Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Pricestovanie alebo návrat z tretích krajín do EÚ

Čo sú tretie krajiny? 

Termín „tretie krajiny“ označuje všetky krajiny mimo Európskej Únie. 

Pes, mačka, fretka

S koľkými zvieratami môžem pricestovať?

Podmienkou nekomerčného premiestňovanie je maximálny počet 5 zvierat sprevádzajúcich jedného vlastníka alebo oprávnenú osobu.

Aké podmienky musí zviera spĺňať?

Označenie

 • Psy, mačky a fretky musia byť označené mikročipom (transpondérom) alebo čitateľným tetovaním aplikovaným pred 3. júlom 2011.
 • Zviera musí byť označené tak, aby bolo zrejmé jednoznačné spojenie medzi zvieraťom, jeho identifikačným dokladom a jeho vlastníkom.
 • Dátum a spôsob označenia zvieraťa musí byť uvedený v pase spoločenského zvieraťa.
 • Dátum označenia zvieraťa musí byť skorší alebo rovnaký ako dátum jeho vakcinácie proti besnote.

Kto v tretej krajine zvieratá označuje?

Praktický veterinárny lekár.

Vakcinácia proti besnote

Psy, mačky a fretky musia byť platne vakcinované proti besnote. 

Požiadavky na platnosť vakcinácie proti besnote: 

 • zviera musí byť pred vakcináciou platne označené, čo je zrejmé z príslušného oddielu identifikačného dokladu. 
 • zviera je vakcinované proti besnote vhodnou vakcínou, ktorá má povolenie na uvedenie na trh a spĺňa požiadavky stanovené Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat, 
 • vakcináciu vykonáva poverený veterinárny lekár, 
 • zviera má v deň vakcinácie najmenej 12 týždňov, 
 • poverený veterinárny lekár uvedie dátum vakcinácie v príslušnom oddiely identifikačného dokladu. 
 • doba platnosti vakcinácie začína po uplynutí najmenej 21 dní od ukončenia základnej vakcinácie proti besnote a platí do dátumu určeného povereným veterinárnym lekárom v súlade so špecifikáciami vakcíny uvedenými výrobcom a v súlade zo zákonom.  

Ak sa ďalšia revakcinácia nevykoná v dobe platnosti predchádzajúcej vakcinácie, považuje sa za primovakcináciu. 

Kto v tretej krajine zvieratá vakcinuje proti besnote? 

Oprávnení veterinárny lekár.

Príklady

 • Primovakcinácia:
  Prvýkrát svoju 12-týždňovú fretku objednávam na primovakcináciu proti besnote 1. júna. Na výlet do EÚ môžem s fretkou z tretej krajiny pricestovať najskôr 22. júna, kedy po 21 dňoch začína platnosť jej vakcinácie.
 • Revakcinácia
  v rámci platnosti predchádzajúcej vakcinácie: Minulý rok bola moja teraz ročná mačka vakcinovaná 1. februára. Platnosť vakcinácie končí tento rok 1. februára, preto mačku objednám na revakcináciu 31. januára. Cestovať na hory do EÚ s ňou môžem aj okamžite, pretože nemusím čakať 21 dní a jej revakcinácia je okamžite platná.
 • Revakcinácia
  po uplynutí platnosti predchádzajúcej vakcinácie: Minulý rok bol môj teraz 5-ročný psík revakcinovaný 1. augusta. Tento rok som na jeho vakcináciu pozabudol a objednal som ho na revakcináciu až 1. septembra. Platnosť jeho vakcinácie začína až 22. augusta, preto som ho s nami tento rok na letnú dovolenku z tretej krajiny do EÚ zobrať nemohol.

Výnimka

Niektoré členské štáty povoľujú výnimku z platnej vakcinácie proti besnote pre mladé zvieratá. Ak členský štát EÚ povolí výnimku z platnej vakcinácie proti besnote, je povolené nekomerčné premiestňovanie pre zviera, ktoré:

 • má menej ako 12 týždňov a ešte nie je vakcinovaný proti besnote, alebo
 • je vo veku 12 až 16 týždňov a bol vakcinovaný proti besnote, ale jeho vakcinácia ešte nie je platná (kvôli neuplynutiu najmenej 21 dní od vakcinácie);

Takéto zviera musí ale spĺňať všetky ostatné všeobecné podmienky cestovania v rámci EÚ a navyše musí zviera sprevádzať buď:

 • podpísané vyhlásenie, alebo 
 • jeho matka, na ktorej je stále závislé, a matkin identifikačný doklad jasne preukazuje, že matka bola pred pôrodom platne vakcinovaná proti besnote. 

Zoznam krajín, ktoré umožňujú takúto výnimku z podmienky platnej vakcinácie mladých spoločenských zvierat je uvedený v tabuľke na oficiálnej webstránke Európskej komisie (obsah v angličtine).  

Uplatňovanie výnimky v prípade nekomerčného vstupu z tretej krajiny do EÚ je zobrazené v druhom stĺpci tabuľky (v súlade s článkom 11 Nariadenia (EU) č. 576/2013). Kde je uvedené „Áno/Yes“ znamená, že krajina výnimku uplatňuje, a „Nie/No“ znamená, že krajina výnimku neuplatňuje. 

Slovensko takúto výnimku v prípade pricestovania so spoločenskými zvieratami z tretích krajín do  EÚ neuplatňuje a teda nie je možné na územia Slovenska nekomerčne pricestovať z tretích krajín s mladým spoločenským zvieraťom bez platnej vakcinácie proti besnote. 

Test protilátok proti besnote 

Psy, mačky a fretky sa musia podrobiť titračnému testu na protilátky proti besnote. 

Test sa musí vykonať na vzorke odobratej povereným veterinárnym lekárom (povereným súkromných veterinárnym lekárom v rámci SR) najmenej 30 dní po dátume vakcinácie a nie menej ako tri mesiace pred dátumom vstupu do EÚ. 

Pre uspokojivý výsledok testu musí byť hladinu neutralizačných protilátok proti vírusu besnoty v sére rovnajúca sa alebo vyššia ako 0,5 IU/ml. 

Test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu. Zoznam schválených laboratórií nájdete na oficiálnej webstránke Európskej komisie

Test musí zdokumentovať oprávnený veterinárny lekár (poverený súkromný veterinárny lekár v rámci SR) v príslušnom oddiele identifikačného dokladu. 

Výnimka

Pri vstupe spoločenských zvierat do EÚ z vybraných tretích krajín sa test protilátok proti besnote nevyžaduje. Zoznam tretích krajín nájdete na oficiálnej webstránke Európskej komisie a je tiež uvedený v prílohe II Nariadenia (EÚ) č. 577/2013.  

Sprievodný dokument zvieraťa 

Psy, mačky a fretky musia byť sprevádzané identifikačným dokladom. 

Pricestovanie z tretej krajiny do EÚ

V prípade zvieraťa s pôvodom v tretej krajine musí byť zviera sprevádzané veterinárnym osvedčením stanoveného formátu podľa vzoru v časti 1 prílohy IV Nariadenia (EÚ) č. 577/2013. 

Veterinárne osvedčenie je platné 10 dní od dátumu vydania do dátumu kontroly dokladov v mieste vstupu do EÚ. V prípade námornej dopravy sa táto lehota 10 dní predlžuje o dodatočnú lehotu zodpovedajúcu dĺžke trvania cesty po mori. 

Na účely ďalšieho premiestňovania do iných členských štátov je osvedčenie platné odo dňa kontroly dokladov v mieste vstupu do EÚ celkovo štyri mesiace alebo do dátumu skončenia platnosti vakcinácie proti besnote, podľa toho, ktorý dátum nastane skôr. 

Kto vydáva veterinárne osvedčenie? 

Iba úradní veterinárni lekári kompetentnej autority tretej krajiny. 

V prípade zvieraťa s pôvodom v EÚ môže zviera sprevádzať európsky pas spoločenského zvieraťa.

Kto vydáva pasy spoločenských zvierat?

Iba poverení súkromní veterinárni lekári v členských štátoch Európskej Únie.

Upozornenie: Aby zviera mohlo byť pri návrate z tretej krajiny do EÚ sprevádzané iba EÚ pasom spoločenského zvieraťa, všetky požiadavky pre návrat musia byť zaznamenané v tomto pase.

Ošetrenie proti Echinococcus multilocularis

Psy musia byť pre vstup do niektorých krajín- Írsko, Fínsko, Malta, Nórsko a Severné Írsko spĺňať dodatočnú požiadavku na antiparazitárne ošetrenie proti Echinococcus multilocularis (tzv. líščia pásomnica).

Uvedené krajiny majú štatút krajiny bez výskytu parazita pásomnice s latinským názvom Echinococcus multilocularis, preto musia psi na vstup do týchto krajín spĺňať túto dodatočnú zdravotnú požiadavku.

Ošetrenie proti Echinococcus multilocularis musí byť aplikované maximálne 120 hodín a minimálne 24 hodín pred plánovaným časom vstupu do týchto krajín.

Aplikácia ošetrenia musí byť zaznamenaná veterinárnym lekárom v príslušnej časti pasu spoločenského zvieraťa.

Kto ošetruje zvieratá proti echinokokom?

Ktorýkoľvek súkromný veterinárny lekár.

Vyhlásenie vlastníka zvieraťa

Psy, mačky a fretky musia byť sprevádzané písomným vyhlásením vyplneným vlastníkom alebo oprávnenou osobou o nekomerčnom charaktere prepravy a v prípade potreby osvedčujúcim prepravu zvieraťa na zodpovednosť oprávnenej osoby do piatich dní od presunu vlastníka. 

Vzor vyhlásenia je uvedený v časti 3 prílohy IV Nariadenia (EÚ) č. 577/2013. 

Vstupné miesta pre cestujúcich 

Spoločenské zviera musí prejsť cez miesto vstupu pre cestujúcich určené členskými štátmi. Vlastník musí v čase vstupu kontaktovať príslušný orgán prítomný v mieste vstupu na účely kontroly dokladov a totožnosti. 

Zoznam vstupných miest pre cestujúcich nájdete na oficiálnej webstránke Európskej komisie. 

Ďalšie podmienky 

V prípade pricestovania do členského štátu EÚ okrem Slovenska so spoločenskými zvieratami odporúčame vlastníkom informovať sa o prípadných dodatočných podmienkach a národných požiadavkách a pravidlách u príslušnej veterinárnej autority danej krajiny napr. e-mailom alebo prostredníctvom oficiálnej webstránky. 

Zakázané/ nebezpečné plemená

Krajiny môžu prijať vnútroštátne pravidlá obmedzujúce vstup a pohyb určitých plemien spoločenských zvierat, preto je potrebné sa o tom vopred informovať u príslušnej veterinárnej autority krajiny, do ktorej alebo cez ktorú plánujete cestovať. 

Chorvátsko 

Slovensko nemá stanovené žiadne špeciálne požiadavky vo vzťahu k rôznym plemenám zvierat a podmienky pre ich vstup na naše územie sa nelíšia. 

Za rizikové plemená s možnými obmedzeniami sa väčšinou považujú: 

plemená psov krížených s vlkom (Československý vlčiak, Saarloosov vlčiak, Taliansky vlčiak, Kunmingský vlčiak), Argentínska doga, Brazílska fila, Tosa, Kanárska doga, Americký pitbull teriér, Americký stafordšírsky teriér, Stafordšírsky bulteriér, Anglický bulteriér, Kangal, Stredoázijský ovčiak, Kaukazský ovčiak, Tornjak, Juhoslovanský pastiersky pes, Anatolský pastiersky pes a iné… 

Zakázané zákroky pozmeňujúce vzhľad

Krajiny môžu prijať pravidlá obmedzujúce vstup a pohyb zvierat, ktorých vzhľad bol upravený nepoveleným spôsobom, napr. kupírovanie uší, kupírovanie chvosta atď.

Švajčiarsko

Slovensko nemá stanovené žiadne špeciálne požiadavky vo vzťahu k vstupu a pohybu zvierat upravených nepovoleným spôsobom a podmienky pre ich vstup na naše územie sa nelíšia.

Čo sa môže stať pri nesplnení podmienok?

Môže byť

 • zamietnutý vstup zvieraťa na územie krajiny,
 • nariadená karanténa zvieraťa v štátnom zariadený na náklady vlastníka, spolu s nákladmi na dodatočné ošetrenia, testovanie a celkovú starostlivosť
 • nariadené utratenie zvieraťa na náklady vlastníka.

Pricestovanie s inými spoločenskými zvieratami

Vtáky 

S koľkými zvieratami môžem pricestovať? 

Podmienkou nekomerčného premiestňovanie je maximálny počet 5 zvierat sprevádzajúcich jedného vlastníka alebo oprávnenú osobu. 

Aké podmienky musí zviera spĺňať? 

Krajina odoslania

Vtáky ako spoločenské zvieratá sa môžu premiestňovať do EÚ iba z tretích krajín, ktoré sú členom Svetovej organizácie pre zdravie zvierat/ World Organisation for Animal Health (WOAH) 

Označenie

Vtáky  musia byť označené trvalým, neodstrániteľným a čitateľným individuálnym označením s alfanumerickým kódom. 

Vtákom musí byť označenie aplikované pred ich izoláciou/testovaním/očkovaním proti vtáčej chrípke podtypov H5 a H7, aby bolo zabezpečené prepojenie medzi zvieraťom a jeho splnením všetkých nasledovných podmienok. 

Odchylne sa označenie nepožaduje a postačuje popis vtákov, ak sú vtáky premiestňované podľa čl.6 (Delegovaného Nariadenia Komisie č. 2021/1933) a súčasne je splnené, že pred odoslaním do Únie boli vtáky umiestnené v kontajneri zaplombovanom príslušným orgánom územia alebo tretej krajiny odoslania a v tomto kontajneri zostávajú počas karantény uvedenej v článku 6 ods. 1 písm. a). 

Zdravotný status

Vtáky ako spoločenské zvieratá sa môžu premiestňovať do členského štátu z tretej krajiny iba v prípade, ak spĺňajú jednu z týchto podmienok:

 • a) pochádzajú z tretej krajiny alebo územia, ktoré sú uvedené v prvom stĺpci tabuľky v časti 1 prílohy V, časti 1 prílohy XIV alebo časti 1 prílohy XIX k nariadeniu (EÚ) 2021/404, kde boli povinne podrobené izolácii pod úradným dohľadom počas najmenej 30 dní pred dátumom odoslania z daného územia alebo danej tretej krajiny; alebo
 • b) počas obdobia šiestich mesiacov pred dátumom odoslania do Únie a nie neskôr ako 60 dní pred dátumom odoslania z Únie podstúpili úplnú prvú vakcináciu a v prípade potreby boli revakcinované v súlade s pokynmi výrobcu licencovanou vakcínou proti aviárnej influenze podtypu H5 a H7, podanou oprávneným veterinárnym lekárom alebo úradným veterinárnym lekárom z územia alebo tretej krajiny odoslania, pričom nesmelo ísť o živú atenuovanú vakcínu; alebo
 • na území alebo v tretej krajine odoslania boli:
  • držané v izolácii pod dohľadom oprávneného veterinárneho lekára alebo úradného veterinárneho lekára najmenej 14 dní pred dátumom odoslania do Únie, a
  • podrobené testu na zistenie antigénu alebo genómu aviárnej influenzy H5 a H7, ktorý sa vykonal s negatívnymi výsledkami na vzorke odobratej oprávneným veterinárnym lekárom alebo úradným veterinárnym lekárom, a to najskôr v siedmy deň izolácie;

Upozornenie

Zvieratá, ktoré nespĺňajú podmienky vo vzťahu k zdravotnému statusu sa môžu premiestňovať z tretej krajiny priamo z miesta vstupu do EÚ iba do karanténneho zariadenia schváleného v členskom štáte určenia.

Klinická prehliadka a izolácia

Vtáky ako spoločenské zvieratá musia byť v lehote 48 hodín alebo v posledný pracovný deň pred dátumom odoslania z danej tretej krajiny podrobené klinickej prehliadke, ktorú vykonal oprávnený veterinárny lekár alebo úradný veterinárny lekár z územia alebo tretej krajiny odoslania, a zistilo sa, že sú bez zjavných príznakov choroby.

Počas obdobia medzi klinickou prehliadkou a odchodom z tretej krajiny odoslania nemôžu byť dané zvieratá v kontakte so žiadnymi inými vtákmi.

Sprievodné dokumenty zvieraťa

Vtáky ako spoločenské zvieratá musia byť sprevádzané veterinárnym certifikátom stanoveným v prílohe, časť 1 k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/1938, a taktiež musia byť sprevádzané písomným vyhlásením majiteľa alebo oprávnenej osoby, ktoré je súčasťou uvedeného veterinárneho certifikátu – uvedené v časti 2 tohto nariadenia.

Požiadavka po príchode do EÚ

Majitelia alebo oprávnené osoby môžu z tretích krajín premiestňovať vtáky ako spoločenské zvieratá cez miesta vstupu cestujúcich do EÚ priamo do domácnosti alebo iného miesta pobytu v rámci Únie iba v prípade, ak budú dané zvieratá držané pod úradnou kontrolou počas obdobia minimálne 30 dní odo dňa ich vstupu do Únie, a v tomto období sa tieto vtáky ako spoločenské zvieratá nesmú zúčastňovať na prehliadkach, veľtrhoch, výstavách ani iných podujatiach, na ktorých sa zhromažďujú vtáky.

Iné zvieratá

Pre zistenie podmienok cestovania s inými druhmi spoločenských zvierat kontaktujte prosím OZVDV@svps.sk.

Čo sa môže stať pri nesplnení podmienok?

Môže byť zamietnutý vstup zvieraťa na územie krajiny,

 • Môže byť nariadená karanténa zvieraťa v štátnom zariadený na náklady vlastníka, spolu s nákladmi na dodatočné ošetrenia, testovanie a celkovú starostlivosť
 • Môže byť nariadené utratenie zvieraťa na náklady vlastníka.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.