 21 dňoch od primovakcinácie, a trvá do konca doby ochrannej imunity, ako sa uvádza v technickej špecifikácii povolenia na uvedenie na trh alebo v povolení alebo licencii pre vakcínu proti besnote v členskom štáte, kde sa vakcína podáva; dobu platnosti vakcinácie uvádza oprávnený alebo úradný veterinárny lekár v EÚ pase spoločenského zvieraťa;
 • revakcinácia sa musí považovať za primárnu vakcináciu, ak sa nevykonala v rámci doby platnosti predchádzajúcej vakcinácie.

Príklady

 • Primovakcinácia
  Adoptujem si z Česka šteniatko, ktoré bolo vo veku 12 týždňov označené mikročipom a vakcinované proti besnote 1. februára. Šteniatko mi môžu odoslať najskôr 22. februára, kedy jeho vakcinácia nadobudne platnosť.
 • Revakcinácia v rámci platnosti predchádzajúcej vakcinácie
  Kupujem si mačku z Holandska, ktorá má teraz 1 rok. Ako mačiatko bola prvýkrát vakcinovaná proti besnote vo veku 12 týždňov 1. augusta a revakcinovaná včera 31. júla. Mačku mi môžu odoslať okamžite, pretože nemusím čakať 21 dní a jej revakcinácia je okamžite platná.
 • Revakcinácia
  po uplynutí platnosti predchádzajúcej vakcinácie: Rodina žijúca v Rakúsku mi daruje ich teraz 2-ročnú fretku. Prvýkrát bola vakcinovaná ako mláďa vo veku 12 týždňov 1. októbra a minulý rok revakcinovaná 30. septembra. Na tohoročnú revakcináciu však pozabudli a bola vakcinovaná až 1. novembra. Preto mi môžu fretku odoslať najskôr až 22. novembra, kedy jej nová vakcinácia opäť nadobudne platnosť.

Kto zvieratá vakcinuje proti besnote?

Ktorýkoľvek súkromný veterinárny lekár.

Kto zvieratá vakcinuje proti besnote a je oprávnený vakcináciu zapísať do pasu spoločenského zvieraťa?

Iba súkromní veterinárni lekári poverení na vydávanie pasov spoločenských zvierat.

Zoznam poverených súkromných veterinárnych lekárov na území Slovenska nájdete na samostatnom odkaze.

Výnimka

Niektoré členské štáty povoľujú výnimku z platnej vakcinácie proti besnote pre mladé spoločenské zvieratá. Ak členský štát EÚ povolí výnimku z platnej vakcinácie proti besnote, je povolené komerčné premiestňovanie pre zviera, ktoré:

 • má menej ako 12 týždňov a ešte nie je vakcinované proti besnote, alebo
 • je vo veku 12 až 16 týždňov a bol vakcinované proti besnote, ale jeho vakcinácia ešte nie je platná (kvôli neuplynutiu najmenej 21 dní od vakcinácie);

Takéto zviera musí ale spĺňať všetky ostatné všeobecné podmienky komerčného premiestňovania v rámci EÚ a navyše:

 • členský štát určenia vo všeobecnosti povolil takéto premiestňovanie a na príslušnej webovej stránke verejnosť informoval o tom, že takéto premiestňovanie je povolené; a
 • je splnená jedna z týchto podmienok:

  i) sprevádzajúci certifikát zdravia zvierat je doplnený vyhlásením držiteľa zvieraťa, v ktorom je uvedené, že od narodenia do času odchodu zviera nebolo v kontakte s držanými suchozemskými zvieratami, v prípade ktorých existovalo podozrenie na infekciu vírusom besnoty, alebo s voľne žijúcimi zvieratami druhov zo zoznamu príslušných pre infekciu vírusom besnoty; alebo

  ii) z EÚ pasu matky, od ktorej je uvedené zviera stále závislé, možno zistiť, že pred ich narodením matka podstúpila vakcináciu proti besnote v súlade s požiadavkami na jej platnosť.

Zoznam krajín, ktoré umožňujú takúto výnimku z podmienky platnej vakcinácie mladých spoločenských zvierat je uvedený v tabuľke na oficiálnej webstránke Európskej komisie (obsah v angličtine).

Uplatňovanie výnimky v prípade komerčného premiestňovania v rámci EÚ je zobrazené v treťom stĺpci tabuľky (v súlade s článkom 54 a 56 Nariadenia (EU) 2020/688). Kde je uvedené „Áno/Yes“ znamená, že krajina výnimku uplatňuje, a „Nie/No“ znamená, že krajina výnimku neuplatňuje.

Slovensko takúto výnimku v prípade komerčného premiestňovania spoločenských zvierat v rámci EÚ uplatňuje a teda je možné na územia Slovenska komerčne premiestniť z krajín EÚ aj mladé spoločenské zvieratá bez platnej vakcinácie proti besnote, za predpokladu splnenia ostatných náležitých podmienok komerčného premiestňovania v rámci EÚ.

Poznámka

V prípade komerčného premiestňovania nevakcinovaného mladého spoločenského zvieraťa cez viaceré členské štáty EÚ je potrebné sa uistiť, že túto výnimku uplatňujú všetky aj tranzitné členské štáty.

Klinické vyšetrenie

Zviera musí pred samotným komerčným premiestňovaním podstúpiť klinické vyšetrenie v rámci 48 hodín pred odchodom a nevykazovať symptómy ani klinické príznaky chorôb.

Kto klinicky vyšetruje zvieratá?

Ktorýkoľvek súkromný veterinárny lekár.

Aké dokumenty musia zviera sprevádzať?

Pas spoločenského zvieraťa

Psy, mačky a fretky musia byť sprevádzané identifikačným dokladom vo forme európskeho pasu spoločenských zvierat.

Kto vydáva pasy spoločenských zvierat?

Iba súkromní veterinárni lekári poverení na vydávanie pasov spoločenských zvierat v krajine odoslania.

Úradné zdravotné osvedčenie

Komerčne premiestňované psy, mačky a fretky musia byť sprevádzané tiež úradným zdravotným osvedčením stanoveného formátu podľa vzoru v kapitole 61 prílohy I Vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 2021/403.

Úradný veterinárny lekár krajiny odoslania EÚ:

 • uvádza registračné alebo schvaľovacie číslo pridelené prevádzkarni pôvodu príslušným orgánom a číslo pasu každého zvieraťa v zásielke
 • potvrdzuje, že bolo vykonané klinické vyšetrenie zvierat
 • oznámi pohyb zvierat príslušným orgánom miesta určenia prostredníctvom online systému TRACES.

Kto vydáva veterinárne osvedčenie?

Iba úradní veterinárni lekári kompetentnej veterinárnej autority EÚ krajiny odoslania.

Čo sa môže stať pri nesplnení podmienok?

Môže byť:

 • zamietnutý vstup zvieraťa na územie krajiny,
 • nariadená karanténa zvieraťa v štátnom zariadený na náklady vlastníka, spolu s nákladmi na dodatočné ošetrenia, testovanie a celkovú starostlivosť
 • nariadené utratenie zvieraťa na náklady vlastníka.

Vlastník/držiteľ/prepravca zvieraťa môže byť pri nesplnení veterinárnych požiadaviek pokutovaný alebo inak riešený kompetentnými orgánmi.

Napr. pokuta od 300 do 800 € fyzickej osobe, ktorá nepredloží pri premiestňovaní zvierat orgánu veterinárnej správy certifikáty a doklady.

Predaj a darovanie zvieraťa do zahraničia mimo EÚ

Aké podmienky musím ako chovateľ spĺňať?

Komerčné odosielanie zvierat do zahraničia je možné organizovať iba z registrovaného chovu spoločenských zvierat, zo schválenej karanténnej stanice a útulku alebo zo schváleného strediska na zhromažďovanie spoločenských zvierat v krajine EÚ.

Každá aj fyzická osoba, ktorá chce predať alebo iným spôsobom odstúpiť vlastníctvo zvieraťa (napr. darovať), musí byť registrovaná na miestne príslušnej veterinárnej autorite krajiny EÚ ako chovateľ spoločenských zvierat a vykonávať túto činnosť pod dohľadom veterinárnych orgánov.

Viac o registrácii chovu spoločenských zvierat na území Slovenska nájdete na samostatnom odkaze.

Aké podmienky musí zviera spĺňať?

Vlastník/ odosielateľ zvieraťa musí zabezpečiť splnenie podmienok vstupu takéhoto zvieraťa do danej krajiny stanovených kompetentnou autoritou danej krajiny.

Keďže každá krajina mimo EÚ si stanovuje vlastné podmienky vstupu takýchto zvierat, zistenie a splnenie platných podmienok danej krajiny je zodpovednosťou vlastníka/odosielateľa zvieraťa.

Vlastníkom/odosielateľom zvierat odporúčame dbať na dôveryhodný zdroj informácií o platných podmienkach vstupu zvierat do danej krajiny, ako napr. kompetentná veterinárna autorita v danej krajine, prípadne prostredníctvom veľvyslanectva danej krajiny na území EÚ.

V prípade tranzitu zvierat cez iný členský štát EÚ počas jeho odoslania do krajiny mimo EÚ musí zviera spĺňať aj všetky náležité podmienky komerčného premiestňovania v rámci EÚ. Viac o týchto podmienkach nájdete na samostatnom odkaze.

Aké dokumenty musia zviera sprevádzať?

Vlastník/ odosielateľ zvieraťa musí zabezpečiť splnenie podmienok vstupu takéhoto zvieraťa do danej krajiny a zabezpečiť potrebné sprievodné dokumenty požadované kompetentnou autoritou danej krajiny.

Každá krajina mimo EÚ si stanovuje vlastné podmienky a požadované dokumenty na vstup takýchto zvierat a zistenie a zabezpečenie splnenia platných podmienok danej krajiny je zodpovednosťou vlastníka/odosielateľa zvieraťa.

Vlastníkom/odosielateľom zvierat odporúčame dbať na dôveryhodný zdroj informácií o platných podmienkach vstupu a požadovaných sprievodných dokumentoch zvierat do danej krajiny, ako je priamo kompetentná veterinárna autorita v danej krajine ( prostredníctvom e-mailu, telefonického kontaktu), prípadne prostredníctvom veľvyslanectva danej krajiny na území EÚ.

V prípade prechodu zvieraťa viacerými tretími krajina počas cesty do cieľovej tretej krajiny je potrebné informovať sa o podmienkach každej tretej krajiny, do ktorej má vstúpiť a bude ňou prechádzať, nakoľko podmienky môžu byť odlišné.

V prípade tranzitu zvierat cez iný členský štát EÚ počas jeho odoslania do krajiny mimo EÚ musí zviera spĺňať aj všetky náležité podmienky komerčného premiestňovania v rámci EÚ. Viac o týchto podmienkach nájdete na samostatnom odkaze.

Ako postupovať?

Po zistení platných podmienok vstupu so zvieraťom do tretej krajiny je potrebné postupovať podľa požiadaviek a pokynov tretej krajiny.

V prípade, že tretia krajina vyžaduje potvrdenie stanoveného veterinárneho dokumentu úradným veterinárnym lekárom krajiny pôvodu, je potrebné komunikovať požiadavku s miestne príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou v mieste chovu zvieraťa.

V prípade, že tretia krajina vyžaduje potvrdenie stanoveného veterinárneho dokumentu hlavným veterinárnym lekárom krajiny pôvodu, je potrebné komunikovať požiadavku s centrálnou autoritou Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.

Ďalším postupom v prípade potreby potvrdenia veterinárneho dokumentu stanoveného treťou krajinou je po splnení jeho podmienok potrebné úradnému veterinárnemu lekárovi predložiť správne vyplnený stanovený dokument spolu s veterinárnymi záznamami potvrdzujúcimi údaje uvedené v dokumente (najčastejšie EÚ pas spoločenského zvieraťa so záznamom o vlastníkovi zvieraťa, označení zvieraťa, jeho vakcinácii a iných ošetreniach, klinickej prehliadke, či laboratórne výsledky testov).

Ak sú akékoľvek súvisiace dokumenty v cudzom jazyku, úradný veterinárny lekár je oprávnený požadovať doloženie úradného prekladu do slovenského jazyka.

Čo sa môže stať pri nesplnení podmienok? 

Každá tretia krajina si stanovuje vlastné postupy a postihy pri zistení nesplnenia stanovených podmienok. Všeobecne existujú základné princípy, kedy môže byť: 

 • zamietnutý vstup zvieraťa na územie krajiny, 
 • nariadená karanténa zvieraťa v štátnom zariadený na náklady vlastníka, spolu s nákladmi na dodatočné ošetrenia, testovanie a celkovú starostlivosť 
 • nariadené utratenie zvieraťa na náklady vlastníka. 

Nákup, adopcia a nadobudnutie nového zvieraťa zo zahraničia mimo EÚ

Z ktorej krajiny môže zviera pochádzať?

V prípade psov, mačkiek a fretiek musia zvieratá pochádzať iba z krajín alebo území mimo EÚ uvedených v časti I prílohy VIII Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/404.

Od akého chovateľa môžem zviera nadobudnúť?

V prípade psov, mačiek a fretiek musia zvieratá pochádzať zo zariadení, ktoré sú registrované a pod kontrolou príslušného orgánu, majú zavedený systém na vedenie a aktualizáciu zdravotných záznamov zvierat, majú zabezpečenú pravidelný dohľad nad zdravím zvierat a nepodliehajú žiadnemu veterinárnemu zákazu.

Aké podmienky musí zviera spĺňať?

V prípade nadobudnutia psov, mačiek a fretiek pochádzajúcich zo zahraničia mimo EÚ musia tieto zvieratá pred odoslaním spĺňať nasledovné požiadavky:

Označenie mikročipom

Psy, mačky a fretky musia byť označené mikročipom (transpondérom).

Kto zvieratá označuje?

Ktorýkoľvek súkromný veterinárny lekár.

Vakcinácia proti besnote

Psy, mačky a fretky musia byť platne vakcinované proti besnote.

Požiadavky platnej vakcinácie proti besnote:

 • pred vakcináciou musí byť zviera nezameniteľne označené mikročipom;
 • vakcínu podá oprávnený veterinárny lekár;
 • v čase vakcinácie má zviera aspoň 12 týždňov;
 • dátum podania vakcíny uvedie oprávnený alebo úradný veterinárny lekár v identifikačnom dokumente zvieraťa;
 • doba platnosti vakcinácie sa začína vytvorením ochrannej imunity, ktorá nastáva po 21 dňoch od primovakcinácie, a trvá do konca doby ochrannej imunity, ako sa uvádza v technickej špecifikácii povolenia na uvedenie na trh alebo v povolení alebo licencii pre vakcínu proti besnote v danej krajine, kde sa vakcína podáva; dobu platnosti vakcinácie uvádza oprávnený alebo úradný veterinárny lekár v identifikačnom dokumente zvieraťa;
 • revakcinácia sa musí považovať za primárnu vakcináciu, ak sa nevykonala v rámci doby platnosti predchádzajúcej vakcinácie.

K veterinárnemu osvedčeniu sprevádzajúcemu zvieratá do EÚ musí byť priložená overená kópia údajov o vakcinácii.

Príklady

 • Primovakcinácia
  Adoptujem si zo Severného Macedónska šteniatko, ktoré bolo vo veku 12 týždňov označené mikročipom a vakcinované proti besnote 1. februára. Šteniatko mi môžu odoslať najskôr 22. februára, kedy jeho vakcinácia nadobudne platnosť.
 • Revakcinácia
  v rámci platnosti predchádzajúcej vakcinácie: Kupujem si mačku zo Spojených arabských emirátov, ktorá má teraz 1 rok. Ako mačiatko bola prvýkrát vakcinovaná proti besnote vo veku 12 týždňov 1. augusta a revakcinovaná včera 31. júla. Mačku mi môžu odoslať okamžite, pretože nemusím čakať 21 dní a jej revakcinácia je okamžite platná.
 • Revakcinácia
  po uplynutí platnosti predchádzajúcej vakcinácie: Rodina žijúca v USA mi daruje ich teraz 2-ročnú fretku. Prvýkrát bola vakcinovaná ako mláďa vo veku 12 týždňov 1. októbra a minulý rok revakcinovaná 30. septembra. Na tohoročnú revakcináciu však pozabudli a bola vakcinovaná až 1. novembra. Preto mi môžu fretku odoslať najskôr až 22. novembra, kedy jej nová vakcinácia opäť nadobudne platnosť.

Kto zvieratá vakcinuje proti besnote?

Oprávnený veterinárny lekár.

Test protilátok proti besnote

Psy, mačky a fretky pochádzajúce z krajín alebo území mimo EÚ uvedených v časti I prílohy VIII Vykonávacieho nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/404, na ktoré sa vzťahuje osobitná podmienka „Titračný test protilátok besnoty“, sa musia podrobiť takémuto testu.

 • Test sa musí vykonať na vzorke odobratej oprávneným veterinárnym lekárom najmenej 30 dní po dátume vakcinácie a nie menej ako tri mesiace pred dátumom vstupu do EÚ.
 • Pre uspokojivý výsledok testu musí byť hladinu neutralizačných protilátok proti vírusu besnoty v sére rovnajúca sa alebo vyššia ako 0,5 IU/ml.
 • Test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu. Zoznam schválených laboratórií nájdete na oficiálnej webstránke Európskej komisie.
 • Test musí byť potvrdený oficiálnou laboratórnou správou o výsledku oficiálneho laboratória a kópia tejto správy musí byť priložená k veterinárnemu osvedčeniu sprevádzajúcemu zvieratá do EÚ.

Poznámka

Test titra protilátok proti besnote sa nemusí opakovane vykonávať u zvieraťa, ktoré po takomto teste protilátok s uspokojivým výsledkom v minulosti bolo pravidelne revakcinované proti besnote vždy v dobe platnosti predchádzajúcej vakcinácie, a teda bolo preukázateľne počas celú dobu od vykonania posledného testu nepretržite držané v imunite.

Klinické vyšetrenie

Zviera musí pred samotným komerčným premiestňovaním podstúpiť klinické vyšetrenie v rámci 48 hodín pred odchodom a nevykazovať symptómy ani klinické príznaky chorôb.

Kto klinicky vyšetruje zvieratá?

Oprávnený veterinárny lekár.

Hraničná kontrolná stanica

Zvieratá dovážané do EÚ môžu do EÚ vstupovať iba cez schválené hraničné kontrolné stanice na daný druh zvierat.

Vstupnej hraničnej kontrolnej stanici musí byť jeden pracovný deň vopred oznámený očakávaný vstup zvierat prostredníctvom elektronického systému TRACES.

Aké dokumenty musia zviera sprevádzať?

Úradné veterinárne osvedčenie

V prípade psov, mačiek a fretiek musí zviera sprevádzať veterinárne osvedčenie stanoveného formátu podľa vzoru „Certifikát zdravia zvierat na vstup psov, mačiek a fretiek do Únie“ uvedeného v kapitole 38 prílohy II Vykonávacieho nariadenie Komisie (EÚ) 2021/403.

Veterinárne osvedčenie zostáva po úradných kontrolách na hraničnej kontrolnej stanici.

Kto potvrdzuje veterinárne osvedčenie?

Iba úradný veterinárny lekár kompetentnej autority danej krajiny odoslania mimo EÚ.

Komerčné zásielky psov, mačiek a fretiek z tretích krajín môžu priamo na územie Slovenska vstupovať cez hraničnú kontrolnú stanicu Vyšné Nemecké a Bratislava letisko.

Jednotný vstupný zdravotný doklad

Dovozca alebo vývozca vyplní časť 1 jednotného vstupného zdravotného dokladu (CHED) prostredníctvom elektronického systému TRACES. Týmto spôsobom sa zabezpečí aj povinná notifikácia konkrétnej hraničnej kontrolnej stanici vstupu do EÚ o príchode zásielky podliehajúcej veterinárnej kontrole. Notifikácia musí byť vytvorená a teda časť 1 CHED v systéme TRACES vyplnená najmenej 24 hodín pred očakávaným vstupom do EÚ.

Pri vstupe do EÚ priamo na hraničnej kontrolnej stanici vyplní úradný veterinárny lekár časť 2 a po úspešnom výsledku identifikačnej, dokumentačnej a fyzickej kontroly zásielky je následne vystavený kompletný CHED-A, ktorý musí zviera sprevádzať až do miesta určenia.

Poznámka

Osoba, ktorá chce vytvoriť nový CHED v systéme TRACES musí mať v systéme priradenú úlohu „Zodpovedný za zásielku“ s priradenou zodpovednou Hraničnou kontrolnou stanicou, ktorou bude zásielka vstupovať do EÚ, a tá túto úlohu v systéme aj validuje.

Výkup a obchodovanie

V prípade výkupu zvierat od iných chovateľov a ich ďalšieho predaja predovšetkým do zahraničia sa jedná o vykonávanie komerčnej činnosti tzv. strediska na zhromažďovanie spoločenských zvierat. Obchodovaním sa rozumie predaj zvierat do zahraničia. 

Čo musím pre vykonávanie takejto činnosti spĺňať? 

Výkup zvierat od rôznych chovateľov pre vytvorenie ucelenej zásielky zvierat do zahraničia za účelom ich predaja alebo inej zmeny ich vlastníctva môže vykonávať iba schválené stredisko na zhromažďovanie spoločenských zvierat. 

Viac o schvaľovaní strediska na zhromažďovanie spoločenských zvierat nájdete na samostatnom odkaze. 

Od koho môžem zvieratá vykupovať? 

Do strediska na zhromažďovanie spoločenských zvierat môžu byť prijaté iba zvieratá pochádzajúce z registrovaného chovu spoločenských zvierat, prípadne zo schváleného zariadenia zo zahraničia. 

Viac o registrácii chovu spoločenských zvierat na území Slovenska nájdete na samostatnom odkaze. 

Aké podmienky musia zvieratá spĺňať pri výkupe? 

Zvieratá pôvodom zo Slovenska 

Označenie

V prípade psov, mačiek a fretiek musí byť zviera nezameniteľne označené mikročipom.  

Kto zvieratá označuje?

Ktorýkoľvek súkromný veterinárny lekár. 

Vakcinácia proti besnote

Psy, mačky a fretky musia byť platne vakcinované proti besnote. 

Požiadavky na platnosť vakcinácie proti besnote: 

 • zviera musí byť pred vakcináciou označené 
 • zviera je vakcinované proti besnote vhodnou vakcínou, ktorá má povolenie na uvedenie na trh, 
 • vakcináciu vykonáva poverený veterinárny lekár, 
 • zviera má v deň vakcinácie najmenej 12 týždňov, 
 • poverený veterinárny lekár uvedie dátum vakcinácie v príslušnej časti pasu spoločenského zvieraťa. 
 • doba platnosti vakcinácie začína po uplynutí najmenej 21 dní od ukončenia základnej vakcinácie proti besnote a platí do dátumu určeného povereným veterinárnym lekárom v súlade so špecifikáciami vakcíny uvedenými výrobcom a v súlade zo zákonom.  

Ak sa ďalšia revakcinácia nevykoná v dobe platnosti predchádzajúcej vakcinácie, považuje sa za primovakcináciu. 

Kto zvieratá vakcinuje proti besnote? 

Ktorýkoľvek súkromný veterinárny lekár. 

Kto zvieratá vakcinuje proti besnote a je oprávnený vakcináciu zapísať do pasu spoločenského zvieraťa? 

Iba poverení súkromní veterinárni lekári. 

Pas spoločenského zvieraťa 

Psy, mačky a fretky musia byť sprevádzané identifikačným dokladom vo forme európskeho pasu spoločenských zvierat. 

Kto vydáva pasy spoločenských zvierat? 

Iba poverení súkromní veterinárni lekári. 

Sprievodný doklad 

Spoločenské zvieratá vykúpené z registrovaných chovov na území Slovenska musí do schváleného strediska na zhromažďovanie spoločenských zvierat sprevádzať sprievodný doklad stanoveného podľa vzoru „Sprievodný doklad na premiestnenie zvierat z registrovanej prevádzky alebo chovu do strediska na zhromažďovanie spoločenských zvierat“ uvedeného v príloha č. 7 Vyhlášky č. 283/2020 Z. z. 

Kto vystavuje sprievodný doklad? 

Iba úradní veterinárni lekári kompetentnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v mieste chovu pôvodu zvierat.  

Zvieratá pôvodom zo zahraničia v rámci EÚ 

Zvieratá prichádzajúce do strediska na zhromažďovanie spoločenských zvierat z iného členského štátu musia spĺňať podmienky tzv. komerčného premiestňovania spoločenských zvierat v rámci EÚ. 

Viac o týchto podmienkach nájdete na samostatnom odkaze. 

Zvieratá pôvodom zo zahraničia mimo EÚ 

Zvieratá prichádzajúce do strediska na zhromažďovanie spoločenských zvierat z tretej krajiny musia spĺňať podmienky tzv. komerčného vstupu spoločenských zvierat z tretej krajiny do EÚ. 

Viac o týchto podmienkach nájdete na samostatnom odkaze. 

Aké sú špecifické podmienky držania zvierat v stredisku na zhromažďovanie? 

Spoločenské zviera môže byť držané v stredisku na zhromažďovanie spoločenských zvierat najviac sedem dní odo dňa nasledujúceho po dátume jeho prijatia. 

Spoločenské zviera, ktoré sa po jeho prijatí do strediska na zhromažďovanie spoločenských zvierat stane nespôsobilé na odsun v rámci zásielky, musí byť odsunuté do iného chovného zariadenia najneskôr do siedmich dní odo dňa nasledujúceho po dátume jeho prijatia. 

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.