Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Technické zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Európskeho námorného a rybárskeho fondu na realizáciu svojho projektu v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

  • Názov projektu : Technické zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry
  • Operačný program : Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020. Spolufinancovaný prostredníctvom finančných prostriedkov Európskeho námorného a rybárskeho fondu.
  • Prioritná os : 3. Podpora vykonávania SRP.
  • Investičná priorita : 3.2.1 Kontrola a presadzovanie.
  • Aktivita : 1 Technické zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry.
  • Kód vyzvania : OPRH-NP-A1-2016-01

Opis projektu

Národný projekt v rámci aktivity „Technické zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry“ rieši priority EÚ v oblasti politiky presadzovania a kontroly definovanou vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) č, 464/2014, v článku 1 písm. i) – kontrola a presadzovanie požiadaviek na sledovateľnosť vrátane označovacieho systému na zabezpečenie spoľahlivých informácií pre spotrebiteľov, ako sa stanovuje v článku 58 kontrolného nariadenia a článku 67 ods. 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 404/2011. Realizácia aktivity projektu podporí úspešnosť spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, ktorá závisí od vykonávania účinného systému kontroly, inšpekcie a presadzovania pravidiel s globálnym a integrovaným prístupom v súlade so zásadou proporcionality, aby sa zaistilo dodržiavanie všetkých pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva s cieľom zabezpečiť udržateľné využívanie živých vodných zdrojov pokrytím všetkých aspektov tejto politiky.

Miesto realizácie projektu : Slovenská republika.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.